Archiv autora: Cefres

Výzva – Program TANDEM AV ČR / CNRS, 2024–2025

Akademie věd České republiky (AV ČR), Francouzské centrum pro výzkum ve společenských a humanitních vědách v Praze (CEFRES) a Francouzské národní centrum pro vědecký výzkum (CNRS) vyhlašují čtvrtý ročník programu TANDEM, inkubačního programu Platformy CEFRES. 

 

Cíle programu

Program TANDEM usiluje o excelenci výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd s cílem zintenzivnit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Francií v rámci Evropského výzkumného prostoru. Cílem je spojení dvou vědeckých pracovníků, jednoho z AV ČR, druhého z CNRS (či afiliovaného k CNRS, např. člena společných výzkumných pracovišť CNRS, tzv. Unités mixtes de recherche – UMR) v rámci společného výzkumného projektu, který posílí česko-francouzskou vědeckou spolupráci prostřednictvím podání návrhu projektu:

 • ve výzvě ERC (preferovaná možnost)
 • v jiných výzvách Rámcového programu Evropské unie pro výzkum a vědu (Horizon Europe)
 • v jiných výzvách usilujících o excelenci výzkumu srovnatelného významu, např. ve výzvách Francouzské vědecké nadace (ANR)

 

Organizace a očekávané výsledky

Na základě této výzvy bude vybrán jeden tým TANDEM, jehož společná práce bude trvat dva roky, a to od února 2024 do ledna 2026, a jehož základna bude v Praze v centru CEFRES.

Tým tvoří:

 • vědecký pracovník AV ČR, který bude přidružený k CEFRES na 0,5 pracovního úvazku a bude finančně podpořen ze zdrojů AV ČR (maximální výše podpory je 600 000 Kč / rok)
 • vědecký pracovník CNRS, který obdrží finanční podporu na mobilitu od CNRS (SMI  – outien à mobilité internationale) na 7měsíční pobyt v centru CEFRES od února do srpna 2024 a 1letou nebo 2letou afiliaci k CEFRES od září 2024 (affectation / délégation program)
 • postdoktorand, který bude podpořen ze zdrojů CEFRES a Univerzity Karlovy na 2 roky (2024–2026). Výzva k podávání přihlášek na tuto pozici bude vyhlášena na webu Univerzity Karlovy a na webu CEFRES.

Během řešení projektu se očekává, že řešitelé:

 • jednou za rok zorganizují jednu česko-francouzskou a (středo-)evropskou vědeckou akci v centru CEFRES (workshop, seminář, konferenci)
 • se budou ucházet o účast v aktivitách Expertní skupiny na podporu žadatelů ve výzvách ERC
 • dostanou nabídku podpory Ústavu pro humanitní a společenské vědy CNRS při rozvíjení aplikace evropského výzkumu

 

Výběrové řízení

Pro výběr bude rozhodující potenciál týmu podat úspěšnou žádost v rámci výše uvedených výzev. Hodnotící komise je tvořena zástupci AV ČR, CEFRES, CNRS a UK.

Kompletní návrhy projektu v angličtině (preferovaná možnost) nebo ve francouzštině musí být odevzdány před uvedeným termínem. Pro účast v programu je dostačující znalost angličtiny (cílem programu není podporovat jen francouzsky mluvící uchazeče).

Uchazečům se doporučuje kontaktovat koordinátory z AV ČR / CEFRES, než odevzdají návrh projektu. V případě potřeby bude zorganizován ad hoc webinář, na kterém se budou řešit otázky týkající programu a přípravy návrhů z vědeckého i praktického hlediska.

Informace k programu TANDEM jsou publikovány na webu AV ČR (pro vědecké pracovníky AV ČR) a současně prostřednictvím CEFRES (pro vědecké pracovníky CNRS).

Vědečtí pracovníci AV ČR odevzdávají návrhy projektů prostřednictvím online aplikace KIS. Pro úspěšné odevzdání projektu je nutné jeho schválení ředitelem daného ústavu AV ČR v aplikaci KIS.

Vědečtí pracovníci CNRS zasílají své přihlášky řediteli CEFRES (viz kontakt níže).

 

Harmonogram

Zveřejnění výzvy   20. března 2023
Termín pro odevzdání návrhů projektů   25. srpna 2023
Hodnocení komisí   září 2023
Podání přihlášky pro SMI & delegation/affiliation (týká se vědeckého pracovníka CNRS)   říjen 2023–únor 2024
Zahájení realizace projektu   1. února 2023

 

Kontakty

Pro další informace a podporu při sestavování týmu TANDEM se neváhejte obrátit na následující koordinátory:

 • Mateusz Chmurski, ředitel CEFRES, chmurski@cefres.cz, tel.: (+420) 224 921 400. Kandidáti AV ČR (nebo CNRS) se mohou obrátit na ředitele CEFRESu o pomoc s vyhledáním svého spolupracovníka z CNRS (nebo AV ČR).
 • Jana Whalen, Kancelář AV ČR, Odbor mezinárodní spolupráce, whalen@kav.cas.cz, : (+420) 221 403 354

Josef Šebek: Výzkum & CV

Sexualita a společenská transformace v žánru psaní o sobě

Výzkumná osa 2: Normy a transgrese

Kontakt: josef.sebek@ff.cuni.cz

působí jako odborný asistent na Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje se na sociálněkritické přístupy k literatuře, zejména na kulturní materialismus, na sociologii Pierra Bourdieua a na současnou frankofonnní sociologii literatury. Zabývá se rovněž teorií diskurzu a rétorikou, mediální teorií literatury, žánry psaní o sobě a queer teorií. Je autorem monografie Literatura a sociálno. Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé (Praha, FF UK, 2019), výkonným redaktorem časopisu Slovo a smysl / Word & Sense a členem redakce časopisu Estetika: The European Journal of Aesthetics.

CV

Vzdělání

2016 Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, dějiny literatury a literární teorie

2010–2011 SSEES University College London

2008 Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, český jazyka literatura, estetika

Praxe

Od 2018 – výkonný redaktor časopisu Slovo a smysl / Word and Sense (Univerzita Karlova)

Od 2017 – vědecký pracovník (od 2017) a odborný asistent (od 2019) Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

2016–2018 – Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, Oddělení teorie

Od 2008 – člen redakce časopisu Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, od roku 2020 Estetika: The European Journal of Aesthetics (Univerzita Karlova –University of Helsinki)

Od 2005 – překladatel odborných knih a článků

Výběr z publikací

Monografie
 • Literatura a sociálno. Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé.

Praha, Filozofická
fakulta, Univerzita Karlova 2019.

Editované knihy
 • Petr A. Bílek – Josef Šebek (eds.): Česká populární kultura. Transfery, transponování
  a další tranzitní procesy. Praha, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova 2017.
 • Richard Müller – Josef Šebek (eds.): Texty v oběhu. Antologie z kulturně
  materialistického myšlení o literatuře. Praha, Academia 2014.
Články a kapitoly
 • ‘Sketch for a Self-Analysis’: Self-Reflexivity in Bourdieu’s Approach to Literature.
  In: Vojtěch Kolman, Tereza Matějčková (eds.): Perspectives on the Self: Reflexivity in
  the Humanities. De Gruyter, Berlin – New York 2022, s. 209–227.
 • The Author in the Making: Ethos, Posture, and Self-Creation. In: Vojtěch Kolman, Tomáš Murár (eds.): Devouring One’s Own Tail: Autopoiesis in Perspective. Praha, Karolinum 2022, s. 152–172
 • „And Don’t Forget To Subscribe…“ Reality show RuPaul’s Drag Race mezi komplexní reprezentací queer identity a komodifikací individuality. In David Skalický, Jan Wiendl (eds.): Protřepat, nemíchat! Mezi literární vědou a kulturálními studii. K 60. narozeninám Petra A. Bílka. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2022, s. 229–245.
 • Social Space, Physical Space, Representation of Space: Spatiality and Bourdieu’s Theory of the Literary Field. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 35, 2021, č. 2, s. 7–21.
 • „Práce, o kterou se pokoušíte, se vám ani v nejmenším nedaří“. Reflexe psaní v povídkách Karla Miloty. Svět literatury 31, 2021, č. 63, s. 41–58.
 • Komunikace, roztok a medialita. K paradoxnímu charakteru Williamsova myšlení o médiu. In Richard Müller, Tomáš Chudý a kol.: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 2020, s. 393–418.
 • Richard Müller – Tomáš Chudý – Alice Jedličková – Josef Šebek – Stanislava Fedrová: Kroky k mediální teorii literatury. Závěrečná úvaha (polylog). In Richard Müller, Tomáš Chudý a kol.: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 2020, s. 567–581.
 • Komunikace a roztok. K pojetí média u Raymonda Williamse. Česká literatura 67, 2019, č. 5, s. 684–710.
 • Mezi sociální determinací a singularitou. Autorská postura podle Jérôma Meizoze. Slovo a smysl 16, 2019, č. 31, s. 261–262.
 • Postmoderna. In Ondřej Sládek a kol.: Slovník literárněvědného strukturalismu. Brno, Host 2018, s. 540–549.
 • Literární pole. In Jan Matonoha a kol.: Za (de)konstruktivismem. Kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie. Praha, Academia 2017, s. 318–332.
 • Výjimečný stav. Násilí a válka v prózách Ladislava Fukse. In Vít Schmarc (ed.): Obraz válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Válka a konflikt v české literatuře. Praha, Akropolis 2015, s. 315–323.
 • Motiv a intertextovost. Vztahy mezi texty v literárněvědných pracích Alexandra Sticha. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Slavica Pragensia 42, 2014, č. 3, s. 211–221.
 • Literárněvědná metodologie Alexandra Sticha. Česká literatura 55, 2007, č. 4, s. 479–516.
Příspěvky na konferencích
 • Subversive “Realism”: Style, Latency, and Politics in the Novels of Ladislav Fuks,XXIII. Congress of the International Comparative  Literature Association, Tbilisi, Gruzie, 24. 7. 2022 – 29. 7. 2022.
 • Literatura a společnost: Návrat sociologického pohledu?, VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky, Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha, 27. 6. 2022 –1. 7. 2022.
 • Le miroir impossible: Politique, sexualité et transformation sociale dans l’autobiographie de Ladislav Fuks. « Le Crépuscule des paradigmes ? » Les canons culturels en Europe centrale : transgressions et réhabilitations depuis la fin du XXe siècle, Faculté des Lettres, Sorbonne Université, Paříž, 23. 5. 2022 – 25. 5. 2022.
 • Literatura a sociálno: Číst literaturu „sociologicky“, nebo „v sociálním kontextu“?, ČSS 2021: sociologické reflexe | sociological reflections: Výroční konference České sociologické společnosti, online, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno, 23. 6. 2021 – 25. 6. 2021.
 • „Moje zrcadlo“: Queer sebeprezentace Ladislava Fukse v nefikčních a fikčních textech, Teplé dějiny v českých zemích / Queering Czech History, Filozofická fakulta UK, Praha, 29. 11. 2019 – 30. 11. 2019.
 • “Sketch for a Self-Analysis”: Self-Reflexive Aspects of Contemporary Literary Theory, Narrativity and Self-Creating Forms: Autopoiesis in Perspective, Filozofická fakulta UK, Praha, 18. 9. 2019 – 21. 9. 2019.
 • Le « Je » chez Bourdieu : L’auteur littéraire et le sujet linguistique. Dire « je ». Atelier autour de la subjectivité linguistique, Filosofický ústav AV ČR, Praha, 24. 11. 2017.
 • The Blurred Space In-Between: Repetition in Fiction and Affectivity. XXI. Congress of the International Comparative Literature Association, Vídeň, Rakousko, 21. 7. 2016 – 27. 7. 2016.

Výzva – Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia 2023

Výzva k podávání přihlášek pro doktorandy od 2. ročníku studia z Univerzity Karlovy nebo Akademie věd České republiky

Uzávěrka na podávání přihlášek : 31. března 2023 (appel ouvert)
Období : 1. září 2023 – 31. srpna 2024

V rámci své platformy pro spolupráci, nabízí CEFRES finanční příspěvek na dobu jednoho roku pro dva doktorandy z oboru společenských a humanitních věd, kteří jsou zapsáni ke studiu na Univerzitě Karlově nebo jsou stipendisty Akademie věd ČR zapsaní na jedné z univerzit v České republice. Výzkumné projekty doktorandů se musejí týkat jedné z výzkumných os CEFRESu. Finanční příspěvek činí 225 000 Kč ročně. Dobrá znalost angličtiny je podmínkou, znalost francouzštiny výhodou. Vybraní doktorandi se stanou členy týmu CEFRESu a aktivně se budou podílet na vědeckém životě ústavu.

