Domov mimo hranice druhů: Obydlí nejen lidské v době krizí

Projekt realizovaný v rámci programu TANDEM, iniciovaného Akademií věd České republiky, Univerzitou Karlovou a CEFRES/CNRS – institucemi spojenými v Platformě pro spolupráci v humanitních a společenských vědách.

Souhra lidských a mimolidských aktérů – lidí a zvířat, rostlin, hub, bakterií, virů, ale mimo jiné i technologických zařízení a chemických činitelů – stále více přitahuje pozornost společenských a humanitních věd. Disciplíny jako jsou antropologie, humánní geografie, věda a technologie se zaměřují na to, jak uskupení těchto elementů utvářejí a formují sociální realitu, a jakým způsobem ovlivňují naše porozumění realitě. V neposlední řadě se zabývají tím, jak se to jeví v praxi.

Navzdory tomuto vývoji je ale domov stále vnímán, studován a konceptualizován jako převážně lidská záležitost. Ostatní druhy, živé i neživé, musejí být teprve jasně a pevněji začleněni do vědeckého i běžného chápání domova. Tyto mimo lidské rozměry domova stále čekají na uznání a pečlivé vymezení.

Projekt Domov mimo hranice druhů: Obydlí nejen lidské v době krizí si klade za úkol vymezit nové hranice a zaplnit mezeru v současném vědeckém zkoumání domova. Zároveň se snaží znovu konceptualizovat, a tedy reformovat, naše chápání pojmu domov a dále prozkoumat, co taková reforma obnáší. Jaký potenciál vůči dlouhodobým ekologickým a náhlým zdravotním krizím, jako jsou globální klimatické změny či pandemie COVID-19, lze odhalit tehdy, kdy se domov jakožto myšlenka, koncept a praxe stane inkluzivnějším, tedy zahrnujícím ostatní živé druhy a uzná i důležitost mimolidských materialit. V reakci na často přehlíženou, ale nezbytnou roli ostatních druhů v životech a obydlích lidí, projekt přezkoumává mimo lidská uskupení, která tvoří základ současného domova. Zkoumá potenciál konceptu domova mimo hranice (lidského) druhu za účelem lepšího pochopení výzev a proměn, se kterými se pozdně moderní společnost potýká.

Projekt je založen na empirickém a koncepčním zkoumání pečlivě vybraných příkladů mimo lidského obydlí v současném Česku a Francii a propojuje je s širším, globalizovaným vývojem. Zkoumá způsoby, jakými se ostatní živé druhy – zejména zvířata a rostliny – stávají součástí domova a obydlí, jak je formují, udržují a přetvářejí. Dále zkoumá roli široce konceptualizovaných technologií v těchto mimo lidských uskupeních. Tyto poznatky umožní v rámci projektu uchopit materiální a imaginativní rozměr současné, pozdně moderní mimo lidské domácnosti, aniž by opomenul aspekty moci, identity, a mnohostrannosti domova.

Zabývat se domovem bez upřednostňování lidí, tj. uvažovat o domově mimo (lidský) druh, představuje posun v zaměření sociálních věd, které sice o mimo lidské dimenzi ví, ale často ji přehlíží. Proto se projekt zabývá právě otázkou, jak mohou sociální vědci produktivně studovat současný post-antropocentrický domov v jeho diverzifikovaných a lokalizovaných formách. Čerpá z konkrétních příkladů mimo lidských soužití a jejich pozdně moderních proměn, ukazuje tak možné konkrétní formy inkluzivnějšího a udržitelnějšího bydlení na místní i celosvětové úrovni. Uvažuje například nad následujícími otázkami:

Jak můžeme jako vědci věnující se studiu lidí (a jejich obydlí) uvažovat o interakci ostatních druhů doma a kolem něj? Jaké nové koncepční oblasti se otevřou, když do našich úvah o lidském obydlí vezmeme v potaz ostatní druhy? Jak může sociální věda epistemologicky a metodologicky změnit přístup k mimo lidskému charakteru obydlí? A jedna z nejdůležitějších otázek: Jak zohlednění mimo lidských uskupení zpochybňuje zavedené představy domova z akademického i běžného úhlu pohledu?

Tento projekt realizují Petr Gibas, vědecký pracovník Akademie věd ČR, Sociologického ústavu, a Chloé Mondémé, socioložka v CNRS.