Výzva – Dynamika politické účasti. CEFRES-EHESS Workshop pro doktorandy

Dynamika politické účasti: disciplinární poznání skrze prizma „teritoriálních studií“

Tento doktorandský workshop je organizován v rámci dohody o spolupráci podepsané mezi EHESS, CEFRES, Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky.

Organizátoři a diskutující workshopu: Lucie Drechselova (CETOBAC, EHESS), Falk Bretschneider (Centre Georg Simmel, EHESS), Mateusz Chmurski (ředitel CEFRESu)
Datum a místo: 26. září 2023 – CEFRES, Na Florenci 3, Praha 1 (s možností online účasti)
Termín pro předložení návrhů: 25. května 2023
Termín pro odevzdání příspěvků: 15. srpna 2023
Jazyk workshopu: angličtina
Na podporu ubytování a cestovních nákladů vybraných účastníků je k dispozici omezený rozpočet.

Keynote : Olga Lomová, Univerzita Karlova a Tomáš Weiss, Univerzita Karlova.

Způsobilost: Studenti doktorského studia (a pokročilí studenti magisterského studia) humanitních a společenských věd přidružených k CEFRES, EHESS, jakékoli univerzitě v České republice nebo se sídlem ve střední a východní Evropě se mohou přihlásit.

Cílem tohoto workshopu je sjednotit doktorandské studenty (výjimečně i pokročilé magisterské studenty) v rámci tématu politické participace v širším slova smyslu. Účastníci workshopu jsou zváni k reflexi nad tím, jak jejich znalosti z oboru “teritoriálních studií ” (včetně střední Evropy, Blízkého východu, Ameriky atd.) ovlivňují teorie a koncepty disciplín, které využívají.

Tento workshop, uspořádaný rok po mezinárodní konferenci „Knowledge and Know-How Situated: Humanities and Social Sciences and the World“, která se konala v listopadu 2022 v Paříži, sleduje – z Prahy – reflexi „teritoriálních studií“. Téma má v Praze skutečně jiný ohlas než v Paříži: naše debaty budou čerpat ze silné filologické tradice středoevropských teritoriálních studií, ale také se od ní odchýlí, abychom analyzovali vztah mezi disciplinárními a kontextuálními znalostmi.

Účastníci workshopu jsou vybízeni k tomu, aby se nad dynamikou politické participace zamýšleli z hlediska dvou nevýlučných perspektiv:

  1. Normy a prohřešky: zkoumání napětí mezi disciplinárními a kontextuálními znalostmi získanými v terénu. Jak “situovaná” terénní práce a/nebo archivní práce oslovuje univerzalizující koncepty, které formují disciplíny jako historie, sociologie, politologie nebo genderová studia? Jaká napětí vzniká mezi aplikací konceptů na určité oblasti a jejich schopnosti generovat teoretické výroky? Jednoduše řečeno, co mohou “teritoriální studia” přinést disciplínám, aby posunuly naše porozumění procesům politické participace?
  2. Pozice: workshop také vybízí účastníky, aby kriticky zhodnotili svou vlastní pozici. Pozice je klíčová pro situovaný výzkum. Účastníci by měli jít nad rámec statického výčtu identifikačních znaků (pohlaví, sexuální orientace, náboženství, občanství, etnicita, třída…) a spíše ukázat, jak tyto znaky ovlivňují sběr dat a šíření jejich výzkumných prací. Do jaké míry může důkladná reflexe pozice výzkumníka stát v čele procesu dekolonizace přístupů k politické účasti v nezápadních kontextech?

Workshop se bude konat osobně v Praze, ale bude také možnost se zúčastnit online. Příspěvky budou diskutovány pozvanými odborníky.

Soubor navrhovaného příspěvku

Zašlete jeden PDF soubor s názvem „JMÉNO_Cefres_2023“ obsahující životopis (maximálně dvě strany) a stručný popis plánovaného příspěvku (přibližně 1 500 znaků včetně mezer).

Přihlášky zasílejte do 25. května 2023 na adresy: lucie.drechselova@ehess.fr, claire.madl@cefres.cz, falk.bretschneider@ehess.fr.

Pro více informací prosím kontaktujte:
lucie.drechselova@ehess.fr
claire.madl@cefres.cz
falk.bretschneider@ehess.fr