Podpora mezinárodní mobility CNRS 2022

Zapojte se do CEFRESU v rámci krátké mobility!

Uzávěrka na podání přihlášek: 7. listopadu 2022
Období působení: 3 až 9 měsíců v roce 2023
Informace a formulář k vyplnění: SMI

InSHS (Institut sociálních a humanitních věd) nabízí v rámci podpory mezinárodní mobility pomoc pro vědecko-výzkumné pracovníky a vysokoškolské pedagogy z výzkumných jednotek (UMR) pod vedením CNRS či pod dvojím vedením v kombinaci s další institucí. Pomoc se týká realizace vědeckých aktivit v roce 2023.

Podpora zahrnuje všechny disciplíny a všechny druhy výzkumných pobytů (terénní výzkumy, studium zdrojů, sestavení projektu, sepsání kolektivní publikace nebo článku apod.). Podpora zahrnuje všechny destinace (s ohledem na platné zákony o pobytu v dané zemi) a všechny hostující instituce.

Výzkumné pobyty v zahraničí se budou konat v průběhu roku 2023. Doba jejich trvání musí přesahovat tři měsíce a nesmí být delší než devět měsíců. Finanční pomoc bude poskytována formou paušálního příspěvku v maximální výši 2 000 euro na měsíc, který bude přidělen příslušné výzkumné jednotce ve Francii (UMR), a který bude určen na pokrytí všech nákladů výzkumného pobytu. Tato částka musí být v roce 2023 zcela vyčerpána.

Přihlášky budou hodnoceny na základě jejich kvality a vědeckého záměru.

Vědecko-výzkumní pracovníci a vysokoškolští pedagogové musí svou přihlášku poslat nejpozději do 7. listopadu 2022 e-mailem na: inshs.smi@cnrs.fr

Uchazeči předkládají žádost zahrnující:

  • vědecké odůvodnění projektu (maximálně dvě stránky).
  • popis všech plánovaných činností v průběhu pobytu (maximálně půl stránky).
  • předpokládané využití požadovaného rozpočtu (maximálně půl stránky). V případě spolufinancování musí být uveden i další zdroj.
  • CV obsahující především seznam 5 publikací souvisejících s předkládaným projektem.
  • vyplněný formulář SMI se souhlasem ředitele jednotky.