Za hranicemi lidství: meze, dělení a finality lidství

17. ročník Evropské letní univerzity (UEE) akademické sítě OFFRES (frankofonní organizace pro evropské vzdělání a výzkum ve společenských vědách)

Uzávěrka pro podávání přihlášek: 30. dubna 2017
Kdy a kde: 5.-12. července, Praha
Organizátoři: FF UK a CEFRES
Vědecká komise: Chiara Mengozzi, Ondřej Švec a François Arnaud
Adresa pro podávání přihlášek: ueeprague2017@gmail.com
Více informací na stránkách OFFRESu.

Tato pražská letní škola si klade za cíl teoreticky, eticky i politicky revidovat koncepci lidství na základě toho, co bylo tradičně pojímáno jako jeho vnějšek. Naším úkolem bude kritické zhodnocení rozličných způsobů, jimiž je vymezováno to, co je člověku vlastní, se zvláštním důrazem na násilí skryté v gestu oddělujícím lidské od nelidského, na nedostatky antropocentrismu a na rizika spojená s představou člověka jako míry všech věcí, pána a vlastníka přírody. Vodítkem nám přitom budou současné snahy o decentrování člověka a jeho pojímání na základě přírody, provázanosti a různorodosti forem života, stejně jako úvahy o budoucích proměnách, či dokonce vymizení jeho současné podoby. Svým transdisciplinárním zaměřením má tato Evropská letní škola poskytnout příležitost k setkání a konfrontaci mezi společenskovědními obory – filosofií, literaturou, politologií, rétorikou a kulturní antropologií – a přírodními vědami, zejména biologií a etologií. Kromě jiného letní škola představuje výjimečnou možnost navázat nový dialog mezi badateli, kteří jsou nositeli odlišných tradic a myšlenkových horizontů. Za účelem kritického zhodnocení teze o výjimečnosti člověka navrhujeme tři vzájemně propojené směry, jimiž se naše debaty, přednášky a workshopy budou ubírat: chceme i) posuzovat člověka jako jednu ze součástí přírody a její evoluce, ii) problematizovat tradiční dělící linie mezi člověkem a zvířetem iii) tematizovat možnosti překonání současné podoby lidství.

Více informací o dílčích otázkách, které budou předmětem našich debat, naleznete v souhrnném tematickém abstraktu letošního ročníku (ve francouzštině).

Výzva k podávání přihlášek na letní školu UEE 2017 je určena všem frankofonním studentům magisterského studia, doktorandům a postdoktorandům. Náklady účastníků spojené s ubytováním budou hrazeny organizujícími institucemi. Cestovní výdaje jsou naopak v režii samotných účastníků. Rozdělení účastníků do jednotlivých ateliérů bude probíhat na základě přání účastníků a v závislosti na počtu volných míst v každém ateliéru.

Přihláškové formuláře se zasílají náležitě vyplněné na emailovou adresu ueeprague2017@gmail.com do 30. dubna 2017.

Jako v předešlých ročnících Letních univerzit sítě OFFRES budou aktivity organizovány v podobě plenárních konferencí (dopoledne) a tematických ateliérů (odpoledne). Letos přijalo naše pozvání na patnáct přednášejících (z Francie, Belgie, Itálie, střední a východní Evropy) z nejrůznějších oborů v rámci humanitních, ale i přírodních věd, mezi něž patří: Jean-Christophe Bailly, Luís Manuel Bernardo, Jean-Marc Besse, Georges Bondor, Catherine Coquio, Felice Cimatti, Bernard Feltz, Josef Fulka, Daniele Giglioli, Thierry Hoquet, Nenad Ivić, Karel Kleisner, Chiara Mengozzi, Philippe Sabot, Maja Vukušić Zorica.

Primárním cílem tematických ateliérů je osvojení metod badatelské práce, zakončené prezentací souhrnné zprávy a redakcí kolektivního výstupu v podobě vědeckého článku. Ateliéry jsou (obvykle) vedeny dvěma vědeckými pracovníky a čítají celkem šest až osm účastníků. Po výběru kandidátů vedoucí jednotlivých ateliérů kontaktují účastníky se seznamem textů k četbě a referátů, jež si mají před začátkem letní univerzity připravit.

Účastníci UEE mají na výběr mezi šesti tematickými ateliéry.
Více informací o obsahu a metodologii jednotlivých ateliérů zde nebo na stránkách sítě OFFRES.

Ateliér 1 – “Nahlížet na člověka z perspektivy života. Filozofické základy pro revizi rozdělení člověka a zvířete”
Vedoucí:
Jan Lockenbauer a Petr Prášek
pod supervizí prof. Arnaud François

Ateliér 2 – “Politické násilí a dehumanizace”
Vedoucí: Corneliu Bilba a Loïc Nicolas

Ateliér 3 – “Občanská neposlušnost ve jménu toho, co není lidské “
Vedoucí: Ophélie Desmons a Diana Margarit

Ateliér 4 – “Západní společenství přízraků: ekonomie, politika a pronásledované bytí“
Vedoucí: Orgest Azizaj a Oriane Petteni

Ateliér 5 – “Lidství za hranicemi člověka: mutant, androgyn, avatar, nadčlověk”
Vedoucí: Benedetta Zaccarello

Ateliér 6 – “Monstra a jiné zrůdnosti: vnější a vnitřní hranice člověka napříč časem”
Vedoucí: Nenad Ivić a Maja Vukušić Zorica