Olga Kalashnikova: Výzkum a CV

Pašijové kázání v Čechách 14. století: rétorika velkopátečních pašijí

Výzkumná osa 2 – Normy a transgrese

Kontakt: olga.kalashnikova(@)cefres.cz

photo_2022-06-29 12.36.11.jpeg

Tato disertace si klade za cíl osvětlit povahu pozdně středověké české zbožnosti sledováním vývoje a zvláštností kazatelských technik Velkého pátku v Čechách 14. století, od 30. let 14. století až po konec tohoto století. Pašijové kázání Velkého pátku byli jedni z nejpropracovanějších forem pozdně středověkého kázání a stala se zásadní pro utváření zbožnosti a náboženské zkušenosti dané doby, ve které bylo stále více pozornosti zaměřováno na intenzivnější formy aktivního připomínání si Kristova utrpení. Hlavním cílem disertační práce je prozkoumat teologické a komunikační metody komponování a uvádění pašijí Velkého pátku, partikularity bohémských kazatelských stylů a možné důvody těchto charakteristik.

Pro dosáhnutí těchto cílů, přijímá tento doktorandský projekt, z pohledu metodologie, komparativní pohled na zkoumání a klasifikaci náboženských, morálních a rétorických „norem“, typických pro slavení Velkého pátku, který byl nepochybně stěžejným dnem liturgického kalendáře. Zároveň upozorňuje na nezvyklé črty typické pro tehdejší kázání, ve světle pašijové zbožnosti v pozdně středověkých Čechách, dynamického a rozšířeného fenoménu, kterému se vědci věnovali především z perspektivy teleologie české „reformace“ a následného husitského hnutí. Na základě této skutečnosti, se tento projekt, místo studování bohémských kazatelů 14. století ve vztahu k Janu Husovi a jeho následovatelům, zaměřuje na jejich odkaz z jiného úhlu pohledu, především jako na náboženské mediátory, schopné vybírat, systematizovat a předávat náboženskou a morální moudrost širokému publiku. Důkladně prozkoumány a porovnány s postupy jiných středověkých kazatelů působících mimo Čechy, budou zejména metody komponování jejich kázání (výběr literárních a teologických stěžejných témat, ale taky. pastoračních a společenských poselství). Disertační práce je tvořená na základě interdisciplinárního přístupu, který využívá metody performativních studií, literární kritiky, kvantitativního, exegetického a liturgického výzkumu.

CV

Vzdělání

 • od roku 2018: doktorát ze Středověkých studií na Central European University, Budapest/Vienna
 • 2017-2018: magisterský titul ze Středověkých studií na Central European University, Budapest
 • 2010-2015: bakalářský titul z Historie na Lomonosov Moscow State University, Moscow

Pedagogické zkušenosti

 • 2021-2022: pedagogická spolupracovníčka na Global History Lab, Princeton University & Central European University
 • 2020: pedagogická asistentka na přednáškách Saints and Mystics in late medieval Europe course na Central European University v Budapešti

Nedávná akademická činnost

 • Květen 2022: “‘Information war’ and historical memory in Russia: contemporary uses and abuses of military patriotism in video games” psaný příspěvek v rámci The Fourth National Conference on Public History of AIPH (Venice/Mestre, Italy)
 • Duben 2022: spoluorganizátorka a účastnice mezinárodního workshopu “Ex parva predicacione magnus ignis accenditur”. Preaching in East-Central Europe in the Late Middle Ages na Akademii věd ČR
 • Leden 2022: “Jesus Christ superstar: Liturgical orchestration of the Passion cult in fourteenth-century Bohemia” psaný příspěvek v rámci Cantieri dell’agiografia 2022 (Associazione italiana per lo Studio della Santità, dei Culti e dell’Agiografia), Rome, Italy
 • 2021-2022: spoluorganizátorka Central and Eastern European Historical Game Studies Workshop 2022 na Akademii věd ČR v spolupráci s Central European University
 • Červenec 2021: “Empires in Witcher 3: Medieval tropes, historical authenticity, and players’ reception of imagined politics” psaný příspěvek v rámci The International Medieval Congress (Leeds, UK)

Nejnovější publikace

 • “Milíč’s Good Friday Sermon: Structure and Rhetorical Devices”. In Communicating the Passion: Socio-Religious Function of an Emotional Narrative. Eds. Pietro Delcorno and Holly Johnson. (BREPOLS, vyjde brzy)
 • “A bridge to Christ’s Passion: Preaching modalities on Passion Sunday in the sermon collections of Jacobus de Voragine, Konrad Waldhauser, and Milíč of Kroměříž”. Studia Mediaevalia Bohemica. (předloženo k recenznímu řízení, schváleno)
 • “Constructing the Middle Ages on the Screen: Procedural Rhetoric in Civilization V, Kingdom Come: Deliverance, and Medieval Dynasty”. Annual of Medieval Studies (předloženo k recenznímu řízení, schváleno)