Vizuálna reprezentácia druhej svetovej vojny v múzeách, na pamätnľkoch a počas komemoráciľ

Prezentácia inkubátorového programu Tandem CNRS-SAV

Miesto: Francúzsky inštitút na Slovensku, Bratislava

Dátum: 26. júna 2024 od 16:00 do 18:00 hod.

PROGRAM

16.00 hod. ľlvodné príhovory.

Jacques JOUSLIN DE NORAY, Prvý radca, Francúzske vel’vyslanectvo v SR
Pavol ŠAJGALĺK, Predseda Slovenskej Akadémie Vied
William BERTHOMIÉRE, Zástupca riadiatel‘ky pre vedu a medzinárodné vzťahy, CNRS, Humanitné a soc. vedy

16.20 hod. Podpis dohody medzi CNRS-MEAE-SAV.

Za MEAE : J.E. Pascal Le DEUNFF, zastúpený pánom Jacquesom JOUSLIN DE NORAY
Za SAV : Pavol ŠAJGALÍK, Predseda
Za CNRS : Isabelle LONGIN, Riaditel‘ka pobočky CNRS pre región Paris-Normandie, zastúpená pánom Williamom BERTHOMIÈRE

16.30 hod. Predstavenie prvého podporeného projektu v rámci výzvy Tandem CNRS-SAV.

“VIZUÁLNA REPREZENTÁCIA DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY V MÚZEÁCH, NA PAMÄTNľKOCH A POČAS KOMEMORÁCIľ V STREDNEJ EURÓPE”

Projekt TAN DEM Petry Hudek a Thomasa Choparda s názvom “Vizuálne reprezentácie, pamätníky a komemorácie druhej svetovej vojny v strednej Európe” sa zameriava na analýzu historických naratívov, pamätníkov a spomienkových aktivít na Slovensku, v Českej republike a v Pol’sku.

Cielbm projektu je analyzovať vývoj a zmeny v múzeách a pamätných miestach od pádu komunistického režimu po súč’asnosť, a to na rôznych úrovniach: na úrovni velkých národných múzeí druhej svetovej vojny, na úrovni symbolických miestnych múzeí a na úrovni múzeí zaoberajúcich sa holokaustom. Cielbm projektu je zohl’adniť špecifický kontext strednej a východnej Európy a preskúmať vplyv vojny na Ukrajine na formovanie národných diskurzov v múzeách, pamätníkoch a pri spomienkových aktoch. Tento projekt, ktorý sa začína v roku 2024 a pokrýva obdobie intenzívnych spomienkových aktivít v roku 2025, bude súčasne analyzovat statické vizuálne prvky výstav, katalógov a verejných historických diskurzov, ako aj dynamickejšie prvky spojené s pamätným kalendárom.

Riešitelia projektu

Petra HUDEK je historička na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied, v oddelení najnovších dejín. V rokoch 2022 – 2023 realizovala výskumný projekt “Ikonoklazmus v československom verejnom priestore po roku 1989. Dedičstvo socializmu v historickej perspektíve” ako postdoktorandka na Ústave soudobých déjin Akadémie vied ČR. V súčasnosti pripravuje monografiu o pamätníkoch sovietskej armády v československom verejnom priestore po roku 1989. Jej výskum sa zameriava na politiku pamäti, múzeá a procesy muzealizácie vo verejnom priestore, ako aj na inštrumentalizáciu dejín.

Thomas CHOPARD je historik a odborný asistent na École des Hautes Études en Sciences Sociales, v Centre historického výskumu (EHESS/CRH). Jeho výskum sa zaoberá dejinami protižidovského prenasledovania a židovskej migrácie v strednej a východnej Európe. V začiatkoch svojej práce sa venoval pogromom a protižidovskému násiliu na Ukrajine počas revolučného obdobia, následne sa zapojil do projektu ERC Lubartworld, v rámci ktorého sledoval trajektórie Židov z pol’ského mesta Lubartów. Jeho súčasný výskum spája výskum núteného vysídľovania, ktorému boli Židia vystavení počas druhej svetovej vojny, a dejiny stalinských represií.

17.30 hod. Otázky publika.

18.00 hod. Prípitok.