Vědecká politika

Vědecká politika CEFRESu je vymezena třemi výzkumnými osami, které vybízejí k použití konceptuálních metodologických i tematických přístupů, aniž by se omezovaly na konkrétní terén nebo kulturní areál. Tyto osy byly definovány prostřednictvím přímé diskuse s vědeckými pracovníky z České republiky, kteří se účastnili Otevřených humanitně a společenskovědních oborových setkání v rámci Platformy CEFRES během dubna a května 2015. Celkem se uskutečnilo osm interdisciplinárních setkání, která badatelům z nejrůznějších humanitně a společenskovědních oborů umožnila, za účelem případné spolupráce a zahrnutí do budoucí vědecké politiky CEFRESu, prezentovat jejich výzkumné projekty.

Každá výzkumná osa umožňuje interdisciplinární dialog mezi právníky, politology, historiky, sociology, antropology, teology, historiky literatury, geografy, historiky umění, muzikology a filosofy. Úžeji vymezené kategorie našich os budou definovány na základě projektů – individuálních či skupinových – jimž se vědečtí pracovníci CEFRESu budou věnovat. Klademe si za cíl podporovat evropské a mezinárodní projekty s přesahem do digitálních humanitních věd (digitalizace zdrojů, vytváření datových bank nebo elektronických publikací). Individuální výzkumy a skupinové projekty vědeckých pracovníků CEFRESu mohou být zahrnuty do jedné nebo několika výzkumných os zároveň.

Osa I – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Osa II – Normy a transgrese

Osa III Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Leave a Reply

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách