Vizuálna reprezentácia druhej svetovej vojny v múzeách, na pamätnľkoch a počas komemoráciľ

Prezentácia inkubátorového programu Tandem CNRS-SAV

Miesto: Francúzsky inštitút na Slovensku, Bratislava

Dátum: 26. júna 2024 od 16:00 do 18:00 hod.

PROGRAM

16.00 hod. ľlvodné príhovory.

Jacques JOUSLIN DE NORAY, Prvý radca, Francúzske vel’vyslanectvo v SR
Pavol ŠAJGALĺK, Predseda Slovenskej Akadémie Vied
William BERTHOMIÉRE, Zástupca riadiatel‘ky pre vedu a medzinárodné vzťahy, CNRS, Humanitné a soc. vedy

16.20 hod. Podpis dohody medzi CNRS-MEAE-SAV.

Za MEAE : J.E. Pascal Le DEUNFF, zastúpený pánom Jacquesom JOUSLIN DE NORAY
Za SAV : Pavol ŠAJGALÍK, Predseda
Za CNRS : Isabelle LONGIN, Riaditel‘ka pobočky CNRS pre región Paris-Normandie, zastúpená pánom Williamom BERTHOMIÈRE

16.30 hod. Predstavenie prvého podporeného projektu v rámci výzvy Tandem CNRS-SAV.

“VIZUÁLNA REPREZENTÁCIA DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY V MÚZEÁCH, NA PAMÄTNľKOCH A POČAS KOMEMORÁCIľ V STREDNEJ EURÓPE”

Projekt TAN DEM Petry Hudek a Thomasa Choparda s názvom “Vizuálne reprezentácie, pamätníky a komemorácie druhej svetovej vojny v strednej Európe” sa zameriava na analýzu historických naratívov, pamätníkov a spomienkových aktivít na Slovensku, v Českej republike a v Pol’sku.

Cielbm projektu je analyzovať vývoj a zmeny v múzeách a pamätných miestach od pádu komunistického režimu po súč’asnosť, a to na rôznych úrovniach: na úrovni velkých národných múzeí druhej svetovej vojny, na úrovni symbolických miestnych múzeí a na úrovni múzeí zaoberajúcich sa holokaustom. Cielbm projektu je zohl’adniť špecifický kontext strednej a východnej Európy a preskúmať vplyv vojny na Ukrajine na formovanie národných diskurzov v múzeách, pamätníkoch a pri spomienkových aktoch. Tento projekt, ktorý sa začína v roku 2024 a pokrýva obdobie intenzívnych spomienkových aktivít v roku 2025, bude súčasne analyzovat statické vizuálne prvky výstav, katalógov a verejných historických diskurzov, ako aj dynamickejšie prvky spojené s pamätným kalendárom.

Riešitelia projektu

Petra HUDEK je historička na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied, v oddelení najnovších dejín. V rokoch 2022 – 2023 realizovala výskumný projekt “Ikonoklazmus v československom verejnom priestore po roku 1989. Dedičstvo socializmu v historickej perspektíve” ako postdoktorandka na Ústave soudobých déjin Akadémie vied ČR. V súčasnosti pripravuje monografiu o pamätníkoch sovietskej armády v československom verejnom priestore po roku 1989. Jej výskum sa zameriava na politiku pamäti, múzeá a procesy muzealizácie vo verejnom priestore, ako aj na inštrumentalizáciu dejín.

Thomas CHOPARD je historik a odborný asistent na École des Hautes Études en Sciences Sociales, v Centre historického výskumu (EHESS/CRH). Jeho výskum sa zaoberá dejinami protižidovského prenasledovania a židovskej migrácie v strednej a východnej Európe. V začiatkoch svojej práce sa venoval pogromom a protižidovskému násiliu na Ukrajine počas revolučného obdobia, následne sa zapojil do projektu ERC Lubartworld, v rámci ktorého sledoval trajektórie Židov z pol’ského mesta Lubartów. Jeho súčasný výskum spája výskum núteného vysídľovania, ktorému boli Židia vystavení počas druhej svetovej vojny, a dejiny stalinských represií.

17.30 hod. Otázky publika.

18.00 hod. Prípitok.

Velký rozhovor – Čechy nebo Mali?

Čechy nebo Mali? “Velký Rozhovor” s François-Xavierem Fauvellem a Ladislavem Varadzinem

Kdy: 22. května od 18 hodin
Kde: Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35, Praha 1
Jazyk: francouzština a čeština (simultánní tlumočení zajištěno)

Partneři: CEFRES, Francouzský institut v Praze, Archeologický ústav Akademie véd České republiky

François-Xavier Fauvelle a Ladislav Varadzin budou debatovat o kulturní rozmanitosti Afriky a mnohočetných historických trajektoriích afrických společností. Společně se zamyslí nad charakteristikami „globálního“ středověku, který zahrnoval střední Evropu a několik oblastí Afriky. Tím, že se pokusí o (nutně riskantní) historické srovnávání, podělí se o své úvahy o středověkých písemných dokladech (včetně arabských a židovských spisů) dostupných pro tyto dva regiony světa, o roli archeologie, o zrodu státu, o setkání středoevropských a afrických společností s křesťanstvím či islámem, o „makléřských“ státech a obchodu a o mnohém dalším. Během toho připomenou české, moravské, ghanské, maliské a etiopské rané státy.

François-Xavier Fauvelle je profesorem na Collège de France, vede katedru dějin a archeologie afrických světů na Collège de France a v současné době je ředitelem Francouzského výzkumného centra v Jeruzalémě. Pracoval v Jihoafrické republice, v Etiopii, kde vykopal křesťanskou lokalitu Lalibela a objevil několik středověkých muslimských měst, a v Maroku, kde vykopal středověké město Sijilmása. Mezi zhruba dvaceti knihami přeloženými do desítky jazyků je autorem knihy Zlatý nosorožec: Příběhy o africkém středověku (Praha, 2021).

Ladislav Varadzin je vedoucím vědeckým pracovníkem Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Praze. Je specialistou na pozdní pravěk a rané dějiny společností severovýchodní Afriky a střední Evropy, pracoval v Súdánu a Egyptě a prováděl vykopávky na středověkém Vyšehradě v Praze. Je autorem více než stovky vědeckých článků a kapitol v knihách.