Vojtěch Šarše: výzkum a CV

Obraz kulturního úpadku v antikoloniálním frankofonním subsaharském románu: proces subjektivace, objektivace, zvěcnění a identitární vyprázdněnost

Výzkumná osa 2: Normy a transgrese

Kontakt: vojtech.sarse@cefres.cz (od 1. září 2019)

Romány psané ve francouzském jazyce subsaharskými autory, publikované v padesátých letech minulého století výhradně francouzskými nakladateli jsou literární produkcí paradoxů. Jsou považované za jeden z nenásilných nástrojů antikoloniálních bojů, ale také za prostředek renesance afrických kultur (které byly systematicky utlačované koloniální politikou). Ve své práci však pracuji úplně s jinou tezí. V mém výzkumu jsou tyto romány obrazem degradace africké identity, kulturního zmatení hlavních postav a popisují nevyrovnané vztahy mezi kolonizátorem a kolonizovaným. Vybraná díla jsou výrazem kritiky kolonizátora, který se pokouší zdevastovat individuální existenci kolonizovaného.

Pro svou dizertační práci jsem vybral korpus deseti románů (napsané mezi léty 1953 a 1960). Hlavní postava, mladý Afričan, který se kvůli předem daným podmínkám (život ve Francouzské kolonii, vnucený francouzský vzdělávací systém, politika asimilace a další) dostává na křižovatku dvou kultur: podřízené subsaharské a dominantní francouzské. Jak se příběh těchto postav vyvíjí, ony samy začínají kritizovat koloniální systém či implicitně jejich chování – zavržení afrických kořenů – evokuje kritický postoj autora k situaci tzv. Afrického drama.

Má práce je založená na fikci (nepracuji s danými sociologickými či psychologickými standardy); stejně tak hlavní postavy jsou fikční. Avšak vybrané romány jsou jasně a přehledně zakořeněné v historickém, politickém a kulturním kontextu autorů, jsou spojeny se skutečným světem právě autorovou zkušeností (je lehce určitelné kde a kdy se odehrává fikční příběh). Je naprosto nepopiratelné, že si kolonizované subsaharské národy prošly procesem asimilace, příběhy vybraných románů jsou zaměřené na hledání identitárního zakořenění a rozpoznatelných kulturních bodech. Z toho důvodu ve své práci definuji a následně pracuji s novým termínem: identitární vyprázdněnost. Stav mysli a vědomí uměle vyprovokovaný potřebou být součástí dominantní kultury (potřeba vnucená francouzským kolonizátorem).

CV

Vzdělání

2015–: PhD, Ústav románských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Praha)

2013–2015: Mgr, Francouzská filologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Praha)

2010–2013: Bc, Francouzská filologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Praha)

Vybrané publikace

  • Čtyři africké romány jako exkurz do antikoloniálních frankofonních literatur. Cizí jazyky, 2017, 60 (5), 38-45. ISSN 1210-0811.
  • La (dis)simulation des langues d’origine africane. In: ČERNÍKOVÁ, Veronika. Echo des etudes romanes. České Budějovice: Ústav romanistiky, 2017, s. 315-324. ISBN 0-000-00000-0. ISSN 1801-0865.
  • La manifestation (non)collective des sentiments dans l’Afrique romanesque. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2018, 6 (3), 205-215. ISSN 0567-8269.
  • Hledání subsaharských identit v románové tvorbě. Antologie subsaharského frankofonního románu. Filozofická Fakulta, Univerzita Karlova. ediční řada Varia, 2018, 221 s. ISBN 978-80-7308-892-7.
  • Rozpravy o identitách ve frankofonním prostoru subsaharské Afriky. Soubor rozhovorů a esejů. Filozofická Fakulta, Univerzita Karlova. ediční řada Varia, 2018, 129 s. ISBN 978-80-7308-894-1.

Výzkumné granty

  • 10/2016–12/2018: Grantová agentura Univerzity Karlovy, č. 579916: „Analytický výzkum vybraných afrických frankofonních románů, zaměřený na otázku identity – od počátků (1935) až do dnešní doby”

Pracovní zkušenosti

  • 01/10/2018 –: Karlova Univerzita, Jazykové centrum (vyučující)
  • 01/10/2015 –: Karlova Univerzita, Ústav románských studií (vyučující)
  • 01/03/2015–31/12/2018: Karlova Univerzita, Oddělení vědy (referent)