lukáš Kotyk: Výzkum a CV

Nehierarchický model řízení projektů

Výzkumná osa 2: Normy a trangrese

Kontakt: lukas.kotyk(@)cefres.cz

Ve své disertační práci se zabývám nehierarchickým modelem spravování projektů v kontextu výzkumu sociálních hnutí. Zaměřuji se na projekty, které metodou prefigurativní politiky přehodnocují možnosti uspořádání mezilidských vztahů a snaží se o dosažení horizontálního rozložení moci. Významným příkladem tohoto jevu je squatting ve formě autonomních sociálních center. Tyto projekty interpretuji jako radikální organizace sociálních hnutí, jejichž vnitřní struktura je vytvářena jako experiment snažící se o překonání inkorporovaných nerovností díky možnosti jednotlivců zakoušet fungování v komunitách, založených na logice decentralizovaného síťového uspořádání.

Zaměřuji se na výzkumnou otázku, jak je v každodennosti konstruována horizontalita v rámci jednotlivých případů? Studuji pnutí mezi deklarovaným cílem dosáhnout horizontality a těžkostmi, které jsou spojeny s pokusy o jeho naplnění. Soustředím se na metody a mechanismy, které jsou používány k podrývání neformálních hierarchií a umožňují dosahovat rovnosti. Předpokládám, že jako repertoár jednání jsou tyto metody a mechanismy sdíleným věděním napříč širším sociálním hnutím a jsou tak běžnou zkušeností většiny jeho členů. K popisu této praxe a jejích konkrétních podob používám etnografický terénní výzkum. Tento výzkum je soustředěn na projekty, které jsou nehierarchické a systematicky hledají alternativní formy společného fungování, a analyzuje sdílené vědění o tom, jak je možné spravovat komplikované a komplexní projekty bez hierarchické formy řízení.

CV

Vzdělání

2017 -: Doktorské studium v oboru  Sociologie, FSV UK, Praha
2012 – 2016: Magisterské studium v oboru Sociologie, FSV UK, Praha
Název diplomové práce: Sociální konstrukce nekonvenčního domova
2008 – 2012: Bakalářské studium v oboru Sociální anthropologie a Sociologie, FSS MUNI, Brno