Josef Šebek: Výzkum & CV

Sexualita a společenská transformace v žánru psaní o sobě

Výzkumná osa 2: Normy a transgrese

Kontakt: josef.sebek@ff.cuni.cz

působí jako odborný asistent na Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje se na sociálněkritické přístupy k literatuře, zejména na kulturní materialismus, na sociologii Pierra Bourdieua a na současnou frankofonnní sociologii literatury. Zabývá se rovněž teorií diskurzu a rétorikou, mediální teorií literatury, žánry psaní o sobě a queer teorií. Je autorem monografie Literatura a sociálno. Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé (Praha, FF UK, 2019), výkonným redaktorem časopisu Slovo a smysl / Word & Sense a členem redakce časopisu Estetika: The European Journal of Aesthetics.

CV

Vzdělání

2016 Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, dějiny literatury a literární teorie

2010–2011 SSEES University College London

2008 Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, český jazyka literatura, estetika

Praxe

Od 2018 – výkonný redaktor časopisu Slovo a smysl / Word and Sense (Univerzita Karlova)

Od 2017 – vědecký pracovník (od 2017) a odborný asistent (od 2019) Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

2016–2018 – Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, Oddělení teorie

Od 2008 – člen redakce časopisu Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, od roku 2020 Estetika: The European Journal of Aesthetics (Univerzita Karlova –University of Helsinki)

Od 2005 – překladatel odborných knih a článků

Výběr z publikací

Monografie
 • Literatura a sociálno. Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé.

Praha, Filozofická
fakulta, Univerzita Karlova 2019.

Editované knihy
 • Petr A. Bílek – Josef Šebek (eds.): Česká populární kultura. Transfery, transponování
  a další tranzitní procesy. Praha, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova 2017.
 • Richard Müller – Josef Šebek (eds.): Texty v oběhu. Antologie z kulturně
  materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia 2014.
Články a kapitoly
 • ‘Sketch for a Self-Analysis’: Self-Reflexivity in Bourdieu’s Approach to Literature.
  In: Vojtěch Kolman, Tereza Matějčková (eds.): Perspectives on the Self: Reflexivity in
  the Humanities. De Gruyter, Berlin – New York 2022, s. 209–227.
 • The Author in the Making: Ethos, Posture, and Self-Creation. In: Vojtěch Kolman, Tomáš Murár (eds.): Devouring One’s Own Tail: Autopoiesis in Perspective. Praha, Karolinum 2022, s. 152–172
 • „And Don’t Forget To Subscribe…“ Reality show RuPaul’s Drag Race mezi komplexní reprezentací queer identity a komodifikací individuality. In David Skalický, Jan Wiendl (eds.): Protřepat, nemíchat! Mezi literární vědou a kulturálními studii. K 60. narozeninám Petra A. Bílka. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2022, s. 229–245.
 • Social Space, Physical Space, Representation of Space: Spatiality and Bourdieu’s Theory of the Literary Field. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 35, 2021, č. 2, s. 7–21.
 • „Práce, o kterou se pokoušíte, se vám ani v nejmenším nedaří“. Reflexe psaní v povídkách Karla Miloty. Svět literatury 31, 2021, č. 63, s. 41–58.
 • Komunikace, roztok a medialita. K paradoxnímu charakteru Williamsova myšlení o médiu. In Richard Müller, Tomáš Chudý a kol.: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 2020, s. 393–418.
 • Richard Müller – Tomáš Chudý – Alice Jedličková – Josef Šebek – Stanislava Fedrová: Kroky k mediální teorii literatury. Závěrečná úvaha (polylog). In Richard Müller, Tomáš Chudý a kol.: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 2020, s. 567–581.
 • Komunikace a roztok. K pojetí média u Raymonda Williamse. Česká literatura 67, 2019, č. 5, s. 684–710.
 • Mezi sociální determinací a singularitou. Autorská postura podle Jérôma Meizoze. Slovo a smysl 16, 2019, č. 31, s. 261–262.
 • Postmoderna. In Ondřej Sládek a kol.: Slovník literárněvědného strukturalismu. Brno, Host 2018, s. 540–549.
 • Literární pole. In Jan Matonoha a kol.: Za (de)konstruktivismem. Kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie. Praha, Academia 2017, s. 318–332.
 • Výjimečný stav. Násilí a válka v prózách Ladislava Fukse. In Vít Schmarc (ed.): Obraz válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Válka a konflikt v české literatuře. Praha, Akropolis 2015, s. 315–323.
 • Motiv a intertextovost. Vztahy mezi texty v literárněvědných pracích Alexandra Sticha. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Slavica Pragensia 42, 2014, č. 3, s. 211–221.
 • Literárněvědná metodologie Alexandra Sticha. Česká literatura 55, 2007, č. 4, s. 479–516.
Příspěvky na konferencích
 • Subversive “Realism”: Style, Latency, and Politics in the Novels of Ladislav Fuks,XXIII. Congress of the International Comparative  Literature Association, Tbilisi, Gruzie, 24. 7. 2022 – 29. 7. 2022.
 • Literatura a společnost: Návrat sociologického pohledu?, VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha, 27. 6. 2022 –1. 7. 2022.
 • Le miroir impossible: Politique, sexualité et transformation sociale dans l’autobiographie de Ladislav Fuks. « Le Crépuscule des paradigmes ? » Les canons culturels en Europe centrale : transgressions et réhabilitations depuis la fin du XXe siècle, Faculté des Lettres, Sorbonne Université, Paříž, 23. 5. 2022 – 25. 5. 2022.
 • Literatura a sociálno: Číst literaturu „sociologicky“, nebo „v sociálním kontextu“?, ČSS 2021: sociologické reflexe | sociological reflections: Výroční konference České sociologické společnosti, online, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno, 23. 6. 2021 – 25. 6. 2021.
 • „Moje zrcadlo“: Queer sebeprezentace Ladislava Fukse v nefikčních a fikčních textech, Teplé dějiny v českých zemích / Queering Czech History, Filozofická fakulta UK, Praha, 29. 11. 2019 – 30. 11. 2019.
 • “Sketch for a Self-Analysis”: Self-Reflexive Aspects of Contemporary Literary Theory, Narrativity and Self-Creating Forms: Autopoiesis in Perspective, Filozofická fakulta UK, Praha, 18. 9. 2019 – 21. 9. 2019.
 • Le « Je » chez Bourdieu : L’auteur littéraire et le sujet linguistique. Dire « je ». Atelier autour de la subjectivité linguistique, Filosofický ústav AV ČR, Praha, 24. 11. 2017.
 • The Blurred Space In-Between: Repetition in Fiction and Affectivity. XXI. Congress of the International Comparative Literature Association, Vídeň, Rakousko, 21. 7. 2016 – 27. 7. 2016.