Jana Vargovčíková: výzkum a CV

Vzorce legitimizace lobbingu v zemích střední Evropy a její rozpory

Výzkumná osa 2: Normy a transgrese

SONY DSCProjekt si klade za cíl na pozadí stále výraznějšího zapojení soukromých aktérů do procesů veřejného rozhodování, ať už prostřednictvím tzv. fór stakeholderů či expertních skupin, porozumět tomu, jaké jsou důsledky tohoto zapojení de facto, na úrovni symbolické, tedy pro samotné vymezení statusu soukromých i veřejných aktérů ve veřejném rozhodování. Předmětem zkoumání jsou za tímto účelem proměny, kterými prochází soubor praktik ovlivňování – ve srovnání s novými cestami zapojení soukromých aktérů do veřejného rozhodování – spíše klasických, lobbing. Na případech České republiky a Polska projekt analyzuje, jak si aktéři praktik, které jsou ve veřejných míněních vnímány jako málo legitimní až transgresivní, snaží vybudovat a vyjednat status a politickou legitimitu. V mnoha zemích Evropy lze totiž v posledním desetiletí pozorovat procesy profesionalizace a institucionalizace lobbingu. Právě tyto procesy pak tento projekt navrhuje zkoumat jako místa, kde se vyjednává o rolích a povinnostech dotčených aktérů a o legitimitě praktik lobbingu.

CV

Vzdělání

2011— Doktorské studium (cotutelle), Politologie, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav politologie, školitel: doc. Milan Znoj; Université Paris Ouest Nanterre La Défense, školitel: Georges Mink.

2004-2010 : Magisterské studium politologie a francouzské filologie (dvouobor), Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.

Akademické profesní zkušenosti

leden 2012 – leden 2013 : Akademická asistentka na College of Europe (Collège d’Europe), kampus v Natolinu, Katedra interdisciplinárních evropských studií.

leden 2011 – prosinec 2011 : Mladý badatel, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Centrum globálních studií (Centrum excelence).

Výuka
  • Sociologie politiky (povinný kurz, bakalářské studium)
  • Soukromí aktéři v politice (výběrový kurz, magisterské studium)
  • Úvod do analýzy diskurzu (výběrový kurz, bakalářské studium)
Jazyky

angličtina, francouzština, čeština, slovenština, polština, němčina

Publikace
Kapitoly monografií
  • “Deliberativní demokracie: rozpravou za hranice liberální demokracie?”, in M. Znoj, J. Bíba, J. Vargovčíková, Demokracie v postliberální konstelaci, Praha, Karolinum, 2015.
Odborné články
  • “Professional Lobbyists as Representative Claim-Makers”, Human Affairs 25, n° 2, 2015, p. 142-152.
  • “Politická participace jako nezaujatá angažovanost v díle Hannah Arendtové”, Reflexe 44, n° 1, 2013.
  • “Le Groupe de Visegrad, 20 ans d’une alliance à géométrie variable”, Politique étrangère, n° 1, 2012.
  • “Diskursivní pojetí lobbingu jako proměnná ve výběru jeho regulačních mechanismů”, Politologická revue, n° 2, 2011.