Interdisciplinární epistemologický seminář CEFRESu

Není pochyb o tom, že interdisciplinarita proměňuje disciplíny, ale charakter této transformace je stále třeba zkoumat. V tomto semináři budeme diskutovat tyto a další palčivé otázky související s povahou interdisciplinarity. Zaměříme se tak na přísliby a nástrahy spojené s interdisciplinaritou – jakožto praxe, diskurzu a imperativu ve vědecké činnosti.

Texty představí:

15. října – Filip Vostal
29. října – Lara Bonneau (16:30 – 18:00)
12. listopadu – Cécile Guillaume-Pey a Monika Brenišínová
26. listopadu – Mátyás Erdélyi
10. prosince – Edita Wolf a Jana Vargovčíková

Moderátor: Filip Vostal (CEFRES & FLÚ AV ČR).

Jazyk: angličtina.

Místo konání: CEFRES, Štěpánská 35, 5. patro

Digitální technologie ve službách kulturních institucí

První setkání v rámci cyklu Vytváření a sdílení znalostí v digitální éře.

Program:

Odile Grandet / Campus Condorcet
Digitální knihovna na univerzitách: jaké má místo a využití

Filip Šír / Moravská zemská knihovna v Brně
Terénními projekty k portálu pro zvukové dokumenty. zn. Spěchá.

Mélanie Leroy-Terquem / Bibliothèque nationale de France
Gallica – digitální knihovna v době sociálních sítí

David Stecker / Národní galerie
Digitální prezentace sbírek a nutnost setkání se s originálem

Radka Římanová / UISK FF UK
Potřebují digitální knihovny knihovníka?

Candice Chenu / Musée du Quai Branly
Muzejní sbírky a virtuální výstavy: vstříc novým návštěvníkům

Marie Vítková / Národní muzeum
eSbírky – prezentační platforma digitalizovaných muzejních sbírek

Místo konání: Národní galerie v Praze – Studio Hrdinů, Dukelských hrdinů 530/47, Praha 7 – Holešovice.

Jazyk: simultánní tlumočení příspěvků do češtiny a francouzštiny zajištěno.

Registrace: katarina.hornackova@ifp.cz

Aktér mezi dispozicemi a kontexty jednání: promýšlení jednoty humanitních a společenských věd

Inaugurační veřejná přednáška profesora Bernarda LAHIRA

Vlastenecký sál Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1.

„L’acteur entre dispositions et contextes d’action : penser l’unité des sciences humaines et sociales“ – Aktér mezi dispozicemi a kontexty jednání: promýšlení jednoty humanitních a společenských věd

Bernard Lahire je profesor sociologie na École normale supérieure v Lyonu a zástupce ředitele Centra Maxe Webera. Ve svých pracích se zabývá školními nezdary a úspěchy nižších sociálních tříd a jejich způsoby osvojování písma, historií funkční negramotnosti, kulturními praktikami Francouzů, životními a tvůrčími podmínkami spisovatelů, dílem Franze Kafky nebo také dějinami vztahů mezi uměním a západní dominancí. Jeho práce vedla k definování teorie jednání, jež brala v úvahu nejen „dispozice“ jedince, ale i „kontext“ jeho prostředí. Tato úvaha přispěla, na základě konceptu „sociálních her“, ke specifikování a diferencování teorií sociálních polí a habitu, které rozvinul Pierre Bourdieu. Zároveň přináší epistemologickou úvahu o sociálních vědách a jejich sociálních funkcích. Bernard Lahire je také otevřeným zastáncem výuky společenských věd na základních školách (L’Esprit sociologique, 2005).

Bernard Lahire publikoval desítky knih, mezi nimi:

  • L’Homme pluriel (Nathan, 1998)
  • La Culture des individus (La Découverte, 2004)
  • Franz Kafka. Éléments pour une théorie de la création littéraire (La Découverte, 2010)
  • Monde pluriel : penser l’unité des sciences sociales (Le Seuil, 2012).

