Archiv autora: Adéla Šebková

Jan Kremer: výzkum & CV

The Digital Game as a Historical Representation – Medievalism and Czech Historical Culture 

Výzkumná osa 3 – Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

kontact: jan.kremer(@)cefres.cz

Mým hlavním tématem je výzkum reprezentací minulosti v digitálních hrách, jejich konstrukce vývojáři a recepce hráči. V České republice hraje nějakou digitální hru více než polovina obyvatel a průměrný věk hráček je přes třicet let. O obsahu her se v mainstreamových médiích však mnoho nemluví, akademičtí historici je dosud ignorují. Přitom tituly odehrávající se v minulosti nebo ty dějinami inspirované pravidelně obsazují vrchní příčky žebříčků prodejnosti. Nedávné výzkumy dokazují, že zmíněné hry se díky své interaktivitě, performativitě a imerzivitě staly vlivným historickým médiem. Tato nová forma populární historie prakticky odráží i ovlivňuje naši historickou kulturu, tj. „jak chápeme, vyjednáváme i komunikujeme o minulosti v současnosti“. Pokračování textu Jan Kremer: výzkum & CV

Seznam doktorandů

Tým doktorandů 2020/2021

Véronique Gruca

kontakt : veronique.gruca(@)cefres.cz

je doktorandkou na univerzitě Paris-Nanterre. Její disertační práce s názvem Šamanismus, smrt a hornictví v postsocialistické Mongolii spadá pod výzkumnou osu č. I.

Nikola Ludlová

kontakt : nikola.ludlova(@)cefres.cz

je doktorandkou na katedře historie Středoevropské univerzity v Budapešti. Její disertační práce s názvem Romové jako objekt vědy a státní politiky. Sociální inženýrství v poválečném Československu, 1945-1989 spadá pod výzkumnou osu č. II.  Využívá finanční podpory CEFRESu v rámci Programu na podporu mobility mladých vědců.

Ekaterina Zheltova

kontakt: zheltova@cefres.cz

je doktorandkou na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pod vedením Kateřiny Králové. Její disertační práce s názvem Národní identita, transnacionální lokality a jazykové ideologie: Diskurzivní praxe na řecko-albánských hranicích je součástí výzkumné osy č. III. Využívá finanční podpory Programu Platformy CEFRES na podporu doktorského studia.

Doktorandi přidružení k CEFRESu 2020/2021

Honoré Banidjè

kontakt: kbanidje@gmail.com

je doktorandem historie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Jeho výzkum se zabývá tématem národního konstruktivismu v africké zemi Benin v letech 1894 až 1975 skrze evropské vnímání za účelem porovnání národním procesů afrických států, a to hlavně Beninské republiky a zeměmi střední Evropy, jako je Československo po rozpadu Centrálních mocností.

Adrien Beauduin

kontakt : adrien.beauduin(@)cefres.cz

je doktorandem na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Jeho disertační práce nese název Ideje, mobilizace a faktory angažovanosti členů nové politické pravice v Čechách a v Polsku a spadá pod výzkumné osy č. II a III.

Astrid Greve Kristensen

kontakt: astrid.grevekristensen(@)cefres.cz

je doktorandkou na univerzitě Paris-Sorbonne pod vedením Clary Royer. Její disertační práce s názvem Cizinci v podivné zemi: sirotci východo-středoevropské literatury a obrat k vesnici je součástí výzkumné osy č. III.

Adéla Klinerová

kontakt: adela.klinerova@cefres.cz

je doktorandkou pod dvojím vedením Richarda Biegela a Sabine Frommel na Univerzitě Karlově a na École Pratique des Hautes Études v Paříži. Její disertační práce Francouzská novověká architektura v kontextu architektury 19. století v českých zemích a ve střední Evropě spadá pod osu č. I výzkumného záměru CEFRESu.

Mert Kocak

kontakt: mert.kocak(@)cefres.cz

je doktorandem v Ústavu Sociologie a sociální antropologie na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Jeho disertační práce s názvem Nadnárodní správa migrace, sexuality a genderové identity: UNHCR jako hlavní aktér ve vytváření právního základu pro žádosti o azyl LGBT uprchlíků v Turecku je součástí výzkumné osy č. I.

Lukáš Kotyk

kontact: lukas.kotyk(@)cefres.cz

je doktorandem na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy. Jeho diseratční práce s názvem Nehierarchický model řízení projektů je součástí osy č. II výzkumného záměru CEFRESu.

Yuliya Moskvina

kontakt: yuliya.moskvina@cefres.cz

je doktorandkou na Univerzitě Karlově pod vedením Paula Blokkera. Její disertační práce v oboru sociologie s názvem Stát, squat, společnost je součástí osy č. II výzkumného záměru CEFRESu.

Tereza Sedláčková

kontakt: tereza.sedlackova@cefres.cz

je doktorandkou na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, pod vedením Dina Numerata. Její disertační práce s názvem Mnohočetná těla v kontextu medicínské praxe očkování je součástí osy č. I výzkumného záměru CEFRESu.

Pascal Schneider

je doktorandem na univerzitě Paris-Sorbonne (Paříž IV) pod vedením Johanny Chapoutot. Jeho disertační práce z období soudobých dějin s názvem Sociologie členů Národně socialistické německé dělnické strany NSDAP na územích anexovaných Třetí říší (Alsasko, Moselle, Eupen-Malmédy, Sudety) v letech 1938–1944 je součástí osy č. II výzkumné osy CEFRESu.

