Mátyás Erdélyi: výzkum a CV

Utváření produktivistické střední třídy v Habsburské monarchii

Osa I – Přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt: matyas.erdelyi@cefres.cz

Photo ErdélyiMůj výzkumný projekt se zaměřuje na vznik střední “produktivistické” třídy a na její boj o získání společenského uznání, intelektuální autority a identity střední třídy v rámci habsburské monarchie od roku 1867 do konce Velké války. Analyzuji zde aktéry tohoto boje, povahu jejich motivace (vědecké, sociální, ekonomické) a sociální témata a otázky, které považují v jejich profesním i osobním přístupu za důležité. Především se zajímám o vztahy mezi vzdělávacím systémem a jeho vlastní rolí v produkci vědění v rámci specializovaných disciplín, a ekonomickou a sociální modernizací dualistické monarchie. Soustředím se zde na způsoby, jakými mohly být změny v edukačním systému interpretovány napříč prizmatem jejich sociálních důsledků, ba dokonce ekonomické kauzality. Mé výzkumy rovněž zahrnují analýzu různých typů “bílých límečků” v začátcích urbánního kapitalismu, především okolo reprezentací a vyjednávání bojů vztahujícím se k třídám, statusům a moci, a to v rámci veřejné sféry i vědeckých institucích, které se k těmto aktérům vážou. V této perspektivě se vybrané případové studie dotýkají také účetních a finančních praktik trhu pojišťovnictví, inženýrství a dopravy.

CV

Dosažené  vzdělání

ž2013-2017: doktorát na komparativních dějinách, CEU, Budapešť

2010-2012:ž magisterské studium komparativních dějin, CEU, Budapešť

2005-2010: magisterské studium sociologie na Univerzitě Eötvöse Loránda v Budapešti

Publikace (výběr)

  • ž“A History of the Great Influenza Pandemics: Death, Panic and Hysteria, 1830 – 1920, by Mark Honigsbaum”, European Review of History 22, no. 3 (2015), 508-509.
  • ž“Névmagyarosítás és magyarság: gondolatok a névmagyarosítás dualizmuskori megítéléséről” [Name changes and the social recognition of non-Magyars: reflections on the reception of the Magyarization of foreign names in Dualist Hungary], in Slávka Otčenášová and Csaba Zahorán (eds.), Keressünk közös nyelvet a közös múlthoz. Szlovák és magyar történészek fiatal nemzedékének párbeszéde [Looking for a common language to our common past. Dialogues among the young generation of Slovak and Hungarian historians], Košice, Filozofická fakulta UPJŠ, 2012, 42-46.
  • ž“Cities in Modernity. Representations and Productions of Metropolitan Space, 1840–1930 by Richard Dennis,” Korall, 47 (2012), 192-196. [In Hungarian]
  • ž“In the Shadow of the longue-durée. Braudel and Veyne,” in …de van benne rendszer. Tanulmányok az Eötvös Collegium Filozófia műhelye fennállásának 15. évfordulójára, Budapest: Eötvös Collegium, 2012, 22-33.
  • ž“A szabadság fogalma Sartre A lét és a semmi című munkájában” [The Concept of Liberty in Sartre’s Being and Nothingness], ELPIS 10 (2012), 72-99.

Jazyky

maďarština (mateřský jazyk); francouzština (aktivně); angličtina (aktivně); němčina (pasivně)