Arthur Thevenet: Výzkum a CV

Dopad environmentálních krizí na mezinárodní právo

 

Výzkumná osa 2 – Normy a transgrese

Kontakt: arthur.thevenet(@)cefres.cz

Životní prostředí je v právních vědách novým pojmem. Protože je součástí věd o člověku, neuniklo právu, že se v průběhu staletí vyvíjelo a odráželo hlavní problémy, kterým lidstvo čelí.

Z právního hlediska začaly mezinárodní texty zohledňovat ochranu životního prostředí v 70. a 80. letech 20. století (Stockholmská deklarace, Montrealský protokol, Rámcová úmluva OSN o změně klimatu).

Nicméně činy poškozující životní prostředí v mezinárodním měřítku dosud nejsou jednoznačně trestány. Problematika trestného činu ekocidy, uznaného pouze v desítce států, se na mezinárodní úrovni dosud neobjevila a není zahrnuta do kategorie mezinárodních trestných činů uznaných Mezinárodním trestním soudem.

Několik judikátů, například arbitráž o Beringově moři z roku 1893, by nás mohlo přesvědčit, že ohledy na životní prostředí jsou uznávány a chráněny již od 19. století. Pouze jako doplněk k jiným předsudkům byla fauně a flóře poskytnuta právní nebo legislativní ochrana.

Dokonce i v regionálním měřítku, jako je evropský systém ochrany základních práv, pozorujeme pouze nepřímou ochranu životního prostředí, a to extenzivním výkladem lato sensu práva na soukromý a rodinný život. Právní technika, která bude převzata na národní úrovni, mimo jiné v Nizozemsku v prosinci 2019. Naopak Africká charta práv člověka a národů, protože je novější, v článku 24 stanoví právo na život ve zdravém životním prostředí, aniž by toto právo bylo odvozeno od jiných práv.

V důsledku toho je tento výzkum zamýšlen jako průřezový. Snaží se propojit ochranu životního prostředí s ochranou lidských práv, ale také znovu promyslet koncept mezinárodní odpovědnosti prizmatem environmentálních otázek, který se vztahuje jak na veřejné, tak na soukromé subjekty. Jde také o osvětlení předvídavosti mezinárodního práva, neboť jde o stanovení pravidel založených na vědeckých prognózách, které mají zajistit kontinuitu lidstva.

CV

Vzdělání

 • 2019: doktorát pod dvojím vedením mezi Palackého Univerzitou v Olomouci a Univerzitou Clermont Auvergne
 • 2018: magisterský titul z evropského a mezinárodního práva, Palackého Univerzita v Olomouci
 • 2017: Master International Careers, Univerzita Clermont Auvergne
 • 2016: bakalářský titul z veřejného práva a politologie, Univerzita Clermont Auvergne

Pedagogické aktivity

Přednášky
 • 2022: Mezinárodní právo věrejné, Palackého Univerzita v Olomouci, Právnická fakulta
 • 2021: Úvod do mezinárodních vztahů, Univerzita Clermont Auvergne
Semináře
 • 2021: Ústavní právo, Právnícká fakulta Univerzity Clermont-Ferrand
 • 2020-2021: Mezinárodní právo věrejné
 • 2021: Právo veřejných kulturních institucí 
 • 2020-2021: Metodologie právních studií
 • 2020: Francouzský právní systém

Nedávné akademické aktivity

 • Září 2022: “The relationship between the US government and the Republic of Gilead, a two-headed state in public international law” na kolokviu The Handmaid’s Tale and International law – Univerzita Jean Moulin – Lyon 3 (publikace vyjde brzy)
 • Květen 2022: spoluorganizátor workshopu The EU Environmental Policy under the French and Czech Presidencies of the Council of the European Union – Palackého Univerzita v Olomouci, Právnická fakulta
 • Únor 2022: konference European union: success and failures –Univerzita Clermont Auvergne
 • Leden 2021: “Is a legal characterization of the phenomenon possible ?” na kolokviu Garbage Island : what legal approach for what ecological reality – Univerzita Clermont Auvergne (publikace : https://hal.uca.fr/hal-03101494)