Cena Platformy CEFRES | Výzva 2024

Cena za nejlepší článek (publikovaný v angličtine nebo ve francouzštině) v oboru společenských a humanitních věd

Uzávěrka pro podání přihlášek: 26. května 2024, 23:59
Odměna: 10 000 Kč
Slavnostní udělení ceny: 28. června 2024 v 11:00
Jazyk přihlášek: anglický

Zvláštní cena Platformy CEFRES je zavedená Velvyslanectvím Francouzské republiky v České republice, CEFRESem a jeho Platformou, za podpory Nadace Young Talent Foundation.

Born from the desire to support young researchers from the Czech Republic who endeavour to embed their research within the European and international networks, this initiative from the CEFRES Platform aims to award an article in social sciences and humanities published in a high-level peer-reviewed academic journal.

Platforma CEFRES od roku 2014 sjednocuje Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, Akademii věd České republiky a Univerzitu Karlovu v Praze v cíli podporovat vědeckou spolupráci.

Mladí badatelé a badatelky ze všech vědních oborů v rámci společenských a humanitních věd se mohou ucházet o tuto zvláštní cenu Platformy CEFRES, ať už je jejich předmět výzkumu jakýkoliv. 

Podmínky přijetí

  • zapojit se mohou čeští a slovenští badatelé a badatelky, jejichž doktorské studium právě probíhá na jedné z univerzit v České republice (včetně studijních programů pod dvojím vedením), nebo kteří obhájili disertační práci nejdříve v roce 2019 (rok obhajoby může být posunut ze zdravotních nebo rodinných důvodů)
  • předložení jednoho článku publikovaného ve francouzštině nebo v angličtině v odborném recenzovaném časopise, jenž je součástí databáze Web of Science nebo Scopus nebo se nachází v seznamu vědeckých časopisů European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH plus)
  • publikování tohoto článku mezi 1. lednem a 31. prosincem předchozího roku (2023), jinak může být zařazen do soutěže příští rok
  • přednostně budou vybírány články a) publikované ve francouzštině, b) inspirované frankofonními humanitními vědami či c) o Francii a frankofonních zemích

Přihlášky

Přihlášky pošlou kandidáti na adresu platformaward@cefres.cz.

Děkujeme za zaslání náležitě vyplněných následujících informací:

  • Jméno a příjmení
  • Datum a místo narození
  • Soukromý email
  • Číslo soukromého telefonu
  • Adresa
  • Pracovní email
  • Adresa zaměstnání
  • Název disertační práce
  • Datum obhajoby práce (již proběhlé nebo nadcházející)
  • Rok zápisu k doktorskému studiu a fakulta
  • Vedoucí práce
  • Obor(y)

Přihláška musí dále obsahovat:

 1. vědecký životopis včetně seznamu publikací
 2. separát článku přihlášený do soutěže včetně jeho resumé. Poznámka: zvažován bude pouze jeden článek, soubory obsahující dva nebo více článků budou vyloučeny.
 3. kompletní bibliografické údaje. Prosíme o uvedení ve které (kterých) z databází je časopis uveden (Web of Science, Scopus, ERIH plus)

Je možné se přihlásit s článkem napsaným více než jedním autorem za předpokladu, že každý spoluautor splňuje podmínky přijetí. Pokud bude tento článek vítězný, cena bude udělena uchazeči, který podal přihlášku, a následně rozdělena mezi všechny spoluautory.

Výherce ceny bude vybrán interdisciplinární porotou zahrnující představitele Platformy CEFRES v čele s ředitelem CEFRESu. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny během léta. Od výherce ceny se očekává účast na slavnostním předání ceny.

Předání ceny proběhne 28. června 2024 v 11:00 hodina na Francouzské ambasádě v České republice.

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách