CFP: Normy a transgrese ve středo-východní Evropě

Studijní den organizovaný CEFRESem a výzkumnou skupinou Connaissance de l’Europe médiane (CNRS)

Datum a místo: 15. – 16. června 2017, Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES), Praha
Deadline pro zasílání příspěvků: 15. prosince 2016
Jazyk: francouzsky
Komise organizátorů: Antoine Marès, Nadège Ragaru a Clara Royer

Call for Papers

Podle definice výzkumné skupiny Connaissance de l’Europe médiane sahá zeměpisná oblast, na kterou se zaměříme, od Baltu po Černé moře a Jadran na jedné straně a od Německa po Rusko (mimo něj) na straně druhé. V rámci interdisciplinární optiky jsou zahrnuty disciplíny jako filosofie, sociologie, antropologie, geografie, historie, dějiny umění, dějiny literatury a dějiny práva.

M. Pirner, "Homo homini lupus - In memoriam A. Schopenhauer", 1901, Galerie nationale de Prague
M. Pirner, “Homo homini lupus – In memoriam A. Schopenhauer”, 1901, Národní galerie v Praze

Slovo transgrese se objevuje v současných debatách v souvislosti se svobodou projevu, multikulturalismem, emigrací nebo sexualitou. Transgrese může být považována za strategii, kterou si vzali za své rozdílní aktéři – náboženští, kulturní, společenští – aby vyžadovali a legitimizovali normy považované za alternativy k hierarchii, konvencím, tradicím, kánonům a zákonům. Tento fenomén může být součástí diskursu a/nebo praxe. V rámci diskursu, popírá transgrese absolutní autoritu existujících norem a zpochybňuje jejich performativní sílu, a to prostřednictvím norem vlastních. V praxi, se potom opírá o široký repertoár jednání (od násilí, přes ticho až po humor), která se ne vždy projevují nějakým vyjádřením a dokonce nejsou ani vždy uvědomělá: sociální praktiky transgrese se neomezují na pouhé morální poznámky.

Účelem je porozumění vztahu mezi normou a transgresí a hledání přesahů a interakcí mezi konkurenčními prostory a aktéry, stejně tak, jako začlenění anti-kánonických hodnot do běžného diskursu i praxe.

Aktéři transgrese a garanti norem nejsou součástí pouze konkurenční a rivalské dynamiky, ale mohou být spojováni také vazbami koprodukce nebo spoluúčasti. Můžeme předpokládat, že mezi logikami obou aktérů existují propustné body. Musí tedy být brán v úvahu také vztah mezi normou, transgresí a zákonem.

V rámci interdisciplinárního přístupu se toto setkání zaměří na studium:

  • monopolní a konkurenční strategie udávání norem – jako výchozí bod zde může sloužit analýza sporů, stejně tak jako bezpečnostní diskursy a praktiky;
  • sociální praktiky transgrese (jako je marginalita, oddanost, rezistence atd.) a její ovládání (prostřednictvím násilí, vyjednávání, integrace atd.);
  • kolektivní aktéři podněcující tento fenomén (minority, vyloučené skupiny atd.) se zvláštním zřetelem na rozmanitost sociologických profilů a trajektorií individuálních aktérů.
  • Příspěvky prezentované na tomto setkání budou publikované.
  • Své příspěvky posílejte nejpozději do 16. prosince 2016. Od kandidátů se očekává zaslání anotace o rozsahu 1500 až 2000 znaků, kde budou uvedeny zdroje nebo korpus, o který se opírají. Zároveň je vyžadován stručný životopis. Výběr příspěvků bude probíhat během ledna a vybraní účastníci budou informováni nejpozději 30. ledna 2017. Výběr kandidátů bude brát na zřetel disciplinární a geografickou různorodost výzkumné skupiny Connaissance de l’Europe médiane.

Titulní obrázek: Karel Hlaváček, Le Banni, pour Le Lupanar de l’âme d’Arnošt Procházka, 1896 (étude)