Historie archivů: Píšící myslitelé a jejich archivy

Příběhy z archivů: píšící myslitelé a archivy jejich práce

Cílem konference je dát podnět účastníkům společně zvážit, jaké metodiky a digitální nástroje jim mohou pomoci lépe zkoumat práci autorů prostřednictvím jejich dochovaných písemností. Setkání se zároveň snaží navrhnout, jak můžeme výzkum posunout nad rámec toho, co nám tyto texty říkají. Pomocí takovéhoto přístupu by bylo možné lépe rozumět zkoumaným tvůrcům, jejich příběhům a způsobu, jak přicházeli do styku s různými kulturami. S použitím popisované metodiky bychom zároveň mohli lépe pochopit, z jakého kulturního kontextu autoři vychází, jak je ovlivnilo jejich okolí a jaké kolektivní postupy (collective practices) při psaní převládaly mezi jejich současníky. Takový náhled by nám jednak pomohl vidět dějiny idejí v novém světle, zároveň by díky němu ale mohly vzniknout snáze pochopitelné výklady o autorech a jejich dílech v digitální podobě, které by mohly být přístupné pro širší laickou veřejnost. Na konferenci se budou podílet všichni relevantní členové výzkumné skupiny AITIA –⁠⁠⁠⁠⁠ Archives of International Theory, An Intercultural Approach.

Kdy: 6. prosince 2024, od 9:30
Kde: CEFRES, Na Florenci 3, Praha 1 (současně bude probíhat online přenos)
Jazyk: angličtina

Prozatimní program

Pokračování textu Historie archivů: Píšící myslitelé a jejich archivy

Vizuálna reprezentácia druhej svetovej vojny v múzeách, na pamätnľkoch a počas komemoráciľ

Prezentácia inkubátorového programu Tandem CNRS-SAV

Miesto: Francúzsky inštitút na Slovensku, Bratislava

Dátum: 26. júna 2024 od 16:00 do 18:00 hod.

PROGRAM

16.00 hod. ľlvodné príhovory.

Jacques JOUSLIN DE NORAY, Prvý radca, Francúzske vel’vyslanectvo v SR
Pavol ŠAJGALĺK, Predseda Slovenskej Akadémie Vied
William BERTHOMIÉRE, Zástupca riadiatel‘ky pre vedu a medzinárodné vzťahy, CNRS, Humanitné a soc. vedy

16.20 hod. Podpis dohody medzi CNRS-MEAE-SAV.

Za MEAE : J.E. Pascal Le DEUNFF, zastúpený pánom Jacquesom JOUSLIN DE NORAY
Za SAV : Pavol ŠAJGALÍK, Predseda
Za CNRS : Isabelle LONGIN, Riaditel‘ka pobočky CNRS pre región Paris-Normandie, zastúpená pánom Williamom BERTHOMIÈRE

16.30 hod. Predstavenie prvého podporeného projektu v rámci výzvy Tandem CNRS-SAV.

“VIZUÁLNA REPREZENTÁCIA DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY V MÚZEÁCH, NA PAMÄTNľKOCH A POČAS KOMEMORÁCIľ V STREDNEJ EURÓPE”

Projekt TAN DEM Petry Hudek a Thomasa Choparda s názvom “Vizuálne reprezentácie, pamätníky a komemorácie druhej svetovej vojny v strednej Európe” sa zameriava na analýzu historických naratívov, pamätníkov a spomienkových aktivít na Slovensku, v Českej republike a v Pol’sku.

Cielbm projektu je analyzovať vývoj a zmeny v múzeách a pamätných miestach od pádu komunistického režimu po súč’asnosť, a to na rôznych úrovniach: na úrovni velkých národných múzeí druhej svetovej vojny, na úrovni symbolických miestnych múzeí a na úrovni múzeí zaoberajúcich sa holokaustom. Cielbm projektu je zohl’adniť špecifický kontext strednej a východnej Európy a preskúmať vplyv vojny na Ukrajine na formovanie národných diskurzov v múzeách, pamätníkoch a pri spomienkových aktoch. Tento projekt, ktorý sa začína v roku 2024 a pokrýva obdobie intenzívnych spomienkových aktivít v roku 2025, bude súčasne analyzovat statické vizuálne prvky výstav, katalógov a verejných historických diskurzov, ako aj dynamickejšie prvky spojené s pamätným kalendárom.

Riešitelia projektu

Petra HUDEK je historička na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied, v oddelení najnovších dejín. V rokoch 2022 – 2023 realizovala výskumný projekt “Ikonoklazmus v československom verejnom priestore po roku 1989. Dedičstvo socializmu v historickej perspektíve” ako postdoktorandka na Ústave soudobých déjin Akadémie vied ČR. V súčasnosti pripravuje monografiu o pamätníkoch sovietskej armády v československom verejnom priestore po roku 1989. Jej výskum sa zameriava na politiku pamäti, múzeá a procesy muzealizácie vo verejnom priestore, ako aj na inštrumentalizáciu dejín.

Thomas CHOPARD je historik a odborný asistent na École des Hautes Études en Sciences Sociales, v Centre historického výskumu (EHESS/CRH). Jeho výskum sa zaoberá dejinami protižidovského prenasledovania a židovskej migrácie v strednej a východnej Európe. V začiatkoch svojej práce sa venoval pogromom a protižidovskému násiliu na Ukrajine počas revolučného obdobia, následne sa zapojil do projektu ERC Lubartworld, v rámci ktorého sledoval trajektórie Židov z pol’ského mesta Lubartów. Jeho súčasný výskum spája výskum núteného vysídľovania, ktorému boli Židia vystavení počas druhej svetovej vojny, a dejiny stalinských represií.