Pokračování textu Výzva – Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia 2023

CFA – Cefres non-residential fellowships for Ukrainian researchers

Cefres non-residential fellowships for ukrainian researchers in humanities and social sciences (Українська нижче)

The French Center for Research in Humanities and Social Sciences (CEFRES) in close collaboration with the French Ministry of Europe and Foreign Affairs, the French Embassy and Institute in Ukraine as well as Czech partner institutions launches a program of non-residential fellowships for Ukrainian researchers in humanities and social sciences.

Pokračování textu CFA – Cefres non-residential fellowships for Ukrainian researchers

Výzva 2023 – Program na podporu mobility doktorandů do CEFRES

Výzva k podávání kandidatur do Programu na podporu doktorandů (od 2. roku studia) z Francie a zemí Visegrádské čtyřky 

Uzávěrka na podávání přihlášek : 31. března 2023 (appel ouvert)
Období : 1. září 2023 – 31. srpna 2024

CEFRES nabízí finanční podporu za účelem mobility na dobu jednoho roku pro doktorandy nejméně ve 2. ročníku doktorského studia z Francie, Maïarska, Polska, Slovenska nebo České republiky. Programme Tento finanční podpory se týká mladých vědců, jejichž práce se vztahují k jedné z výzkumných os CEFRESu . Financování bude poskytováno ve výši 300 000 Kč ročně. Podmínkou je dobrá úroveň angličtiny, znalost francouzštiny je výhodou. Vybraní doktorandi se zapojí do týmu CEFRESu a aktivně budou se účastnit vědeckých akcí ústavu.

Pokračování textu Výzva 2023 – Program na podporu mobility doktorandů do CEFRES

Ange Pottin: Výzkum & CV

Utopické ekologie: Futuristická obydlí založená na technologiích a spletitá nakupení odpadů

Projekt v rámci programu TANDEM „Domov mimo hranice druhů“, který je realizovaný Chloé Mondémovou a Petrem Gibasem.

Ange Pottin získal titul Ph.D. na pařížské École Normale Supérieure. Jeho výzkum propojuje filozofii techniky a studia vědy a techniky, přičemž klade důraz především na analýzu energetického a chemického průmyslu z pohledu jejich materiálního aspektu a představ, které s sebou přinášejí.

Moderní průmysl byl od prvních metod syntetické chemie vyvinutých v 18. století až po současné úvahy o cirkulární ekonomice často vykreslován jako systém, který postupně spěje k nezávislosti na přírodních zdrojích a dokonalému zacházení s externalitami. Tím však paradoxně přispěl k vytvoření nových koloběhů těžby a zmnožování odpadu. Hlavní hypotézou výzkumného projektu je, že takovéto utopické ekologie lze zkoumat jako oblast sporu mezi dvěma protichůdnými celky, kterými jsou představy o technickém a ekologickém aspektu naší domácnosti a její skutečné fungování v praxi. Dochází tak ke střetu mezi futuristickými technologicky založenými obydlími a spletitými nakupeními odpadů. Konkrétně je cílem projektu probádat dvě oblasti, jimiž jsou určité přísliby týkající se oběhového hospodářství ze strany petrochemického průmyslu a představy spojené s údržbou a vyřazováním některých jaderných zařízení z provozu.

Více informací naleznete na této stránce.

 

CV

Vzdělání

2022: Doktorské studium, École Normale Supérieure de Paris, disertační práce: „Matière fertile. Le résidu radioactif, le capital fissile et l’écologie imaginaire de l’industrie nucléaire“.

2016: Magisterské studium historie a filozofie vědy, Université de Paris

2012–2018: Student na École Normale Supérieure de Paris

 

Publikace

Ve francouzštině: „Le pouvoir et les opérations : Simondon et les imaginaires de l’industrie nucléaire“, Revue d’anthropologie des connaissances, 15-2, 2021.

V angličtině: „Power and Operations: Simondon and the Imaginaries of the Nuclear Industry“, Trilogia, Ciencia Tecnologia Sociedad, 13-25.