Vadym Adadurov – Výzkum & CV

Strategie kulturní integrace a intelektuální síť ukrajinského emigranta: Případ Élieho Borszaka, který se vymyká statistickým údajům

Výzkumná osa 1. Přemístění, vykořenění, odchýlení

Kontakt : vad[@]ucu.edu.ua

Vadym Adadurov získal titul kandidáta věd na Lvovské státní univerzitě v roce 1997. Od roku 2002 studoval v interdisciplinárním doktorském programu na École Pratique des Hautes Études v Paříži. V roce 2004 získal francouzský titul z religionistiky a věd o společnosti (ředitel programu Claude Langlois, členem l’Institut Jean Tulard). Obhájil disertační práci: Náboženská politika Napoleona ve Varšavském knížectví (18061813). Po návratu na Ukrajinu působil na různých pozicích (vyučující, docent, profesor, vedoucí katedry) na Fakultě humanitních věd Ukrajinské katolické univerzity ve Lvově. V roce 2008 získal titul doktora historických věd (HDR) na Institutu ukrajinistiky Ukrajinské akademie věd (vedoucí prof. Jaroslav Hrycak). Studium zakončil disertační prací s názvem: „Napoléonide“ na východě Evropy: Vnímání, projekty a akce francouzské vlády vůči jihozápadnímu pohraničí Ruské říše na počátku 19. století. Vadym Adadurov získal stipendia a přednášel ve vědeckých institucích ve Francii, Rakousku, Německu, Polsku, USA a Vatikánu a publikoval více než sto prací v sedmi jazycích, včetně deseti monografií a antologií historických pramenů.

 Akademické zájmy

 • současná historiografie
 • imagologie
 • zkoumání sociální identity
 • teorie kontextualizace ukrajinských dějin v evropském kontextu
 • Élie Borschak
 • Ukrajinská emigrace na západě
 • dějiny Francie
 • sociokulturní dějiny Napoleonova ruského tažení (1812) a vnímání, projekty a kroky francouzské vlády vůči jihozápadnímu pohraničí Ruské říše na počátku 19. století
 • uniatské komunity v rakouském a ruském impériu
 • historické mýty a jejich dekonstrukce

 Akademické pozice

 • 2020–současnost — Professor in the department of history at Ukrainian Catholic University in Lviv; 
 • https://humaniora.ucu.edu.ua/personal/vadym-adadurov/  
 • 2008–2020 — Chair of the Department of Modern and Contemporary World History at Ukrainian Catholic University in Lviv; 
 • 2012-2013 – associate researcher in Groupe Sociétés. Religions. Laïcisations (CNRS, Paris).  
 • 2006–2008 — associate Professor at Ukrainian Catholic University in Lviv; 
 • 2004–2006 —   lecturer of history at Ukrainian Catholic University in Lviv; 
 • 2002 – 2004 — PhD Student in École Pratique des Hautes Études in Paris.  

 Akademická stipendia 

 • 2023 – Fellowship of the Harvard Ukrainian Research Institute (after war); 
 • 09.2019 — INALCO, Paris; 
 • 02.2019 — Universität Viadrina, Frankfurt (Oder); 
 • 10.2016 — Lietuvos University, Vilnijus; 
 • 11.–12.2015 — Ukrainische Frei Universität, München; 
 • 10.2011–06.2012 — Laboratoire Société. Réligions. Laicité, SNRS, Paris; 
 • 05.2011 — Archivio Segreto Vaticano; 
 • 05.–06.2008 — Nationalbibliothek, Wien; 
 • 01–02.2006 — Uniwersytet Warszawski; 
 • 05.–06.2004 — Nationalbibliothek, Wien; 
 • 10.2002–9.2003 — École Pratique des Hautes Études, Paris; 
 • 06.2002 — Nationalbibliothek, Wien; 
 • 06.2001 — Instytut Historii PAN, Warszawa. 

 Seznam vybraných vědeckých prací

Monografie

 • Вадим Ададуров, “Napoleonide” на Сході Європи: Уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо південнозахідних окраїн Російської імперії на початку XIX століття. 2-е вид., виправлене і перероблене, Львів: Український католицький університет 2018, 624 с., карти, таблиці. [Vadym Adadurov, Napoleonide in the East of Europe: Perceptions, Projects, and Actions of the French Government towards the South-Westerns Borderlands of the Russian Empire at the dawn of the 19th Century. 2th ed., Lviv: Ukrainian Catholic University Publishers 2018, maps, tables, 624 p.]. [In Ukrainian]. 
 • Вадим Ададуров, Война цивилизаций: Социокультурная история русского похода Наполеона, т. 1: Религияязык, Киев: Издательство Лаурус 2017, 400 с. [Vadym Adadurov, The War of Civilizations: sociocultural history of Napoleon’s Russian Campaign, vol. 1: Religion and Language, Kyiv: Laurus Publishers 2017, 400 p.]. [In Russian]. 
 • Вадим Ададуров. Історія Франції, Львів: Український католицький університет 2002. 400 с. [Vadym Adadurov. History of France, Lviv: Ukrainian Catholic University Publishers 2002, 400 p]. [In Ukrainian]. 

Sbírkové spisy

 • Vadym Adadurov. Identities of Little Russian Society through the Prism of Napoleon’s Russian Campaign // Eighteenth-Century Ukraine: New Perspectives on Social, Cultural, and Intellectual History. Edited by Zenon E. Kohut, Volodymyr Sklokin, Frank E. Sysyn, with Larysa Bilous, Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University Press and CIUS Press, 2023. P. 202–217. 
 • Вадим Ададуров, Анатолій Бабинський, Олександр Зайцев. Образи митрополита Андрея Шептицького в публіцистиці й історіографії української діаспори, 1944 – 1989 рр. За ред. Вадима Ададурова, Львів: Вид-во УКУ, 2023. 260 c. [Vadym Adadurov, Anatolii Babynskyi, Oleksandr Zaitsev. Images of Metropolitan Andrei Sheptytskyi in Ukrainian Diaspora Jurnalism and Historiography, 1944-1989. Edited by Vadym Adadurov, Lviv: Ukrainian Catholic University, 2023. 260 p,]. [In Ukrainin]. 
 • Вадим Ададуров, Імперські ідентичності в українській історії XVIII – першої половини XIX століть: колективна монографія. За ред. Вадима Ададурова і Володимира Склокіна, Львів: Український католицький університет, 2020, 304 с. [Imperial Identities in Ukrainian History in the XVIII – the First Half of the XIX Centuries. Edited by Vadym Adadurov and Volodymyr Sklokin, Lviv: Ukrainian Catholic University Publishers 2020, 304 p.]. [In Ukrainian]. 
 • Vadym Adadurov. Der Orientalistische Diskurs in der Europäischen Literatur des 18. Jahrhunderts: die Ägyptenreisen von Constantin-Francois Volney (1787) und Jan Potocki (1788) in Jan Potocki (1761-1815). Graenzeger zwischen Disziplinen und Kulturen. Hrsg. von Lena Seauve, Klaus Weber, Erik Martin, Frankfurt (Oder): Europa Universität Viadrina (Interdisciplinary Polish Studies, 7), 2019, s. 157-168. [In German]. 
 • Vadimas Adadurovas, Rusijos Imperijoje (XIX. a.) in Kultūrų kryžkelė: Vilniaus švč. Trejybės šventovė ir vienuolynas. Red. Alfredas Bumblauskas, Salvius Kulevičius, Ihoris Skočiliasas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla 2017, s. 137-154. [In Lithuanian]. 
 • Архіви консульських установ іноземних держав як джерело до вивчення української історії XIX – початку XX століть. За ред. Вадима Ададурова, Львів: Український католицький університет 2017. 152 с. [Archives of the Consular Offices of the Foreign Countries as a Source for the Study of Ukrainian History of the XIX – the Beginning of the XX Centuries. Edited by Vadym Adadurov, Lviv: Ukrainian Catholic University Publishers 2017, 152 p.]. [In Ukrainian]. 

Publikace

 • Поділ Київської та піднесення Галицької унійної митрополій: документи та матеріали ватиканських архівів 1802–1808 рр. Упорядкування, вступна стаття та коментарі, пер. з фр. Вадим Ададуров, Львів: Український католицький університет 2019, 256 с. [The Partition of the Uniate Metropolitanate of Kyiv and the Erection of the Uniate Metropolitanate of Galich: Documents and Files of the Vatican Archives 1802-1808. Compilation, introduction, comments, transl. from French by Vadym Adadurov, Lviv: Ukrainian Catholic University Publishers 2019, 256 p]. [In Ukrainian]. 
 • Trois expéditions des lettres de Napoléon Ier au général polonais Zayontchek, 9 et 12 mars 1807 // Napoléon Bonaparte, Correspondance générale, publiée par Institut de Napoléon, vol. 7, Paris: Édition Arthème Fayard, 2010, doc. № 14541, 14630, 14631, p. 295, 335-336.  

 Vědecké články  

 • Вадим Ададуров, Лабіринти ідентичності одного українського інтелектуала: Ілля Баршак перед Ільком Борщаком в Український історичний журнал, Київ 2020, № 6, c. 139 – 168. [Vadym Adadurov, Labyrinths of Identity of One Ukrainian Intellectual: Ilia Barschak before Ilko Borschak, in Ukrainian Historical Journal, Kyiv 2020, Issue 6, p. 139–168]. [In Ukrainian]. 
 • Vadym Adadurov. La création d’un mythe ukrainien sur Napoléon dans les travaux d’Élie Borschak et le fonctionnement de ce mythe dans le discours historique en Ukraine in Attentes et sens autour de la présence du mythe de Napoléon aujourd’hui: Actes du colloque international, Corte, 6-8 septembre 2010. Sous la direction de Jean-Dominique Poli, préface de Jean Tulard, Ajaccio: Alain Piazzola – Université de Corse 2012, P. 89-96. 

 Výukové texty

 • Жан-Бернар Дюпон-Мельниченко, Вадим Ададуров. Французька історіографія XX століття. Навчальний посібник, Львів: Класика 2001, 170 с. [Jean-Bernard Dupon-Melnycznko, Vadym Adadurov. French historiography of XXth Century, Lviv: Klassyka 2001, 170 p.]. [In Ukrainian]. 

Profesní a výzkumné webové stánky