Archiv autora: Cefres

Domov mimo hranice druhů: Obydlí nejen lidské v době krizí

Projekt realizovaný v rámci programu TANDEM, iniciovaného Akademií věd České republiky, Univerzitou Karlovou a CEFRES/CNRS – institucemi spojenými v Platformě pro spolupráci v humanitních a společenských vědách.

Souhra lidských a mimolidských aktérů – lidí a zvířat, rostlin, hub, bakterií, virů, ale mimo jiné i technologických zařízení a chemických činitelů – stále více přitahuje pozornost společenských a humanitních věd. Disciplíny jako jsou antropologie, humánní geografie, věda a technologie se zaměřují na to, jak uskupení těchto elementů utvářejí a formují sociální realitu, a jakým způsobem ovlivňují naše porozumění realitě. V neposlední řadě se zabývají tím, jak se to jeví v praxi.

Pokračování textu Domov mimo hranice druhů: Obydlí nejen lidské v době krizí

ANEMONA CONSTANTIN: VÝZKUM A CV

Rumunští konzervativní intelektuálové a úpadek demokracie ve střední a východní Evropě v nadnárodní perspektivě

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: Lidé, vědění, praktiky

Anemona Constantin, vystudovaná politická socioložka, je držitelkou titulu Ph.D. v oboru politologie na Univerzitě Paris Nanterre (2019), kde také vedla semináře z politologie a dějiny sociálního myšlení pro magisterské a bakalářské studenty (2006-2011). Její práce zkoumají proměny rumunského intelektuálního pole po roce 1989, veřejné debaty kolem fašismu a komunismu, které se rozpoutaly ve východní Evropě během postsocialistického období. Dále se zabývají problematikou (pře)pisování národních dějin po pádu Berlínské zdi v Rumunsku, Bulharsku a Moldavské republice.

Projekt realizovaný v CEFRESu zkoumá z nadnárodní perspektivy příspěvky rumunských konzervativních intelektuálů k politickým debatám, které od roku 2007 zpochybňují „liberální konsensus“ nastolený ve střední a východní Evropě (CEE) po zániku státního socialismu. Projekt přináší čtyři zásadní inovace do odborné literatury zaměřené na populismus a demokratické zpátečnictví ve střední a východní Evropě: 1) Mapuje rozmanitost rumunských konzervativních intelektuálních sítí a diskurzů. Dále poskytuje prosopografii těchto aktérů v rámci jejich nadnárodních spoluprací; 2) Historizuje rozmanité (národní a nadnárodní) kořeny těchto diskurzů a zařazuje je do dlouhé historie studené války a meziválečného období; 3) Zkoumá přímý a nepřímý vliv konzervativních intelektuálů na ideologii a činnost národních politických stran; 4) Zařazuje rumunskou případovou studii do širších trendů střední a východní Evropy, tak aby zhodnotila potenciální zvláštnost konzervativních intelektuálů a idejí v rámci regionálního fenoménu. Aktuálnost tohoto projektu, jež se zapisuje do současného evropského a globálního politického kontextu, je stvrzena současnými diskurzy proti právům menšin, nadvládou právního státu a kulturní rozmanitostí celosvětového rozměru.

 

CV

Vzdělání

2019: Doktorské studium politologie, Univerzita Paris Nanterre, disertační práce: „Změna režimu a vznik nové oficiální historie v Rumunsku. Spory o fašistickou a komunistickou minulost po roce 1989.“

2006: Postgraduální diplom (DEA) v komparativní politické sociologii, Univerzita Paris Nanterre, práce na téma: „Sociální podmínky vzestupu fašismu u rumunských intelektuálů během 30. let 20. století“

2005: Magisterský titul z politologie, Univerzita Paris Nanterre

Stipendia a účast na projektech kolektivního výzkumu

Prosinec 2020 – listopad 2021: Stipendium na Výzkumném ústavu Univerzity v Bukurešti, v oboru Sociální vědy, výzkumný projekt: „Internacionalizace rumunského antikomunismu. Nadnárodní biografie a oběh znalostí.“