17.30 hod. Otázky publika.

18.00 hod. Prípitok.

Prezentace nových přirůstek knihovny CEFRES – červen 2024

Konec roku oslavíme prezentací francouzských knižních novinek  v humanitních a společenských vědách.
Sejdeme se v pátek 21. června 2024 v 15:00 v knihovně CEFRESu, Na Florenci 3, Praha 1

Mimo jiné budou představeny následující knihy:

  • Luz Ascarate : Imaginer selon Paul Ricoeur. La phénoménologie à la rencontre de l’ontologie sociale (Paris : Hermann, 2022) představí Petr Horák
  • Lise Foisneau : Kumpania. Vivre et résister en pays gadjo (Marseille : Wildproject, 2023) představí Yasar Abu Ghosh
  • Baptiste Morizot : L’inexploré (Marseilles : Wildproject, 2023) představí Hana Fořtová
  • Hyacinthe Ravet : Musiciennes. Enquête sur les femmes et la musique (Paris : Autrement, 2011) představí Louisa Martin-Chevalier
  • Christelle Taraud (dir.) : Feminicides. Une histoire mondiale (Paris : La Découverte, 2022) představí Hélène Martinelli

Central-European Masculinities

Central-European Masculinities in a Comparative PerspectiveInternational Symposium

International symposium organized by CEFRES in the frame of the Central European Masculinities research project, with the support of the French Ministry of Higher Education and Research (MESR, PARCECO Program), in collaboration with the University of Silesia in Katowice, the Institute of Czech Literature, Czech Academy of Sciences (ÚČL AVČR) & the Department of Czech and Comparative Literature, Charles University (ÚČLK FF UK).

Location: CEFRES, Na Florenci 3, Prague 1
Date: June 19 20th, 2024
Languages: English, French
Organizers: Wojciech Śmieja (IL WNH UŚ), Mateusz Chmurski (CEFRES/Sorbonne), Iwona Kurz (IKP WP UW), Richard Müller (ÚČL AV ČR), Josef Šebek (ÚČLK FF UK), Ivana Taranenková (ÚSL SAV).

Pokračování textu Central-European Masculinities

Partnerství pro stejnopohlavní páry, manželství pro všechny

Partnerství pro stejnopohlavní páry, manželství pro všechny: jaké jsou evropské vyhlídky?

Francouzský institut v Praze, Goethe-Institut a CEFRES vás v rámci Mezinárodního měsíce hrdosti a cyklu Queer 24 zvou na kulatý stůl:

Dátum: Pondělí 17. června 2024 v 17 hodin
Miesto: ve Francouzském institutu v Praze – Štěpánská 35
Jazyk: V angličtině, s překladem do češtiny

Abstrakt

Pokračování textu Partnerství pro stejnopohlavní páry, manželství pro všechny

Dějepisectví a historie umění v dialogu

Dějepisectví a historie umění v dialogu. Úvahy o funkci map ve Warburgově ikonologii

Sedmé sezení frankofonního mezioborového semináře CEFRESu 2023–2024: Mapa a hranice. 
V tomto roce bychom chtěli začít zpochybněním aktu vymezování a zobrazování (ať už se jedná o území, období nebo trajektorie), tedy prostřednictvím interdisciplinarity jednotlivých disciplín zpochybnit mapy a hranice.

Místo konání: Knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, Praha 1
Kdy: pátek 14. červen 2024 od 10 hod.
Jazyk: francouzština

Speaker: Lara BONNEAU, Filosofický ústav Akademie věd ČR, přidružená pracovnice CEFRESu
Discussant: Danièle COHN, Université Paris 1

Byla tendence ke zdobnosti v grafice překážkou vědeckého rozvoje kartografie? Jinými slovy, musela se kartografie zbavit svého uměleckého rozměru, příliš citlivého a emocionálního, aby se mohla stát planimetrickou abstrakcí? To byly ústřední otázky německého historika umění Abyho Warburga, který považoval kartografické gesto za jeden ze způsobů, jak se psychologicky distancovat od smyslového. Tím, že mapování dává obrysy tomu, co je ve vnímané zkušenosti prezentováno jako pohyblivé, proměnlivé, dokonce chaotické, tím, že tomu přiřazuje místo v rámci řádu (kosmos) a tím, že to prezentuje spíše v prostoru než v čase, získává funkci spíše psychologickou: poskytuje subjektu jakési pevné body, v nichž se může ukotvit, a tím se distancovat od reality. Nicméně, jak ukazují astrologické horoskopy plné různých démonů, kartografie se nedokázala zcela oprostit od dimenze strachu a touhy, jež utvářela náš vztah ke světu a vesmíru. Mapy mají nepochybně jakýsi citlivý “kosmetický” rozměr, který pravděpodobně ale není v přímém rozporu se snahou nastolit kosmický řád. Ve snaze studovat způsob, jak se přítomnost těchto démonů v historii kartografie proměňovala a do jaké míry poskytovala živnou půdu pro ikonografickou tradici a pro vědecké snahy o ovládnutí myšlenkového prostoru, byl Aby Warburg veden k tomu, aby nakreslil… mapy. Mapy toho, jak se měnily a migrovaly motivy a styly. Mapy “forem patosu” od Athén po Babylon, a od Babylonu po jižní a severní Evropu. Na základě nedávné práce Phillipa Despoixe (2023) se pokusíme představit funkci kartografie ve warburgovské ikonologii.