Martin Pjecha: výzkum a CV

Diskurz násilí v rámci husitského hnutí

Výzkumná osa 2: Normy a trangrese

Kontakt: martin.pjecha@cefres.cz

Moje doktorská disertační práce zkoumá intelektuální, teologické a diskurzivní metody a argumenty využívané k podporování a legitimizaci náboženského násilí a jejich historickou proměnlivost a radikalizaci. Můj výzkum se zaměřuje na kontext českých zemí v pozdním středověku, konkrétně na neortodoxní sektu (Husity), která zde působila, a sleduje využití jak tradičního, tak i inovativního diskurzu o násilí, aby vytvořil univerzalistickou teorii násilné, apokalyptické revoluce. Jako centrální se objevují ortoxní i neortodoxní biblické hermeneutické metody a především hermeneutika apokalyptických narativů a aktérů.

Klíčovým cílem projektu je ilustrovat novou roli udělenou lidským aktérům v rámci apokalyptického kontextu, jehož prostřednictvím radikální Husité (neboli „Táborité“) doufali skutečně pomoci Bohu očistit svět od hříšníků a nastolit dokonalé pozemské křesťanské království, v němž by žili pouze opravdoví světci. Zastávám názor, že tato víra v lidský element jako prostředníka pomoci či naplnění boží vůle je vynálezem období pozdního středověku a rané renesance, kdy byl předcházející augustiniánský statický a pesimistický pohled na člověka zpochybněn novým myšlením o lidském poteniciálu a schopnosti zdoknalování světa. Zároveň s tím byl čím dál více zpochybňován i scholastický způsob výkladu biblického textu. Intelektuálové a kazatelé (jako byl například Jan Hus) viděli Bibli jako jasné slovo boží srozumitelné všem věrným a jako jedinou opravdovou cestu k dobrému životu – s vyloučením církevních tradic a papežových názorů. Takovéto intelektuální inovace – blízké platónskému a mystickému myšlení – mohly mít (byť nezáměrně) závažné následky, pokud by byly aplikovány v politickém jednání. Naznačovaly by totiž nejen to, že prohnilost světa nebyla v souladu s boží vůlí, ale i to, že rolí lidstva, přesněji těch vyvolených, bylo snést Kristovo království na Zemi všemi potřebnými prostředky, násilí nevyjímaje.

Obecněji se zajímám o mezikulturní fenomén náboženského násilí, o srovnávací studium náboženství a intelektuální historii.

CV

Vzdělání

Září 2013— : Doktorské studium na katedře historie Central European University (Budapešť)

Září 2011–červen 2012: Magisterský titul z historie, specializace historie náboženství, CEU

Stipendia a ocenění

2017: Stipendium Josefa Dobrovského pro zahraniční badatele na Akademii věd České republiky

2015: Výzkumné stipendium na Institutu evropských dějin (Mohuč, Německo)

2014: Academic Achievement Award pro studenty prvního ročníku doktorského studia (CEU, katedra historie)

2013–2016: Doktorské stipendium CEU

2012: Cena Pétera Hanáka (CEU, katedra historie) za nejlepší diplomovou práci roku v oboru historie

Publikace

  • “The Changing Perception of the Hussites in the Thoughts and Works of Johannes Nider”, in Vojtěch Bažant et Věra Vejrychová (dir.), Kacíři, barbaři, nepřátelé. Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku[Hérétiques, barbares, ennemis : différence et stéréotypes au Moyen-Âge tardif] (Praha, 2016), p. 181–218
  • “Spreading Faith and Vengeance: Human Agency and the ‘Offensive Shift’ in the Hussite Discourses on Warfare”, The Bohemian Reformation and Religious Practice, n° 10, 2015, p. 158–184
  • “The Christian Rejection of Animal Sacrifice by Daniel C. Ullucci” (recenze), International Political Anthropology, 7, n° 1, 2014, p. 115–123
Připravované
  • Matthias Riedl (dir.), A Companion to Joachim of Fiore(Brill) (asistent redakce)
  • “Táborite apocalyptic violence and its Intellectual inspirations (1410–1415)”, Bohemian Reformation and Religious Practicen° 11
  • Překlad husitských proroctví pro sborník o raně moderní prorocké literatuře, ed. Dr. Lionel Laborie (Londýnská univerzita)

Výuka a výzkum

2017: organizátor mezinárodní doktorandské konference “Enchantments, Disenchantments, Re-enchantments: Religion, State, and Society throughout History”, 29. června–1. července 2017, Center for Religious Studies, CEU, Budapešť

Leden–duben 2017: přednášející v magisterském studiu na CEU. Název přednášky: “Interdisciplinární metody srovnávací historie”

Září 2016–leden 2017: přednášející v magisterském studiu na CEU. Název přednášky: “Historiografie: Témata v její historii a přístupy k její teorii”

Únor–duben 2016: překladatel a výzkumný asistent Mihaie Surdu: “Whose Blood, Which Genes? Narratives and Sampling Strategies in Roma-Related Genetic Research from 1921 up to Today”, Institute of Advanced Study, CEU, Budapešť

Květen 2015— : překladatel publikace připravovené k vydání Brill companion to the Hussites

Listopad 2014—: výzkumný asistent Pr. Matthiase Riedla; účast na redakci publikace připravovené k vydání Brill Companion to Joachim of Fiore, a monografie s názvem The Apocalyptic Complex(Central European University Press)