Česká koruna v raném novověku: stát existující v realitě nebo představách?

Česká koruna v raném novověku: stát existující v realitě nebo představách?

Třetí sezení frankofonního mezioborového semináře CEFRESu 2023–2024: Mapa a hranice. 
V roce 2023 bychom chtěli začít zpochybněním aktu vymezování a zobrazování (ať už se jedná o území, období nebo trajektorie), tedy prostřednictvím interdisciplinarity jednotlivých disciplín zpochybnit mapy a hranice.

Místo konání: Knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, Praha 1
Kdy: pátek 8. prosince od 10 hod.
Jazyk: francouzština

Speaker : Jan ZDICHYNEC, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Discussant : Václav ŽŮREK, Centrum medievistických studií, Filosofický ústav Akademie věd ČR, Praha

Abstrakt

Přednáška na základě dosavadního bádání autora a také několika aktuálních objevů dosud nezpracovaných pramenů nejdříve představí Korunu českou jako celek a zamyslí se, zda ji lze považovat za funkční stát nebo nikoli. Tyto úvahy zasazuje do kontextu psaní o korunních zemích od středověku do konce doby předmoderní. Jak vnímali raně novověcí intelektuálové Korunu českou a jednu její část, markrabství Horní Lužice? Je zřejmé, že dějepisci píšící z perspektivy Českého království psali spíše bohemocentricky. Nejkomplexnější je pohled Melchiora Godasta a Pavla Stránského, byť i ten vykazuje řadu nedostatků a nejasností. Dějepisectví jedné korunní země, Horní Lužice, se zaměřuje spíše na samotné markrabství, jeho zemí českému králi nikdo ze sledovaných autorů nezpochybňoval, ale principy tohoto celku hlouběji nereflektoval.