Fedora Parkmann: výzkum a CV

Czech Photography under Socialism (1948-1968): between socialist realism and avant-garde

Výzkumná osa 1: Přemístění, vykořenění a odchýlení
Výzkumná osa 2:  Normy a transgrese

Nastolení komunistického režimu v Československu roku 1948 vyvolalo v české fotografii zásadní změny, jak funkční, tak i estetické. Mezi tyto změny patří vznik oficiální doktríny inspirované socialistickým realismem, která byla v dosavadní literatuře popsána jako formálně konzervativní, výhradně oficiální a vycházející ze sovětského modelu. Projekt si klade za cíl tento pohled vyvrátit poodkrytím formální a teoretické rozmanitosti české fotografie v období socialismu a její ambivalentnosti vůči tradičnímu rozdělení na pojmy socialistický realismus a avantgarda.

Projekt zkoumá teoretické základy socialistického realismu ve fotografii a způsob jeho uplatňování v časopisech, na výstavách a v tvorbě fotografů. Zkoumané období sahá od dogmatické éry počátku 50. let do 60. let 20. století. V této pozdní fázi fotografové a kritici, včetně marxistického kritika umění Lubomíra Linharta, rozvíjeli méně rigidní pojetí socialistického realismu, které bylo otevřenější modernistickým přístupům. Pro lepší pochopení specifičnosti českého socialistického realismu je rovněž důležité přihlédnout k formativní roli meziválečných zkušeností české sociální fotografie, sledovat kontakty se SSSR a dalšími zeměmi a ptát se, jak dalece se fotografové a kritici odvolávali na tyto zahraniční vzory.

Cílem tohoto projektu je lépe zařadit českou fotografii z období socialismu do rámce již zavedených kategorií socialistického realismu, avantgardy a modernismu. Odkrytím nových východoevropských úhlů pohledu na tyto koncepty projekt přispěje ke „globalizaci východní Evropy“ (Anu, Hock, 2018), tj. vyvrácení hypotézy, že kulturní zkušenosti Západu by měly sloužit jako univerzální model pro historickou analýzu.

Využitím metodologií kulturních transferů a “histoire croisée” budu analyzovat sociální fotografii jako praxi, jež se zakládá na interakci mezi československou fotografickou scénou a zahraničím, zvláště SSSR a Německo. Samotný dispozitiv výstavy budu analyzovat jako celistvé médium s vnitřní dynamikou, jež spočívá ve výběru a uspořádání obrazů, v časové dimenzi události – její trvání a odkaz – a jejích ohlasech ve veřejném prostoru, tedy v tisku.

CV

Education

 • 2017: Dějiny umění, Sorbonne Université, Paříž (Ph.D.)
 • Disertační práce: Paris – Prague : transferts en photographie, 1918-1939
 • 2011: Dějiny umění, Sorbonne Université, Paříž (Mgr.)
 • 2010: Semestrální studijní pobyt, Columbia University, New York (MA Art history)
 • 2009: Diplom Muzeologie, École du Louvre, Paříž
 • 2007: Dějiny umění a archeologie, École du Louvre, Paříž (Bc.) Dějiny umění a archeologie, Sorbonne Université, Paříž (Bc.)

Odborné pobyty a stáže

 • 2019: Měsíční stipendijní výzkumný pobyt, Centre d’études franco-russes, Moskva
 • 2014: Stipendium pro výzkum dějin umění, Musée national d’art moderne/Centre Pompidou, Paříž
 • 2012: Stipendium Louis Rœderer pro fotografii, Bibliothèque nationale de France, Paříž

Pedagogická činnost

 • 2021: Výuka dějin moderního umění (1905-1945), Université de Lorraine, Nancy, přednášky (24 hod.)
 • 2018: Výuka dějin moderního umění (1905-1945), Université catholique de l’Ouest, přednášky a semináře (30 hod.)
 • 2017-2018: Odborná asistentka, dějiny současného umění (Sorbonne Université) (192 hod.)
 • 2016: Výuka dějin fotografie a grafických technik, Université catholique de l’Ouest, Angers, přednášky a semináře (24 hod.)

Výběr publikací

Články v odborném periodiku
 • « Asserting Photography’s Social Function: Exhibitions of Soviet Photography in Interwar Czechoslovakia», History of photography, č. 1, roč. 45, 2022, v tisku
 • « Un patrimoine visuel sous le communisme. La photographie amateur et sociale du président tchécoslovaque Antonín Zápotocký », Photographica, č. 1, září 2020, s. 93-109
 • « Une histoire en deux actes : la photographie sociale tchèque de l’entre-deux-guerres au prisme de l’historiographie de l’ère communiste », Transbordeur : photographie, histoire, société, č. 4, 2020, s. 50-59
 • « Photographies parisiennes des surréalistes tchèques : des preuves à l’appui d’une mémoire partagée du surréalisme », Marges, revue d’art contemporain, č. 29, 2019, s. 84-102
 • « Du photomontage comme trace de la circulation des savoirs artistiques. Le cas de Karel Teige », Histoire de l’art, č. 78, 2016/1, s. 117-130
 • « Logique circulatoire de la photographie imprimée. Le cas des revues d’avant-garde tchèques », Artl@s Bulletin, č. 2, podzim 2015 s. 14-25
 • « Vilem Kriz (1921-1994) : la photographie surréaliste dans l’engrenage du temps »,

Účast na konferencích (výběr)

 • “The Geopolitics of Photography Exhibitions. Showcasing Soviet Photographers in Interwar Czechoslovakia”, VII. Sjezd historiků a historiček umění, 23 – 25. 9. 2021, Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně
 • “Les albums de famille du président Antonín Zápotocký : mémoire privée, enjeux publics”, Konference Patrimoines photographiques : histoire, ethnologie, émotions, 7. – 8. 11. 2019, Paris, Musée des Arts décoratifs
 • “Triangular Circulation. Interwar Photograms between France, Germany and Czechoslovakia”, Mezinárodní konference Practices, Circulation and Legacies. Photographic Histories in Central and Eastern Europe, 8. – 10. 5. 2018, Ljubljana, City Museum of Ljubljana
 • “Psychogéographies parisiennes dans la photographie des surréalistes tchèques”, Mezinárodní workshop Paris – haut-lieu urbain, institutionnel et artistique de la photographie, 3. – 7. 7. 2017, Paris, Centre allemand d’histoire de l’art
 • “Aspects internationaux de la photographie sociale en Tchécoslovaquie”, Mezinárodní sympózium L’internationale de la photographie sociale, 3. 3. 2017, Paris, Institut national d’histoire de l’art
 • “An Example of Interwar Czech-Russian Cultural Transfer. The Czech Worker Photography Movement”, Mezinárodní konference East Central Europe in the First Half of the 20th Century – Transnational Perspectives, 14. – 16. 1. 2016, Leipzig, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas
 • 14 – 16 Jan. 2016, Leipzig, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas