Vizuálne reprezentácie druhej svetovej vojny: múzea, pamätníky a komemorácie

Vizuálna reprezentácia druhej svetovej vojny v múzeách, na pamätníkoch a počas komemorácií v strednej Európe

Projekt uskutočnený v rámci programu TANDEM CNRS-SAV vyvinutého Slovenskou akadémiou vied (SAV), CNRS Humanitných a spoločenských vied (CNRS SHS), a Francúzskym centrom pre výskum spoločenských vied (CEFRES).

Hlavní vyšetrovatelia projektu: Petra Hudek a Thomas Chopard

Projekt TANDEM Petry Hudek a Thomasa Choparda s názvom “Vizuálne reprezentácie, pamätníky a komemorácie druhej svetovej vojny v strednej Európe” sa zameriava na analýzu historických naratívov, pamätníkov a spomienkových aktivít na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku.

Cieľom projektu je analyzovať vývoj a zmeny v múzeách a pamätných miestach od pádu komunistického režimu po súčasnosť, a to na rôznych úrovniach: na úrovni veľkých národných múzeí druhej svetovej vojny, na úrovni symbolických miestnych múzeí a na úrovni múzeí zaoberajúcich sa holokaustom. Cieľom projektu je zohľadniť špecifický kontext strednej a východnej Európy a preskúmať vplyv vojny na Ukrajine na formovanie národných diskurzov v múzeách, pamätníkoch a pri spomienkových aktoch. Tento projekt, ktorý sa začína v roku 2024 a pokrýva obdobie intenzívnych spomienkových aktivít v roku 2025, bude súčasne analyzovať statické vizuálne prvky výstav, katalógov a verejných historických diskurzov, ako aj dynamickejšie prvky spojené s pamätným kalendárom. Cieľom nášho výskumu je pochopiť, ako súčasné konflikty vplývajú na vizuálne reprezentácie minulých vojen a do akej miery jednotlivé skúmané národné politiky (Česká republika, Slovensko, Poľsko) prehodnocujú úlohu Červenej armády pri oslobodzovaní strednej a východnej Európy a svoje národné naratívy.

Projekt, ktorého spoluorganizátormi sú CEFRES a Slovenská akadémia vied, je založený na prieniku histórie a pamäťových štúdií. Jeho komparatívny rozmer má zároveň za cieľ vyviesť túto európsku problematiku z perimetra národného diskurzu a ponúknuť podrobnejšie poznanie vývoja diskurzu, praktík a mechanizmov reprezentácie pamäti druhej svetovej vojny v Európe.

Vizuální reprezentace, pomníky a komemorace druhé světové války ve střední Evropě

Projekt realizovaný v rámci programu TANDEM CNRS-SAV který vyvinula Slovenská akademie věd (SAV), CNRS Humanitních a společenských věd (CNRS SHS), a Francouzské centrum pro výzkum společenských věd (CEFRES).

Hlavní vyšetřovatelé projektu: Petra Hudek a Thomas Chopard

Projekt TANDEM Petry Hudek a Thomase Choparda s názvem “Vizuální reprezentace, pomníky a komemorace druhé světové války ve střední Evropě” se zaměřuje na analýzu historických narativů, pomníků a komemorací na Slovensku, v České republice a v Polsku. Cílem projektu je analyzovat vývoj a změny v muzeích a pamětních místech od pádu komunistického režimu po současnost, a to na různých úrovních: na úrovni velkých národních muzeí druhé světové války, na úrovni symbolických místních muzeí a na úrovni muzeí zabývajících se holocaustem. Cílem projektu je zohlednit specifický kontext střední a východní Evropy a prozkoumat vliv války na Ukrajině na utváření národních diskurzů v muzeích, v památnících a při vzpomínkových akcích. Tento projekt, který začíná v roce 2024 a zahrnuje období intenzivních vzpomínkových akcí v roce 2025, bude současně analyzovat statické vizuální prvky výstav, katalogů a veřejných historických diskurzů, jakož i dynamičtější prvky spojené s pamětním kalendářem. Cílem našeho výzkumu je pochopit, jak současné konflikty ovlivňují vizuální reprezentace minulých válek a do jaké míry jednotlivé zkoumané národní politiky (Česká republika, Slovensko, Polsko) přehodnocují roli Rudé armády při osvobozování střední a východní Evropy a své národní narativy.

Projekt, na jehož organizaci se podílejí CEFRES a Slovenská akademie věd, je založen na průniku historie a paměťových studií. Jeho komparativní rozměr má rovněž za cíl vyvést tuto evropskou problematiku z perimetru národního diskurzu a nabídnout podrobnější pochopení vývoje diskurzu, praktik a mechanismů reprezentace paměti druhé světové války v Evropě.