Květen 2018 – duben 2020: Členka týmu na Univerzitě v Bukurešti na katedře Politologie, Centrum pro výzkum politiky rovných příležitostí, výzkumné projekty: „Přechodná spravedlnost a paměť v Rumunsku z globální perspektivy (link: https://transnationalmemory.wordpress.com/our -projekt/), „Výuka dějin komunismu v Bulharsku, Rumunsku a Moldavské republice“

2016 – 2018: Členka týmu na Universitě Paris Nanterre na katedře Práva a Politologie, výzkumné projekty: francouzsko-britský výzkumný projekt LABEX „Les passés dans le présent“ (Francie), Rada pro výzkum umění a humanitních věd „Care for the Future“ (UK), „Kriminalizace diktátorské minulosti v Evropě a Latinské Americe z globální perspektivy“(link: https://criminalizationofdictatorialpasts.wordpress.com/about/), „Sighetův památník obětem komunismu a recepce Černé knihy komunismu v Rumunsku“

Publikace

Recenzované články:

 

Kapitoly z knih

 • “L’influence des facteurs transnationaux sur l’enseignement de l’histoire du communisme en Roumanie“ in Marie Vergnon, Renaud d’Enfert, Frédéric Molle (eds.), Circulations en éducation. Passages, transferts, trajectoires, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2021. (nadcházející)
 • “Sortir du communisme : les dé-conversions politiques d’un ‘fils du peuple roumain’“ in Jean-Philippe Heurtin, Patrick Michel, (eds.), La conversion et ses convertis, Paris, Centre Maurice Halbwachs, Politika.io, 2021.
 • “Roumanie : des minériades à l’intégration européenne“ in Dominique Andolfatto and Sylvie Contrepois, Syndicats et dialogue social : les modèles occidentaux à l’épreuve, Bruxelles, Peter Lang, 2016.
 • “L’échec d’une « seconde Révolution » Place de l’Université (1990)“ in Jérôme Heurtaux, Cédric Pellen (eds.), 1989 à l’est de l’Europe. Une mémoire controversée, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2009.

 

Encyklopedie a učebnicová hesla

 • “L’écriture de récits communs : les commissions d’historiens”, “L’Institut d’Investigation des Crimes du Communisme en Roumanie”, “La Commission Tismăneanu en Roumanie (2006)“ in Sophie Baby, Laure Neumayer, Fréderic Zalewski (eds.), Condamner le passé ? Mémoires des passés autoritaires en Europe et en Amérique latine (ebook), Nanterre, Presses Universitaires de Paris Nanterre, 2019.

 

CFP: HISTORY of French Cultural Diplomacy

For the centenary of the creation of the French Association for Artistic Action (AFAA) and the French Works Abroad Service (SOFE), the Ministry for Europe and Foreign Affairs and the French Institute are organizing a series of events jointly with Sorbonne-Nouvelle University to study the history of French cultural diplomacy. Other higher education and research establishments may become partners in this initiative.

An academic conference is planned in spring 2022 at Sorbonne-Nouvelle University, focusing on the history and action of the French cultural network abroad, which includes Cooperation and Cultural Action Services, Instituts Français and Alliance Française branches. It will also look at the public policies underpinning this action. The papers from the conference will be published.

The scientific committee responsible for the conference is launching a call for submissions open to academics of all languages, nationalities and disciplines, although the general focus of the conference is historic.

Submissions could cover various fields of French cultural diplomacy (such as language, artistic exchanges, cultural and creative industries, academic research, teaching and debate), its actors, including figures, public, semi-public and private institutions (departments of the Ministry for Europe and Foreign Affairs and the Ministry of Culture, Alliance Française branches, foundations, major cultural institutions, cultural and creative industry companies, portraits of major figures and studies of staff) and the major focuses of its action (audiences, vehicles and means of distribution, purposes and goals, and multilateralism). A comparative approach looking at other national models could also be proposed, as could a country- or geographical region-based approach (French cultural diplomacy in Latin America, Asia, Europe, etc.).

The scientific committee will favour submissions which exploit the wealth of archive material available at the Ministry for Europe and Foreign Affairs, in the La Courneuve and Nantes archive centres (documents from consular services, Instituts Français, Alliance Française branches, cultural centres, the AFAA, the SOFE, the Directorate-General of Cultural Affairs, etc.) and which could be enhanced via contributions from various diplomatic missions contacted in view of the conference.

