Otevřená humanitně a společenskovědní oborová setkání

Platforma Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách
si Vás dovoluje pozvat na

OTEVŘENÁ SPOLEČENSKOVĚDNÍ A HUMANITNĚVĚDNÍ OBOROVÁ SETKÁNÍ
„Platforma CEFRES“ byla zřízena Smlouvou o spolupráci mezi Francouzským velvyslanectvím v České republice, francouzským Národním ústavem pro vědecký výzkum (CNRS), Univerzitou Karlovou v Praze a Akademií věd České republiky (smlouva z 21. listopadu 2014). Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES), který takto získal nový institucionální rámec, si nyní klade za cíl v úzké spolupráci s českými badatelkami a badateli definovat tři osy svého nového vědeckého programu.

V měsíci dubnu proběhne v CEFRESu a v partnerských institucích (AV ČR, UK) série dvojoborových kolokvií. Tato otevřená setkání umožní zájemcům ze všech sociálně- a humanitněvědních oborů představit ostatním účastníkům své badatelské zájmy a diskutovat s nimi o možnostech další spolupráce, jež by mohla být vřazena do výzkumného programu CEFRESu. Ředitelka CEFRESu, paní Clara Royer, účastníky kolokvií seznámí s koncepcí další činnosti instituce, jež se v průběhu svého bezmála pětadvacetiletého působení stala významnou součástí českého akademického prostředí.

Předběžný kalendář setkání:

8. dubna Filozofie / Sociologie
13. dubna Sociologie / Literatura
14. dubna Dějiny umění / Filozofie
22. dubna Historie / Politologie
28. dubna Historie
29. dubna Židovská studia
30. dubna Teritoriální studia / Mezinárodní vztahy / Právo
13. května Dějiny umění / Literatura

Prosíme zájemce o účast, aby kontaktovali koordinátory svého oboru:

Dějiny umění – Taťana PETRASOVÁ (petrasova@udu.cas.cz)
Filozofie – Jan MARŠÁLEK (marsalek@flu.cas.cz)
Historie – Daniela TINKOVÁ (daniela.tinkova@ff.cuni.cz)
Současné dějiny – Ondřej MATĚJKA (matejka@fsv.cuni.cz)
Literatura – Chiara MENGOZZI (chiara.mengozzi@uhk.cz), Michael WÖGERBAUER (woegerbauer@ucl.cas.cz)
Mezinárodní vztahy – Clément STEUER (steuer@orient.cas.cz)
Politologie – Michel PEROTTINO (perottino@fsv.cuni.cz)
Právo – Solange MASLOWSKI (solange.maslowski@gmail.com)
Sociologie – Pavel SITEK (pavel.sitek@ff.cuni.cz)
Teritoriální studia – Pauli BAUER (paul.bauer@fsv.cuni.cz)
Židovská studia – Kateřina ČAPKOVÁ (capkova@usd.cas.cz)

Prosíme současně zájemce, aby ve své zprávě uvedli, zda si přejí v průběhu kolokvia aktivně vystoupit, tj. představit své badatelské zaměření, pokusit se o identifikaci silných témat příslušného oboru hodných zvláštní pozornosti, případně navrhnout konkrétní aktivity, na jejichž rozvíjení v rámci platformy CEFRESu by měli zájem se podílet (délka jednoho vystoupení cca 10 min.). Každý z oborů bude reprezentován ve dvou kombinacích, které však chystaná kolokvia oborově neuzavírají. Veškerá takto organizovaná setkání, na jejichž závěru Vás pozveme na krátký přípitek, jsou otevřena bez rozdílu všem zájemcům.

Tato výzva se neobrací výhradně k frankofonnímu publiku! Platforma CEFRESu se jazykově nevyhraňuje, jednacími jazyky oborových setkání budou francouzština a angličtina. CEFRES je také připraven poskytnout účastníkům kolokvií příspěvek na vzniklé cestovní náklady.

Místa konání jednotlivých setkání upřesníme v detailních programech.

Zde najdete pozvánku ke stažení.

Viz výzva pro sekci filozofie / sociologie na stránkách Filosofické fakulty.

Facebooktwitterlinkedin