Jakub Zítko – Výzkum & CV

Kontact : jakub.zitko1789@gmail.com
Výzkumné osy – 2

Jsem studentem doktorského programu Sémiotika a filosofie komunikace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Hlavním předmětem mého výzkumu je filosofie Georgese Bataille, dále pak Alexandra Kojèva nebo Pierra Klossowského. Ve svém projektu se snažím interpretovat koncept komunity v rámci Bataillova díla. Zájem o pojem komunity nabyl opět na důležitosti roku 1983 v debatě mezi Mauricem Blanchotem a Jean-Lucem Nancym. Přestože oba autoři se velmi často odvolávají na Bataille, je to především jejich vlastní filozofický systém, který stojí v pozadí jejich zájmu. Bataillova pozice tak zůstává v určitém smyslu nejistá. Z nejrůznějších perspektiv a fragmentů jeho díla se tak snažím rekonstruovat Bataillovu pozici, a to od komunit v politickém slova smyslu, přes komunitu milenců, literátů, až po komunitu těch, kteří žádnou komunitu nemají. Ohledávám limity takových komunit, jejich vztah k transgresi, normám a každodennosti, za jejíž hranicí jsou zakoušeny.

CV

2015-2018: Univerzita Hradec Králové, Filozofická Fakulta, Bakalářský obor Sociologie.

2018-2020: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Magisterský obor Elektronická kultura a sémiotika.

2020-doposud: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Doktorský obor Sémiotika a filosofie komunikace.

Výzkumné projekty:

2022-doposud: Vztah slavnosti a literatury u Georgese Bataille a Julie Kristevy, GAČR, Univerzita Karlova.

Publikace:

Sémiotika a ideologie, Lenka Vojtíšková, Jakub Zítko (eds.), Togga, 2022.

Bataillova dvojí četba Hegela (in:) Mladá Filozofia 2022, Alžběta Kuchtová, Marcel Šedo and Katarina Podušelová (eds.), FÚ SAV, 2022.

Konferenční příspěvky:

V nadbytku není krása, Ergot, FF UJEP, 2019.

Svrchovanost fašismu, Sémiotika a ideologie, FHS UK, 2020.

Georges Bataille a nezavršený systém nevědění, Conference Think, ÚFAR UP, 2020.

Heterology and the sacrifice of knowledge [Heterologie a oběť vědění], Arts, Ontology and Politics, University of Antwerp, 2021.

Bataillova četba Hegela: oběť, smrt a slavnost, Mladá Filozofia, FÚ SAV, 2022.

Portrét, v jehož očích zříme hrůzu a utrpení, Summer school of semiotics, FHS UK, 2022.