Jednací řád Řídícího výboru Platformy CEFRES

Čl. 1 – Rekapitulace výkladu „Platformy“

1. Jak je uvedeno v článku 1 smlouvy z 21. listopadu 2014, „Platforma“ je česko-francouzskou interdisciplinární platformou v humanitních a společenských vědách. Podporuje internacionalizaci výzkumu v České republice v oblasti humanitních a sociálních věd.

2. Za platformu zodpovídají z vědeckého hlediska čtyři strany:

 • za Karlovu univerzitu (UK): prorektor pro evropskou problematiku;
 • za Akademii věd České republiky (AV ČR): místopředseda pověřený komplexní koordinací III. vědní oblasti humanitních a společenských věd;
 • za Francouzské velvyslanectví v České republice: velvyslanec;
 • za Centre national de la recherche scientifique (CNRS): ředitel Institut national des sciences humaines et sociales (InSHS), a za CEFRES: jeho ředitel.

3. Jak je uvedeno v článku 2 smlouvy z 21. listopadu 2014, platforma má tyto cíle:

 • vytváření společných vědeckých programů stranami a společné vědecké vzdělávání za účasti těchto stran;
 • podpora vědecké přípravy mladých vědeckých pracovníků;
 • šíření a publikování vědeckých prací, které vzniknou v rámci této vědecké spolupráce.

4. Rozhodnutí související s realizací této spolupráce přijímá Řídící výbor.

Čl. 2 – Složení, svolávání a chod Řídícího výboru

1. Statutárními členy Řídícího výboru jsou:

 • prorektor UK pro evropskou problematiku;
 • místopředseda AV ČR pověřený komplexní koordinací III. vědní oblasti;
 • ředitel CEFRES, zastupující CNRS a Francouzské velvyslanectví v České republice.

Mimo to jsou součástí Řídícího výboru zástupci obou českých partnerů, jejichž počet je stanoven na 6 za UK a 6 za AV ČR. Tito zástupci jsou jmenováni na dvouleté období. Jsou určeni v případě zástupců UK rektorem UK a v případě zástupců AV ČR předsedou AV ČR.

2. Řídící výbor je povolán sejít se třikrát ročně: v říjnu, únoru a červnu.

V souladu se smlouvou z 21. listopadu 2014 se Řídící výbor může platně sejít pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni tři statutární členové, zastupující všechny čtyři strany zapojené do Platformy.

Rozhodnutí jsou přijímána tříčtvrteční většinou.

Hlasy jsou mezi stranami rozloženy následovně:

 • ředitel CEFRESu, jediný zástupce francouzských partnerů, disponuje dvěma hlasy: hlasuje jednak jménem CEFRES a CNRS, a jednak jménem Francouzského velvyslanectví v České republice;
 • zástupci AV ČR disponují jedním hlasem za všechny své členy;
 • zástupci UK disponují jedním hlasem za všechny své členy.

3. Řídící výbor se schází nad programem jednání. Tento program stanovují konsensuálně všichni tři statutární členové Řídícího výboru.

Schůze Řídícího výboru se mohou konat v kterékoli ze tří partnerských institucí.
V následujícím týdnu po každém setkání Řídícího výboru musí být sepsán zápis z jednání v češtině a francouzštině. Ten bude potvrzen korespondenčně všemi třemi statutárními členy.

Čl. 3 – Oblasti pravomocí Řídícího výboru

Řídící výbor je povolán hlasovat v otázkách:

 • souvisejících s Platformou CEFRES: vytvoření společného loga, komunikační strategie (internet, propagace, tisk) a publikování;
 • konání a obsahu vědeckých aktivit společných všem třem institucím v rámci Platformy: seminářů, konferencí, workshopů, letních škol;
 • politiky publikování společných vědeckých prací;
 • výběru doktorandů, jejichž doktorské stipendium by bylo spolufinancováno CEFRESem a jedním či oběma jeho českými partnery;
 • předvýběru uchazečů o případné začlenění do CEFRESu těch post-doktorandů UK a AV ČR, jejichž výzkum by mohl být vtělen do vědecké politiky CEFRESu. Konečný výběr je vyhrazen řediteli CEFRESu, v souladu s čl. 4 smlouvy, stanovujícím, že ředitel CEFRESu může navrhnout vědecké pracovníky UK a AV ČR s ohledem na jejich přičlenění k CEFRESu.

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách