Lucie Trlifajová: výzkum a CV

Role sociální ochrany v kontextu rostoucí prekarizace na trhu práce

Výzkumná Osa II – Normy a transgrese

Kontakt: lucie.trlifajova@cefres.cz

Proměna české ekonomiky v posledních dvou desetiletích měla významný dopad na trh práce. Tyto změny se mimo jiné projevily nárůstem prekérních forem zaměstnání, pracující chudoby a strukturální, dlouhodobé nezaměstnanosti, kterým byla doposud věnována spíše okrajová pozornost. Ve svém disertačním projektu se věnuji vztahu mezi těmito změnami na trhu práce a konstrukcí systémů sociální ochrany nízko-přijmových domácností v Česku. Český systém sociálních dávek pro nízko-příjmové domácnosti se vyznačuje nízkou mírou legitimity v očích veřejnosti. Způsob, jakým jsou sociální a zejména dávkové politiky utvářeny, je stále silněji podřizován kontrolní a represivní logice a workfaristickým přístupům.

V současnosti pracuji na dvou studiích, které mi doufám umožní lépe porozumět konkrétním procesům utváření systémů sociální ochrany. První z nich je analýza Politik nulové tolerance v severních Čechách, lokálních politik kontroly prostorově segregované romské populace, ve kterých se sociální politiky, a zejména sociální dávky, staly základním nástrojem kontroly a disciplinace romských obyvatel města. Druhá, Normy a kritéria zaměstnanců Úřadu práce, je hloubková studie norem a kategorií, které jsou používány administrátory sociálních dávek v chudých (post)industriálních regionech, s nízkými mzdami a vyšší mírou nezaměstnanosti.

Jakou roli hraje systém sociálních dávek v těchto lokálních kontextech? Jak je zpochybňován a (re)legitimizován jak na diskurzivní úrovni, tak na úrovni praktických politik?

CV

Vzdělání

2015—: doktorandské studium, Katedra veřejné a sociální politiky, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

2009: magisterský titul, etnologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

Letní/zimní školy

2016 The Politics of the Welfare State in an Era of Reform: Voters, Interest Groups, and Political Responsiveness University of Oslo, Norsko

2016 The Nordic Welfare State Model in a Comparative and European Perspective: Still the blue-print for growth, well-being and social cohesion? University of Oslo, Norsko

2011 Theories of Ethnicity and Nationalism: Historical and Contemporary Debates, REMESO, Norrkoping, Švédsko

2011 Memory, Culture and Identity – Summer School on Cultural Sociology, Masarykova universita, Brno

2010 Citizenship, Ethnic Division and Social Exclusion: National and Post-national Approaches, REMESO, Norrkoping, Švédsko

Zaměstnání

2011—: Výzkumnice, analytička, Centrum pro společenské otázky–SPOT

září 2017—: Výzkumnice, Sociologický ústav Akademie věd ČR

2009–2015: Výzkumnice, analytička, projektová koordinátorka, Multikulturní centrum Praha

Současné výzkumné granty

2016-2018: Role sociální ochrany v kontextu rostoucí prekarity na trhu práce. Grantová agentura Univerzity Karlovy.

2016-2017: Výzkumný grant Centra doktorandských studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Výuka

2014-2016. Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, kurz Národy a migrace, s M. Čaňkem

Publikace

Články
  • Hurrle J, L Sykora, L Trlifajova, P Kucera (2016). Socially excluded localities revisited. Geography 121/4
  • Trlifajova L (2011). Význam transnacionální perspektivy pro studium migrace. Studia Ethnologica 2011/2.
Výzkumné zprávy v angličtině
  • Trlifajova L, Canek M, Dumont A (2016). Czech Republic. SOLIDAR Social Progress Watch 2016 – A guideline to a rights-based approach for the European Pillar of Social Rights, Brusel: SOLIDAR. Dostupné online: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17442&langId=en
  • Hurrle J, Ripka S, Felcmannová L, Pixová M, Štěpánková M, Trlifajova L (2013): Civil Society Monitoring Reports on the Implementation of the National Roma Integration Strategy – the Czech Republic. Budapest: Decade for Roma Inclusion Secretariat and Open Society Foundations. Dostupné online: http://www.romadecade.org/civilsocietymonitoring
Vybrané zprávy v češtině