Nano #2 | Ekologické uvědomění před a po roce 1989

Při druhém setkání semináře Nature(s) & Norms  (NANO), pořádaného v rámci výzkumného programu SAMSON (Sciences, Arts, Medicine and Social Norms) a probíhajícího díky pařížské Sorbonně, Univerzitě Karlově v Praze a CEFRES, přivítáme tři účastníky: Martu Kolářovou, Weroniku Parfianowiczovou a Matěje Spurného.

Kde: knihovna CEFRES a online
Kdy: pátek 25 listopadu 2022, 16:30–18:30
Jazyk: angličtina
Kontakt: cefres[@]cefres.cz

Marta Kolářová, Sociologický ústav AV ČR
Gender a ekologická domácnost: hodnoty, vzorce a chování v oblasti udržitelnosti v Česku v dvacátých letech 21. století

Obrat k udržitelnosti jde ruku v ruce s novými typy chování, jako je změna konzumních vzorců, snižování uhlíkové a ekologické stopy či omezování nadbytečné spotřeby. Jak vzorce jednání, se kterými se setkáváme v rámci udržitelného životního stylu, souvisí s genderem? Tento příspěvek se zaměří na genderový diskurz a návyky v českých zelených domácnostech, mezi které spadá udržitelná spotřeba, ekologická produkce spolu se spotřebou a alternativní péče o děti. Ukáže, jak ženy a muži každodenně žijí v souladu s hodnotami udržitelnosti a soběstačnosti. Studie vychází z kvalitativního sociologického výzkumu, jež je založen na hloubkových rozhovorech, pozorování účastníků a analýze médií.

Weronika Parfianowiczová, Varšavská univerzita
„Jak vytvořit novou podobu šetrnosti?“ Podoby spotřeby a ekologického uvědomění v socialistickém Polsku

Socialistické republiky střední a východní Evropy zaznamenaly v sedmdesátých letech rozvoj sektoru spotřebního zboží a vznik kultury konzumu. V návaznosti na to vystaly rozličné otázky, jak tento nový životní styl, včetně hodnot a chování, které s sebou přináší, uvést v soulad s ideály socialistického humanismu. Místo tradiční kritiky kultu zboží zaujalo jiné významné téma: uvědomění, že za podobu soudobého ekonomického vývoje se platí životním prostředím. Ve svém příspěvku se zaměřím na práce polských intelektuálů a akademiků, jejichž záměrem bylo tematizovat problém nadměrné konzumace a ekologické krize v kontextu ideologie socialismu. V diskusi, která v sedmdesátých letech mezi polskými sociology, historiky a přírodovědci probíhala, můžeme odhalit důležité otázky a teoretické postupy, které mají co říct v současné ekologické a klimatické krizi.

Matěj Spurný, Institute of Economic and Social History, Faculty of Arts, Charles University, Prague
Tichá revoluce v éře bezčasí. Proměna vztahu k životnímu prostředí v Československu 1968-1989

Zásadní role, kterou sehráli ekologové a ekologická kritika ve finální fázi delegitimizace komunistické diktatury v Československu, bývá zpravidla přičítána míře zničení přírody v důsledku hnědouhelné těžby a zamoření vzduchu jedovatými plyny severočeských elektráren. Pohled, který nabízím, je odlišný. Ekologickou kritiku druhé poloviny osmdesátých let chápu jako svého druhu vrcholek ledovce, jehož větší a důležitější část zůstává ukryta pod hladinou. Je totiž plodem zásadní proměny významné části české i slovenské společnosti, k níž došlo paradoxně v éře, kterou Václav Havel kdysi nazval „bezčasím“. Pod povrchem zdánlivé nehybnosti reprezentované strnulou normalizační politickou kulturou, proběhl totiž i ve zdejší společnosti proces spojovaný v Evropě západní či v USA primárně s koncem šedesátých let. Z hlediska sociálních dějin tento proces můžeme nazvat krizí vrcholné či organizované modernity (a s Ulrichem Beckem můžeme hovořit o přechodu k modernitě reflexivní). Ve svém příspěvku nebudu nicméně zůstávat u teoretické reflexe. Poslední přerod ve vnímání klíčových paradigmat (jako modernizace či pokrok) se pokusím ukázat na proměnách vztahu k přírodě, kulturní krajině, ale i urbánnímu prostředí, v němž se akcenty (nejen opoziční, ale i oficiální) postupně přesouvají od modernizace k péči o dědictví. Budu přitom vycházet z dlouholetého výzkumu severočeského Mostu, ale také z dalších dílčích výzkumů věnovaných ekologickým i památkářským epistemickým komunitám, periodikům a jejich vlivu na proměnu diskurzů o těchto klíčových tématech lidského pobývání ve světě.

Více o celém cyklu semináře můžete nalézt zde.