Submissions should be sent in French or English (1,000 to 3,000 characters) to the scientific committee by 4 December 2020 at the address HistDiplo2022@gmail.com,  accompanied by the CV of the author.

The authors of submissions selected by the scientific committee will be informed by 20 December 2020.

Scientific committee:

 • Bruno-Nassim Aboudrar (Sorbonne-Nouvelle University, France)
 • Bernard Cerquiglini (University of Paris, France)
 • François Chaubet (Paris-Nanterre University, France)
 • Charlotte Faucher (University of Manchester, UK)
 • Janet Horne (University of Virginia, USA)
 • Philippe Lane (Rouen-Normandie University, France)
 • Bruno-Nassim Aboudrar (Sorbonne-Nouvelle University, France)
 • Laurent Martin (Sorbonne-Nouvelle University, France)
 • Gisèle Sapiro (EHESS / CNRS, France)

See the call on the French Institute’s website

Bernhard Struck: výzkum & CV

Esperanto a internacionalismus, 18801920

Výzkumná osa 3. Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Kontakt: bernhard.struck(@)cefres.cz

Bernhard Struck je reader/associate professor moderních evropských dějin na Univerzitě St Andrews a zakládajícím ředitelem Institutu pro nadnárodní a prostorovou historii (Institute for Transnational & Spatial History). Ve svém výzkumu se zaměřuje na německou, francouzskou a polskou historii, historii cestování, pohraniční oblasti, kartografii a prostor. Je autorem knih Nicht West – nicht Ost. Frankreich und Polen in der Wahrnehmung deutscher Reisender, 1750-1850 (2006)a Revolution, Krieg und Verflechtung. Deutsch-Französische Geschichte 1789-1815 (2008, společně s Claire Gantet). Dále je spoluautorem knihy Shaping the Transnational Sphere. Experts, Networks and Issues from the 1840s to the 1930s (2015).

Odkaz na jeho současný výzkum

Pokračování textu Bernhard Struck: výzkum & CV

Astrid Greve Kristensen : výzkum & CV

Cizinci v cizí zemi. Návraty sirotků v německé a české literatuře první dekády 21. století.
Srovnávací studie děl Jáchyma Topola, Radky Danemarkové a W. G. Sebalda.

Výzkumná osa 3 – Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Kontakt: astrid.greve(@)cefres.cz

Tento projekt si dává za cíl přinést nové chápání literární a kulturní postavy sirotka, tak jak ji představuje soudobá historická fikce. Klade důraz na fikci, která vypráví příběhy sirotků v Čechách ve čtyřicátých až šedesátých letech 20. století, tedy v období dvou velkých „ismů“, fašismu a socialismu. Texty zvolené ke komparaci jsou: Peníze od Hitlera (Money from Hitler, 2006) Radky Danemarkové, Austerlitz (2001) W. G. Sebalda a Kloktat dehet (Gargling with Tar, 2005) od Jáchyma Topola. Srovnáváním textů, nabízejích velmi odlišné přístupy k traumatu a ztrátě, zamýšlím objevit různost „hlasů“, které autoři postavám sirotků dávají. Můj teoretický přístup je interdisciplinární a je založen na kombinaci teorie fikčních světů a teorií prostoru a paměti. Pokračování textu Astrid Greve Kristensen : výzkum & CV

Adrien Beauduin: výzkum a CV

Ideje, mobilizace a faktory angažovanosti členů nové politické pravice v České republice a v Polsku

Výzkumné osy 2 & 3 – Normy a transgrese & Věci, stopy, mapování: prostor v jeho každodennosti

Kontakt: adrien.beauduin(@)cefres.cz

Adrien Beauduin, doktorand na Středoevropské univerzitě v Budapešti, se v rámci své disertační práce zabývá politickými stranami nové pravice v České republice a v Polsku. Ve své práci zkoumá osobní drahy aktivistů těchto stran, faktory jejich politické angažovanosti a jejich sociopolitické názory. Zvláštní pozornost věnuje otázkám demografie (rodině, sociální politice, migraci atd.).

Pokračování textu Adrien Beauduin: výzkum a CV