Osa I – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Výzkum v této oblasti usiluje o porozumění fenoménu přemísťování v souvislosti s lidmi, věděním a praktikami, aniž by opomíjel způsoby jejich proměny v čase a prostoru. Pojem přemístění pokrývá veškerou škálu termínů užívaných pro mobilitu, proudění a cirkulaci osob nebo materiální či kulturní produkce. To vede ke znovu vyjednávání a k adaptaci obsahů, jichž se týká. Zakládá se totiž na překračování hranic – ať již konkrétních nebo symbolických – na kterých se mohou odehrávat interakce, výměny, kontakty a frikce.

Také pojmy „vykořenění“ a „odchýlení“ se zdají být pro studium tohoto fenoménu klíčové. Vykořenění (francouzský pojem dépaysements, jehož český překlad „změna prostředí“ není zcela výstižný), zde chápaný ve smyslu přesunu z jednoho prostředí do druhého a zároveň jako intelektuální přístup, se váže na studium adaptací, kulturních transferů i na analýzu recepce.

Studium odchýlení, která jsou různým formám vykořenění vlastní, zahrnuje různorodé a křížící se chronologie i proměny samotných obsahů, které tento jev způsobuje. Můžeme zde jako příklad použít termín „naturalismus“, vypůjčený z dějin idejí, který nese rozdílné významy ve Francii a ve střední Evropě. Tyto významy pak nemohou být uchopeny, aniž bychom se zajímali o procesy, kterými termín procházel.

Tento výzkumný záměr se staví na rozhraní několika disciplín včetně: filosofie, antropologie, ekonomie, geografie, politologie, sociologie, historie, dějin literatury, vědy a umění, muzikologie atd.

Potenciální výzkumná témata mohou zahrnovat:

  • přemísťování osob: cesty, migrační proudy a turismus, profesní dráhy, pravidelné dojíždění, bloudění atd.;
  • cirkulace intelektuálních nebo kulturních praktik: písemností, kulturních a/nebo ekonomických statků, vědeckých výsledků, konceptů atd.;
  • sítě: institucionální, obchodní nebo sociální (jako třeba učené společnosti, umělecké sítě, diaspory atd.);
  • kontexty recepce a odchýlení v sociálních reprezentacích, které ovlivňují způsoby osvojování, překladu a adaptace.

CEFRES upřednostňuje výzkumné projekty, jejichž předmět se nachází ve středoevropském prostoru, soustředí se na spojení tohoto prostoru s jinými prostory či na jeho komparaci s jinými „kulturními oblastmi“.