CFA – Mobilita pre SAV PhD. študentov v CEFRESe

Výzva na podávanie žiadostí o mobilitný grant SAV – CEFRES pre doktorandov od 2. ročníka PhD. štúdia zo Slovenskej akadémie vied

Uzávierka na podávanie žiadosti:  15. apríl 2024
Trvanie mobility:  9 mesiacov od 1. septembra 2024 do 31. mája 2025

Slovenská akadémia vied (SAV), Francúzsky inštitút na Slovensku (IFS) a CEFRES ponúkajú 9 – mesačný mobilitný grant v inštitúcii CEFRES (Praha) pre doktorandov, ktorí budú v čase poberania štipendia najmenej v 2. ročníku PhD. štúdia na SAV.

GRANT

⇒Výška grantu: 500 €/mesiac, pričom vybranému uchádzačovi bude zároveň plynúť doktorandské štipendium na SAV.
⇒Trvanie mobility:  9 mesiacov od 1. septembra 2024 do 31. mája 2025.

POŽIADAVKY

Vybraný doktorand sa pripojí k multidisciplinárnemu tímu CEFRESu a bude sa aktívne zapájať do vedeckého života v centre (prezentácia svojej práce na medzinárodnom seminári CEFRES a bude mať možnosť organizovať vedecké podujatie s finančnou spoluúčasťou CEFRESu). Zároveň sa od neho vyžaduje, aby jeho projekt prispel do jednej z CEFRES z CEFRES výskumných oblastí.

PODMIENKY OPRÁVNENOSTI ŽIADATEĽA
⇒Doktorandi musia byť v čase poberania štipendia najmenej v 2. ročníku PhD. štúdia na SAV.
⇒Dobrá znalosť anglického jazyka je nutná, znalosť francúzskeho jazyka je vítaná.

KALENDÁR

 • 15. február 2024 >  Otvorenie výzvy
 • 15. apríl 2024, 23:59 SEČ >  Konečný termín na predkladanie žiadostí
 • 15. apríl – 15. máj 2024 >   Hodnotenie žiadostí výborom odborníkov
 • 16. – 17. máj 2024 >  Videokonferenčný pohovor s vybranými uchádzačmi
 • 20. jún 2024 >  Zverejnenie výsledkov

Žiadosť musí obsahovať (v anglickom alebo francúzskom jazyku):

 • Riadne vyplnená prihláška – stiahnuť tu
 • Opis výskumu (2 – 3 strany max.), ciele a súčasný stav problematiky, metodologický a teoretický rámec, plánované výstupy
 • Motivačný list, ktorý odpovedá na dve otázky:
  • Ako prispeje výskum žiadateľa k výskumným oblastiam CEFRESu? (450 slov)
  • Ako prínos bude mať pobyt v CEFRESe pre výskum žiadateľa? (300 slov)
 • Dva akademické odporúčacie listy, jeden od školiteľa
 • CV so zoznamom publikácií
 • Súhlasný list od riaditeľa ústavu alebo centra SAV, v ktorom vyjadruje podporu žiadateľovi

Prihlášky sa posielajú elektronicky v jednom súbore pdf s názvom: “SAV–vaše priezvisko” na adresu: claire.madl[@]cefres.cz. Prihláška musí byť kompletná.

Pre záujemcov bude zorganizovaný informatívny webinár dňa 11. marca 2024 o 10.00 hod., v rámci ktorého budú zodpovedané otázky ohľadom žiadosti a programu.

Prípadné otázky ohľadom žiadosti adresujte na: