Stereotypy v zobrazování Romů a Židů ve fotografiích

Mezinárodní Workshop

Kdy: 15. října 2018, 16:30-20:00
Kde: Francouzský institut v Praze (Štěpánská 35, Praha 1)
Organizátoři: Pražské fórum pro romské dějiny (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), Seminář romistiky (Katedra středoevropských studií FF UK), CEFRES a Francouzský institut v Praze
Jazyk: angličtina (k dispozici bude simultánní tlumočení do češtiny)

PROGRAM

16:30-18:00
HISTORICKÝ PŘEHLED
Ilsen About (Národní výzkumné cenrum v Paříži (CNRS) a člen Centra Georg Simmel, EHESS v Paříži)
Proti-obraz a Sebe-Obraz
Romové a Sinti v dějinách fotografie

Zkoumat způsob, jakým byli Romové a Sinti znázorňováni na fotografiích, znamená tázat se po konstrukci stereotypních ikonografií a po funkci těchto ikonografií v politických procesech stigmatizace, vyloučení a represe. Zkoumání těchto fotografií taktéž otevírá otázku ambivalence předem domluvených a samovznikajících obrazů, profesionalizace modelování a specializované produkce specifických fotografických motivů. Objektivizované postavy a obličeje nacházející se za objektivem, dále jedinci a sociální skupiny přispěli k vytvoření dalších typů fotografických obrazů: některé z nich svědčí o sociálním životě, teritoriálním zakotvení, jiné hrály důležitou roli v emancipačních strategiích a posloužily k větší politické viditelnosti.

Karolina Szymaniak (Ústav židovských studií na Vratislavské univerzitě a výzkumná pracovnice v Židovském institutu historickém ve Varšavě)
Uvnitř a vně štetlu
Fotografie a (de)konstrukce východoevropského židovského rozdílu

Štetl se stal v židovském i nežidovském diskurzu a ve vizuálních zobrazeních symbolem východoevropské židovské kultury, která se konstruovala velice odlišně od sousedních kultur. Fotografie hrála v budování této odlišnosti důležitou roli. Příspěvek se bude věnovat historii fotografování Židů ve východní Evropě a fotografiím židovských autorů, a to především z pohledu reprodukování a transformace stereotypních znázornění. Pozornost bude zaměřena také na odlišná využití fotografie a na jejich politické důsledky. Cílem příspěvku je taktéž ukázat významy a použití fotografií z doby před a po Holocaustu a v kontextu takzvaného “židovského obrození” ve východní Evropě na konci 20. století.

18:00-18:30
Přestávka s občerstvením

18:30-20:00
Současná znázornění
Sabin Badžo (fotografka a umělkyně)
Irene Stehli (fotografka a umělkyně) – TBC
S komentářem Ilsena About a Karoliny Szymaniak