Archiv autora: Cefres

Laura Brody: vу́zkum a CV

Memories of Imvros: Transformed Spaces of Identity and Belonging on an Aegean Island

Research Area 1 – Displacements, “Dépaysement” and Discrepencies: People, Knowledge and Practices

Research Area 3 – Objects, Traces, Mapping: Everyday Experience of Spaces

Contact: laura.brody(@)alumni.duke.edu

Fitting into the wider context of studies on diasporic transformation, the purpose of this research is to investigate intergenerational differences in the relationship that members of the Greek-speaking Imvriot diaspora have to Imvros (Gökçeada), one of the islands ceded to Turkey in the aftermath of WWI. The project seeks to take an alternative approach to understanding the experiences of ‘being Imvriot’ and ‘belonging to Imvros’ through an exploration of both the individual and collective relationships that members of the Imvriot diaspora exhibit towards both the island as a whole and to specific sites across the island.

Pokračování textu Laura Brody: vу́zkum a CV

Ciro Porcaro: Výzkum a CV

Metonymie a stereotypy: teoretické perspektivy a imigrační diskurz v německém jazyce 

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: Lidé, vědění, praktiky

Kontakt: ciro.porcaro(@)cefres.cz

Tento projekt má za cíl zkoumat metonymické jevy v německém jazyce. Ve výzkumu se bude zvláštní pozornost klást německému migračnímu diskurzu a metonymickým modelům, které jsou základem sociálních stereotypů (srov. Lakoff 1987). Konkrétněji budou identifikovány a analyzovány metonymické jevy, které přispívají ke stereotypnímu chápání kategorie „migrantů“ (ta je považována za používanou kategorii v migračním diskurzu), se zvláštním odkazem na bulvární deník Bild-Zeitung a zpravodajský časopis Der Spiegel. Pro analyzování témat vysídlení a migrace, budou použity metody a nástroje kognitivní lingvistiky v rámci diskurzivně-analytického přístupu (srov. Ziem 2013).

Pokračování textu Ciro Porcaro: Výzkum a CV

Emina Zoletic: Výzkum a CV

Mezigenerační předávání válečných vzpomínek: případy rodin v Bosně a Herzegovině a bosenské diaspory v Evropě

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: Lidé, vědění, praktiky

Kontakt: eminazoletic81@gmail.com

Tento doktorský výzkumný projekt se zabývá mezigeneračním přenosem vzpomínek, se zaměřením na první generaci Bosňanů, kteří zažili válku v letech 1992-1995, a jejich děti, narozené po válce v Sarajevu a nyní žijící v krajinách Evropské unie, v Spojeném království a ve Spojených státech. Studium předávání válečných vzpomínek má velký společenský a politický význam. Jelikož minulost jen tak nezmizne, prožitá zkušenost se nakonec stává narativem, který se předává z jedné generace na druhou. Navíc, kolektivní paměť může ležet ladem, připravená vynořit se o generace nebo dokonce staletí později Hlavním cílem tohoto projektu je prozkoumat dynamiku mezigeneračního předávání vzpomínek na válku napříč rodinami žijícími v Bosně a Hercegovině a v bosenské diaspoře Evropské unie, se zvláštním zaměřením na to, jak si pamatujeme minulost, např. selekce, emfáze, rekalibrace, a s jakým záměrem tak děláme, např. utváření identity, potřeby respektu, posílení postavení ve společnosti, společenská změna a jiné.

Pokračování textu Emina Zoletic: Výzkum a CV

Olga Kalashnikova: Výzkum a CV

Pašijové kázání v Čechách 14. století: rétorika velkopátečních pašijí

Výzkumná osa 2 – Normy a transgrese

Kontakt: olga.kalashnikova(@)cefres.cz

photo_2022-06-29 12.36.11.jpeg

Tato disertace si klade za cíl osvětlit povahu pozdně středověké české zbožnosti sledováním vývoje a zvláštností kazatelských technik Velkého pátku v Čechách 14. století, od 30. let 14. století až po konec tohoto století. Pašijové kázání Velkého pátku byli jedni z nejpropracovanějších forem pozdně středověkého kázání a stala se zásadní pro utváření zbožnosti a náboženské zkušenosti dané doby, ve které bylo stále více pozornosti zaměřováno na intenzivnější formy aktivního připomínání si Kristova utrpení. Hlavním cílem disertační práce je prozkoumat teologické a komunikační metody komponování a uvádění pašijí Velkého pátku, partikularity bohémských kazatelských stylů a možné důvody těchto charakteristik.

Pokračování textu Olga Kalashnikova: Výzkum a CV

Arthur Thevenet: Výzkum a CV

Dopad environmentálních krizí na mezinárodní právo

 

Výzkumná osa 2 – Normy a transgrese

Kontakt: arthur.thevenet(@)cefres.cz

Životní prostředí je v právních vědách novým pojmem. Protože je součástí věd o člověku, neuniklo právu, že se v průběhu staletí vyvíjelo a odráželo hlavní problémy, kterým lidstvo čelí.

Z právního hlediska začaly mezinárodní texty zohledňovat ochranu životního prostředí v 70. a 80. letech 20. století (Stockholmská deklarace, Montrealský protokol, Rámcová úmluva OSN o změně klimatu).

Nicméně činy poškozující životní prostředí v mezinárodním měřítku dosud nejsou jednoznačně trestány. Problematika trestného činu ekocidy, uznaného pouze v desítce států, se na mezinárodní úrovni dosud neobjevila a není zahrnuta do kategorie mezinárodních trestných činů uznaných Mezinárodním trestním soudem.

Pokračování textu Arthur Thevenet: Výzkum a CV

CEFRES granty na podporu mobility doktorandů. Výsledky pro rok 2022–2023

Dne 31. května 2022, vyslechla mezioborová komise 12 kandidátů ucházejících se o CEFRES grant na podporu mobility doktorandů. Komise všem kandidátům blahopřeje k vysoké kvalitě jejich prací a prezentací.

Členové komise rozhodli po poradě následovně:

Grant platformy CEFRES
  1. Jan Kremer (Charles University, PedF): Digital Game as a Representation of History

Seznam čekatelů:

  1. Debraj Banerjee (Charles University, FHS): The Nation and its Aliens: Contentions of Citizenship under a Hindu Nationalist regime
Grant mladých vědců
  1. Vojtěch Pojar (CEU): Experts in Post-imperial Transitions: Entanglements and Diverging Trajectories of Eugenicists between the Habsburg Empire and the Nation States, 1912–1939
  2. Sabrina Rospert (Université Paris 1/LMU Munich): Penser et percevoir la désobéissance contre l’État. Vers une histoire
  3. Emina Zoletic (University of Warsaw): Intergenerational transmission of the memory of the war: The Cases of Families in Bosnia-Herzegovina and the Bosnian diaspora in Europe

Seznam čekatelů:

  1. Adrien Beauduin (CEU): Réarticulations de genre, sexualité, race et classe dans la droite radicale populiste en Tchéquie et en Pologne
Těmto kandidátům nabízíme možnost stát se přidruženými doktorandy v CEFRES pro akademický rok 2022–2023:
  • Laura Brody (Karlova Univerzita, FF/Université Paul Valéry): Imagining Imvros: Past and Present Narratives of Place, Memory and Belonging from Within the Imvriot Diaspora
  • Ciro Porcaro (Karlova Univerzita/ Sapienza Roma): Metonymy: Theoretical Perspectives and Migration Discourse in German Language