Francie a české země v 17. a 18. století: vzájemné vazby a ovlivnění v hudebním životě

Odborná příprava:
Jana Franková (Centre de musique baroque de Versailles),
Barbara Nestola (CNRS, Centre d’Études Supérieures de la Renaissance-Centre de musique baroque de Versailles),
Místo : Francouzský institut v Praze – Štěpánská 35 – Praha 1
Jazyky semináře: français, tchèque, anglais ; traduction franco-tchèque assurée
Rezervace: barbora.bukovinska@ifp.cz

Seminář, pořádáný v rámci dohody o spolupráci mezi Centrem pro barokní hudbu ve Versailles a Letními slavnostmi staré hudby v Praze (Collegium Marianum), si klade za cíl obohatit diskuzi o kulturních vazbách mezi českými zeměmi a Francií v 17. a 18. století. V rámci této první etapy probíhajícího výzkumného projektu chceme představit stav bádání k dané problematice se zaměřením na hudební život.
Po přesídlení císařského dvora z Prahy do Vídně (1612) se země Koruny české, náležející již po více než půl století k Habsburskému soustátí, ocitly na periferii. Jedná se o období nejdříve jisté zdrženlivosti zahraniční politiky rakouského císařství vůči Francii, následované zásadním zlomem, který vyústil tzv. renversement des alliances (1768). Svoji pozornost tak chceme zaměřit na roli francouzské hudby a divadla v českých zemích a také na postavení Francie, coby cílové destinace pro zdejší umělce. Přestavovaný projekt se snaží doplnit znalosti o hudebním životě v českých zemích, paralelně k dalším aktuálním tematikám hudebně-historického výzkumu, zejména recepci italské hudby na tomto území a také vazbám mezi vídeňským hudebním životem a Paříží v 18. století.
Aniž bychom se zaměřovali na výlučně česko-francouzský aspekt v bádání, chceme v rámci semináře upřít svoji pozornost k otázce šíření a recepce repertoáru, stejně jako pohybu jednotlivých aktérů (umělců, mecenášů). Z detailnějšího studia pozice francouzského repertoáru v dochovaných či zdokumentovaných sbírkách, zejména šlechtických, vyvstává několik otázek. Byla recepce repertoáru zcela nezávislá na vývoji zahraniční politiky císařského dvora a Francie? Jakými kanály se repertoár šířil a kdo na jeho pohybu spolupracoval? Jaký typ repertoáru byl upřednostňován a za jakými účely? V neposlední řadě se budeme také zabývat pohybem jednotlivých osob a úlohou, kterou v něm sehrály vzájemné vazby „frankofilní“ šlechty.

Program

Matin / Dopoledne

10h. Jana Franková (CMBV), Barbara Nestola (CNRS-CESR-CMBV) : Introduction / Úvod

Modérateur / Předsedající : Barbara Nestola
10h15. Ivo Cerman (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích): Česká šlechta a Francie / La noblesse des pays tchèques et la France
11h00. Petr Mašek (Vedoucí oddělení zámeckých knihoven, Národní muzeum): Zámecké knihovny v zemích Koruny české / Les bibliothèques aristocratiques dans les pays de la couronne de Bohême
11h30. Jana Franková (CMBV): Země Koruny české a Francie z pohledu migrace / Les pays de la couronne de Bohême et la France du point de vue de la migration
12h00-12h30. Discussion / Diskuze

Après-midi / Odpoledne

Modérateur / Předsedající : Jana Franková

14h30. Thomas Leconte (CMBV) : Musiques et musiciens des pays de la couronne de Bohême dans les collections royales françaises : les collections Brossard et Philidor de la Bibliothèque nationale de France / Hudebníci a repertoár ze zemí Koruny české ve francouzských královských sbírkách : Brossardova a Philidorova sbírka v Národní knihovně v Paříži
15h. Herbert Schneider (Universität des Saarlandes) : Suites d’orchestre françaises de la bibliothèque du Prince de Lobkowicz / Francouzské orchestrální suity ze sbírky knížete Lobkowicze

15h30.
Pause / Přestávka

15h45. Miloslav Študent (Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě – Association for Central European Cultural Studies, Praha) : Francouzský repertoár tabulatur pro drnkací nástroje v českých zemích a kavalírské cesty české šlechty jako jeden z významných způsobů jeho migrace / Le répertoire français des tablatures dans les pays de la couronne de Bohême et le Grand Tour de la noblesse tchèque comme l’un des procédés fondamentaux de sa transmission
16h15. Robert Rawson (Canterbury Christ Church University) : Gottfried Finger – the music and style of Lully in Moravia in the 1670s (Gottfried Finger – Lullyho hudba a hudební styl na Moravě v 70. letech 17. století / Gottfried Finger – la musique et le style de Lully en Moravie dans les années 1670)
16h45. Discussion finale / Závěrečná debata

Facebooktwitterlinkedin