Julia Miesenböck : Výzkum & CV

“Překladatelé české poezie do němčiny za studené války v letech 1948–1989”

Výzkumná osa : 1

Kontakt : juliamiesenboeck@gmail.com

Ve svém výzkumu se zaměřuji na překlady poezie z češtiny do němčiny v době studené války mezi lety 1948 a 1989 a snažím se objasnit hlavní otázky týkající se jednotlivců a jejich postavení v oblasti literárního transferu. Výzkum zvoleného tématu objasňuje ústřední otázky o jednotlivcích a jejich postavení v literárním podnikání: Kým tito překladatelé byli? Jaké bylo jejich socio-biografické zázemí? Jakého byli pohlaví, jaké měli vzdělání? Jaké byly jejich profesní aktivity? Jaké bylo místo jejich geografického původu a kde působili? Byla to „východní“ či „západní“ strana železné opony? Jaký je vztah mezi socio-biografickým zázemím a překladatelskou činností? Jaké činnosti překladatelé vykonávali a jakou roli (role) zastávali? Jaké struktury převládaly v literárním podnikání, v němž překladatelé působili? Jaké překlady vybírali? Oficiálně vydávanou literaturu, nebo díla, která kolovala v samizdatových edicích či v rukopisech? Jaké vztahy měli překladatelé s dalšími subjekty (nakladateli, institucemi, lidmi z literárního světa atd.), v jakých sítích se pohybovali a působili? Jaké zájmy, motivace a cíle překladatelé sledovali a jak souvisejí s dalšími aktivitami překladatelů nebo s jejich vlastními biografiemi? Jak překládali a jaké techniky lze nalézt v jejich publikovaných překladech, jaké překladatelské normy lze v těchto překladech poezie rozeznat?

V této souvislosti se práce věnuje období literárního transferu z češtiny do němčiny, které dosud nebylo téměř vůbec zpracováno, neboť dosavadní bádání se soustředilo na devatenácté a počátek dvacátého století. Kombinací aktérského a produktového přístupu se distančně zabývám skupinou překladatelů z češtiny do němčiny a zároveň blíže studuji život a práci několika z nich, kteří byli pro dané období charakterističtí.

 

CV
Education

2004-2011: University of Vienna, Faculty of Philological and Cultural Studies, Mag.a degree form Comparative Literature

since 2018: Charles University in Prague, Faculty of Arts
PhD Program: Translation Studies

Research Projects

2020-2022: project Global Trajectories of Czech Literature Since 1945 (GAČR Grant No. GJ20-02773Y), Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences

2021-2022: Czech Postwar Poetry in Foreign Perspective (GAUK 297821), Department of Czech Literature and Comparative Literature, Charles University

Recent publications

„Like-minded agents and established consecrators: Czech-to-German poetry translators, 1948–1989.“ In Translation Studies. Pulished online in August 2023, doi.org/10.1080/14781700.2023.2231932

„Díky za sůl v domě!“. K poetice českého básníka Jana Skácela a rakouského spisovatele Petera Handkeho. [Thank you for the salt in the house! On the poetics of the Czech poet Jan Skácel and the Austrian writer Peter Handke.] In Na hranicích podobnosti. Česká poezie po roce 1945 v komparativní perspektivě. [On the borders of similarity. Czech poetry after 1945 in comparative perspective.] Eds. Eliška D. Härtelová, Josef Hrdlička. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022.

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách