Communists and Uprisings = Komunisti a povstania (2012)

Communists and Uprisings. Ritualisation of Remembrance of the Anti-Nazi Uprisings in Central Europe (1945–1960) = Komunisti a povstania. Ritualizácia pripomínania si protifašistických povstaní v strednej Európe (1945–1960)
Michal Kšiňan (a kol.)
Kraków, Towarzystwo Słowaków w Polsce 2012, 283 p.
ISBN : 978-83-7490-508-4

The aim of this book is to analyse the celebrations and commemorations of anti-fascist uprisings in the Central Europe in the years 1945–1960. Specifically, we dealt with the Warsaw Ghetto Uprising (1943), the Warsaw Uprising (1944), the Slovak National Uprising (1944) and the Prague Uprising (1945). The research of commemoration and forgetting individual uprisings can also serve as an instrument for investigation of the communist regimes as such in Czechoslovakia and Poland. In this book we focused on three types of problems : 1. the attitude of official historiography or journalism of that time to the uprisings ; 2. analysis of official or unofficial memory places of uprisings ; 3. celebrations of the uprisings.
The book was financed from the program Geschichtswerkstatt-Europa from the funds of the German foundation „Remembrance, Responsibility and the Future“ (EVZ) and organized by the Institute for Applied History. http://www.geschichtswerkstatt-euro…

Cieľom predkladanej publikácie je analyzovať oslavy a pripomínanie si protifašistických povstaní v strednej Európe v rokoch 1945 – 1960. Konkrétne sme sa venovali povstaniu vo varšavskom gete (1943), Varšavskému povstaniu (1944), Slovenskému národnému povstaniu (1944) a pražskému povstaniu (1945). Výskum pripomínania si jednotlivých povstaní a zabúdania na ne slúži aj ako nástroj na skúmanie samotných režimov v Československu a Poľsku. V knihe sme sa zamerali na tri okruhy problémov : 1. prístup oficiálnej historickej spisby či dobovej publicistiky k povstaniam ; 2. analýzu oficiálnych, ale aj neoficiálnych miest pamäti povstaní ; 3. oslavy povstaní.
Publikácia bola financovaná z programu Geschichtswerkstatt-Europa z fondov nemeckej nadácie „Remembrance, Responsibility and Future“ (EVZ) a organizovaný Institute for Applied History.
http://www.geschichtswerkstatt-euro…

Contents / Obsah
Introduction / Úvod (Michal Kšiňan)
The Slovak National Uprising / Slovenské národné povstanie (Miroslav Michela, Michal Kšiňan)
The Prague Uprising / Pražské povstání (Eva Palivodová, Jan Randák)
The Polish Uprisings / Polskie powstania (Paweł Ukielski, Michał Tomasz Wójciuk)
Conclusions / Záver (Françoise Mayer)

The book is available on-line : http://www.forumhistoriae.sk/e_kniznica/ksinan.pdf