Zdivočelí divočáci: Současný vývoj populací prasete divokého a jeho vliv na evropské socio-ekologické systémy

Kolokvium pořádané Etnologickým ústavem AV ČR, v. v. i. a CEFRES s podporou Strategie 21 – ROZE

Místo: Vila Lanna, V Sadech 1, 160 00 Praha 6
Datum a čas: 8. listopadu 2019, 10:00-16:00

Prasata divoká (Sus scrofa) se pravidelně objevují v evropském veřejném diskurzu, neboť jejich počet velkolepě narůstá po celém kontinentu. Zatímco v některých částech Evropy vzbuzuje tento synantropní druh sympatie, v dalších mu lidé „vyhlásili válku“ kvůli rozsáhlým škodám, které působí v krajině, zemědělství, na dopravních sítích, i kvůli chorobám, které se v zahušťující populaci divokých prasat mohou snadno šířit a ohrozit i chovy jejich domestikovaných příbuzných. V každém případě se zdá, že se vzrůstajícím početním stavem mají divoká prasata jako druh také sílící vliv na evropské socio-ekologické systémy. Pochopit důvody i důsledky tohoto trendu vyžaduje mezioborovou spolupráci napříč přírodovědnými a sociálněvědními obory.

Smyslem kolokvia je nalézt a prodiskutovat tematické překryvy mezi badateli z různých oborů, jejichž současný výzkum je nějakým, často ne zřejmým způsobem, relevantní pro pochopení příčin a důsledků překotného početního nárůstu stavů prasete divokého ve střední Evropě. Zároveň budou na kolokviu přítomni odborníci, pro jejichž praktickou činnost je takovéto pochopení zásadní a jejichž zkušenosti a názory by tak měly v hledání výzkumných synergií a při navazování spolupráce zaznít.

Oběd a občerstvení zajištěno.

Kontakt: broz@eu.cas.cz