Jakub Střelec

kontakt: jakub.strelec@cefres.cz

je doktorandem na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze pod vedením Rudolfa Kučery. Jeho disertační práce s názvem Jak vyléčit válku? Vývoj psychiatrického vědění a jeho vlivu na utváření sociální stability poválečných evropských společností (1945–1968): Porovnání „deviantních“ kriminálních činů v Praze, Düsseldorfu a Londýně je součástí os č. I a II. výzkumného záměru CEFRESu.

Florence Vychytil-Baudoux

kontakt: florence.vychytil-baudoux@cefres.cz

je doktorandkou na École des Hautes Études en Sciences Sociales v Paříži, pod vedením Nancy L. Green. Její disertační práce s názvem Mezi občanstvím, etnicitou a exilovou politikou: logiky politické integrace Polonie ve Francii, Spojených státech a Kanadě, 1945-1980 je součástí osy č. I výzkumného záměru CEFRESu.

Františka Schormová

kontakt: frantiska.zezulakova.schormova@cefres.cz

je doktorandkou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Ústav anglofonních literatur a kultur) pod vedením Justina Quinna. Její disertační práce s názvem Afroameričtí básníci na cestách: Černorudé aliance v Československu za rané studené války, je součástí výzkumné osy CEFRESu č. I.

Barbora Kyereko: výzkum a CV

Ghana je kakao, kakao je Ghana: Theobroma cacao L. ve svých parametrech času

Výzkumná osa 3 – Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Kontakt: barbora.kyereko@cefres.cz

V předkládaném projektu přistupuji k historii, přítomnosti a budoucnosti kakaa skrze insituci postkoloniální vědy. Kakao v Ghaně postupně proměnilo nejen krajinu, ale také příbuzenské struktury, z matrilineárních na patrilineární. Tato transformace Ghany skrze pěstováním kakaa (ale také kakaa skrze Ghanu) byla poháněna globálním kapitalismem ve jeho koloniální formě. Skrze perspektivu symetrické antropologie se mohu lépe přistoupit nejen k postkoloniálním vztahům a glokálním praktikám vědy, ale specificky také k lidským předsudkům o světě. Cílem mé práce je nabídnout vhled do složitého světa kakaa: rostliny, plodiny, a substance, bez které “nemůžeme žít”. Pokračování textu Barbora Kyereko: výzkum a CV

Dušan J. Ljuboja: výzkum & CV

Stát, nacionalismus a panslavismus za “éry Metternichů” (1815–1848) příklad Srbů z Pešti a Budína

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt: dusan.ljuboja(@)cefres.cz

Můj výzkum je zaměřen na vzájemný vztah mezi myšlenkami panslovanského a nacionalismu v srbském kulturním kruhu v Peštově Budíně v první polovině devatenáctého století. Vybral jsem si tuto konkrétní srbskou komunitu jako případovou studii, vzhledem k jejich ústřednímu významu pro srbské “národní probuzení” ve výše uvedeném období. To, co učinilo tuto komunitu výjimečnou, byl jejich přístup k tiskařskému lisu Budínské univerzity, což z nich udělalo lídry ve výrobě a distribuci znalostí mezi všemi Srby žijícími ve východní a střední Evropě. Navíc měli úzké vazby na panslovanské hnutí té doby a především na jeho hlavní protagonisty, jako byli Ján Kollár a Pavel Jozef Šafárik. Svým výzkumem hodlám nejen ukázat vzájemný vztah mezi oběma ideologiemi (panslovanský a romantický nacionalismus), ale také ukázat, jak byly upraveny a transformovány v srbském kontextu. Pokračování textu Dušan J. Ljuboja: výzkum & CV

Vojtěch Pojar: výzkum & CV

Experti v procesu postimperiální tranzice: Společné vazby a divergentní trajektorie eugeniků mezi Habsburskou monarchií a národními státy, 1912–1939

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

kontakt: vojtech.pojar@cefres.cz

Moje disertace analyzuje roli expertního vědění v procesu postimperiálních tranzicí. Opírá se při tom o metody intelektuálních dějin a dějin vědy. Sleduje epistemické komunity jež vznikly v posledních letech existence Rakouska-Uherska, a to především ty, které překračovaly nacionální hranice. Ukazuje se, že tyto sdílené, transnacionální kontakty ve středoevropském prostoru pokračovaly v nezmenšené intenzitě i po rozpadu monarchie. Analýza poukazuje také na překvapivou míru kontinuity politických a epistemických agend těchto expertů, na jejichž formování se rozhodujícím způsobem podílela jejich sdílená zkušenost s prostředím mnohonárodnostní monarchie. Pokračování textu Vojtěch Pojar: výzkum & CV

Agnieszka Sobolewska: výzkum a CV

Mezi sebeanalýzou a autobiografií. Každodenní psací praktiky prvních Freudových učenců

Výzkumná osa 2 – Normy a transgrese

Kontakt: agnieszka.sobolewska(@)cefres.cz

Můj výzkum se zaměřuje na každodenní spisovatelské praktiky prvních Freudových žáků a dopad psaní ego-dokumentů na teorii Sigmunda Freuda. Ve svém projektu se zamýšlím nad rozvojem psychoanalytických debat o sexualitě, přenosem psychoanalytického myšlení ve střední a východní Evropě před rokem 1939, vysídlením prvních psychoanalytiků, sociálním vyloučením založeným na antisemitismu, homofobii, misogynii a heterogenitě psychoanalytického diskurzu. Mým cílem je prozkoumat vztah mezi literaturou, uměním a psycho-lékařskými debaty mezi 19. a 20. stoletím. Pokračování textu Agnieszka Sobolewska: výzkum a CV