Inaugurace Platformy CEFRES

17h        Inaugurace nových prostor CEFRESu

Na Florenci 3, Praha 1 (pro pozvané)

Velvyslanec Francouzské republiky v ČR Jeho Excelence pan Jean-Pierre Asvazadourian, předseda Akademie věd České republiky profesor Jiří Drahoš a rektor Univerzity Karlovy v Praze profesor Tomáš Zima.

18h         Recepce na Francouzském velvyslanectví

Velkopřevorské náměstí 2, Praha 1 (pro pozvané).

Lokální kontexty / Mezinárodní sítě. Avantgardní časopisy ve střední Evropě (1910-1935)

Mezinárodní konference organizovaná Kassákovým muzeem v Budapešti s podporou Vysegrádského fondu (Malé granty) a CEFRESu.

Sans titrePartneři: Univerzita Karlova v Praze, Jagellonská univerzita (Krakov), Univerzita Adama Mickiewicze, Varšavská univerzita, Masarykova univerzita v Brně, Akademie věd České republiky, Polská akademie věd, Slovenská akademie věd, Národní muzeum ve Varšavě, Slovenské muzeum designu, Monoskop.org.

Viz program konference: Local Contexts / International Networks.

Více na stránce Kassákova muzea – zde.

Časopisy ve střední Evropě byly jednou z důležitých platforem pro pokrokovou literaturu a výtvarné umění v tomto regionu během a po První světové válce. Vzhledem k mnohoznačné povaze tohoto fenoménu bude konference probíhat v duchu interdisciplinarity a kombinace různých přístupů. Na avantgardní časopisy bude nahlíženo jako na diskurzivní prostor komunikace avantgardních tvůrců, stejně tak jako na tzv. Gesamtkunstwerk, i jako na zdroj historických dat. Současné práce revalorizovaly mezinárodní kontext středoevropského umění, proto naším cílem zároveň je přenést více pozornosti k otázce vztahů – někdy ambivalentních – mezi lokálními kontexty a mezinárodními sítěmi středoevropské avantgardy.

Jak ovlivnily rozdílné kulturní a historické znaky “lokální” avantgardu střední Evropy? Jakýb způsobem byly avantgardní časopisy v tomto regionu navzájem propojené? A tedy, jak mohla být vnímána “středoevropská avantgarda” z pohledu Krakova, Varšavy, Prahy, Bratislavy nebo Budapešti?  Na základě konkrétních případových studií se konference zaměří na komplexní povahu a problematiku avantgardních časopisů v souvislosti s jejich vzájemnými národními (lokálními) a mezinárodními (kosmopolitními) partnerskými vztahy.

Spolu s konferencí se zároveň koná dočasná výstava v Kassákově muzeu, která se věnuje prvnímu avantgardnímu časopisu A Tett [Čin]  založenému spisovatelem Lajosem Kassákem a publikovanému mezi lety 1915 a 1916. Výstava mapuje výročí Kassákových začátků. Kassákovo muzeum je v současné době jediným výstavním prostorem historické avantgardy v Maďarsku. Je otevřeno široké veřejnosti a snaží se etablovat jako regionální ústřední bod pro výzkum dějin avantgardy a modernismu.

Zahajovací setkání doktorandů a postdoktorandů v CEFRESu

CEFRES přivítá svůj nový tým – doktorandy přijaté v rámci Programu Platformy CEFRES na podporu doktorské studia; doktorandy a postdoktorandy z Programu na podporu mobility mladých vědců; výzkumné pracovníky z Francie i stážisty – 1. září v rámci velkého zahajovacího setkání.

Účastníci se seznámí s administrativním týmem CEFRESu, s plány, prostory i s knihovnou. Výzkumní pracovníci budou vyzváni k vypracování aktivit spolu s ředitelkou ústavu, na kterých se budou podílet – doktorské semináře, studijní dny, přednáškové cykly, publikace atd., a k definování cílů spojených s jejich výzkumnými projekty pro akademický rok 2015-2016. Dále podepíšou s CEFRESem své dohody. Nakonec bude nový tým pozván na společný oběd.