Adrien Beauduin: Výzkum a CV

Reartikulace genderu, sexuality, rasy a třídy u populistické radikální pravice v Česku a v Polsku

Výzkumné osy 2 & 3 – Normy a transgrese & Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Kontakt: adrien.beauduin(@)cefres.cz

Adrien Beauduin, doktorand na Středoevropské univerzitě v Budapešti, se v rámci své disertační práce zabývá politickými stranami nové pravice v České republice a v Polsku. Ve své práci zkoumá osobní dráhy aktivistů těchto stran, faktory jejich politické angažovanosti a jejich sociopolitické názory. Zvláštní pozornost věnuje otázkám genderu a sexuality, a způsobům, jakými se tyto témata prolínají s rasovými a socio-ekonomickými otázkami.

Politické strany populistické radikální pravice obvykle vyčnívají svou kritikou liberální demokracie a migrace, hlavně kladením důrazu na národní suverenitu a zastáváním konzervativních postojů k morálním otázkám. Těší se taky rostoucí podpoře veřejnosti v Evropě i mimo ni. Navzdory své blízkosti k určitým historickým pravicovým hnutím nepředstavují tyto strany žádnou kontinuitu ani homogenitu v tomto směru. Vykazují spíš známky ideologických posunů a odcházejí od svých historických kořenů.

Studiem představitelů těchto stran v Česku a Polsku, si tato práce klade za cíl lépe porozumět jejich ideologii a také jejich postavení v rámci širších evropských (i globálních) trendů. Tím, že jde nad rámec oficiální komunikace a mluví přímo se stranickými aktivisty, se tato práce pokouší poskytnout vhled do světonázoru těchto lidí a do rozmanitosti jejich názorů. Snaží se pochopit faktory angažovanosti těchto představitelů a prozkoumat silnou maskulinní zaujatost v jejich řadách a mezi jejich voliči.

CV

Vzdělání

  • Magisterské studium v oboru evropských studií, College of Europe ve Varšavě
  • Magisterské studium v oboru politologie, škola slovanských a východoevropských studií, University College London (UCL) a Univerzita Karlova v Praze
  • Studium soudobých evropských dějin, univerzita McGill v Montrealu