Archiv rubriky: Tým CEFRESu

Tým doktorandů 2021–2022

Tým doktorandů 2021–2022

Véronique Gruca

Kontakt: veronique.gruca(@)cefres.cz

je doktorandkou na univerzitě Paris-Nanterre. Její disertační práce s názvem Rodinné příběhy. Společenskost, rituály a každodenní život mezi mongolskými Buryaty spadá pod osu č.1 výzkumného záměru CEFRESu. Využívá finanční podpory CEFRESu v rámci Programu na podporu mobility mladých vědců.

Jan Kremer

Kontakt: jan.kremer(@)cefres.cz

je doktorandem na Karlově univerzitě v Praze. Jeho disertační práce s názvem The Digital Game as a Historical Representation – Medievalism and Czech Historical Culture spadá pod osu č. 3 výzkumného záměru CEFRESu. Využívá finanční podpory Programu Platformy CEFRES na podporu doktorského studia.

Nikola Ludlová

Kontakt: nikola.ludlova(@)cefres.cz

je doktorandkou na katedře historie Středoevropské univerzity v Budapešti. Její disertační práce s názvem Romové jako objekt vědy a státní politiky. Sociální inženýrství v poválečném Československu, 1945–1989 spadá pod  osu č. 2 výzkumného záměru CEFRESu.  Využívá finanční podpory CEFRESu v rámci Programu na podporu mobility mladých vědců.

Vojtěch Pojar

Kontakt: vojtech.pojar(@)cefres.cz

je doktorandem na Středoevropské univerzity v Budapešti. Jeho disertační práce s názvem Experts in Post-Imperial Transitions: Entanglements and Diverging Trajectories of Eugenicists between the Habsburg Empire and the Nation States, 1912–1939 spadá pod osu č. 1 výzkumného záměru CEFRESu. Využívá finanční podpory CEFRESu v rámci Programu na podporu mobility mladých vědců.

Agnieszka Sobolewska

Kontakt: agnieszka.sobolewska(@)cefres.cz

je doktorandkou pod dvojím vedením na Univerzitě ve Varšavě a na Sorbonně. Její disertační práce s názvem Mezi sebeanalýzou a autobiografií. Každodenní psací praktiky prvních Freudových učenců spadá pod osu č. 2 výzkumného záměru CEFRESu. Využívá finanční podpory CEFRESu v rámci Programu na podporu mobility mladých vědců.

Doktorandi přidružení k CEFRESu 2021–2022

Honoré Banidjè

Kontakt: kbanidje(@)gmail.com

je doktorandem historie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Jeho výzkum se zabývá tématem Budování národa v Beninu v letech 1894 až 1975 ve středoevropské perspektivě. Porovnává národní vývoj nástupnických států po zániku centrálních cisářství, v Africe hlavně Beninské republiky, a ve střední Evropě Československa.

Adrien Beauduin

Kontakt: adrien.beauduin(@)cefres.cz

je doktorandem na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Jeho disertační práce nese název Ideje, mobilizace a faktory angažovanosti členů nové politické pravice v Čechách a v Polsku a spadá pod osy č. 2 a 3 výzkumného záměru CEFRESu.

Alice Clabaut

Contact: alice.clabaut.billier(@)gmail.com

is a PhD student in cotutelle between Charles University (Prague) and Sorbonne Université (Paris), under the supervision of Florence Naugrette, Elisabeth Angel-Perez, and Petr Christov. Her dissertation, entitled Staging and reception of Samuel Beckett’s theatre in France, Germany and the Czech Republic after the fall of the Berlin Wall, contributes to CEFRES research area 1.

Astrid Greve Kristensen

Kontakt: astrid.grevekristensen(@)cefres.cz

je doktorandkou na univerzitě Paris-Sorbonne pod vedením Clary Royer. Její disertační práce s názvem Cizinci v podivné zemi: sirotci východo-středoevropské literatury a obrat k vesnici je součástí osy č. 3 výzkumného záměru CEFRESu.

Felipe Kaiser Fernandes

Kontakt: fernandes@cefres.cz

je doktorandem na EHESS v Paříži ve spolupráci s Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC). Ve svém dizertačním projektu s názvem Vznik obchodnického národa. Etnografie obchodních sítí Vietnamců ve střední Evropě pod vedením profesorky Sophie Wahnich, spadá do výzkumné osy č. I.

Adéla Klinerová

Kontakt: adela.klinerova(@)cefres.cz

je doktorandkou pod dvojím vedením Richarda Biegela a Sabine Frommel na Univerzitě Karlově a na École Pratique des Hautes Études v Paříži. Její disertační práce Francouzská novověká architektura v kontextu architektury 19. století v českých zemích a ve střední Evropě spadá pod osu č. 1 výzkumného záměru CEFRESu.

Barbora Kyereko

Kontakt: barbora.kyereko(@)cefres.cz

je doktorandkou na Karlově univerzitě v Praze. Její dizertační práce pod názvem Ghana je kakao, kakao je Ghana:Theobroma cacao L. ve svých časových parametrech  je součástí osy č. 3 výzkumného záměru CEFRESu.

Dušan J: Ljuboja

Kontakt: dusan.ljuboja(@)cefres.cz

je doktorandem na Eötvös Loránd Univerzitě v Budapešti. Jeho dizertační práce pod názvem Stát, nacionalismus a panslavismus za “Metternichovy éry (1815–1848) příklad Srbů z Pešti a Budína je součástí osy č. 3 výzkumného záměru CEFRESu.

Yuliya Moskvina

Kontakt: yuliya.moskvina(@)cefres.cz

je doktorandkou na Univerzitě Karlově pod vedením Paula Blokkera. Její disertační práce v oboru sociologie s názvem Stát, squat, společnost je součástí osy č. 2 výzkumného záměru CEFRESu.

Arthur Pérodeau

Kontakt:  perodeau.arthur(@)gmail.com

je doktorandem v École des hautes études en sciences sociales (EHESS, Paříž) et na Karlově univerzitě. Jeho disertační práce pod názvem La chronique de Cosmas et des premiers continuateurs (XIIe -début du XIIIe siècle). La naissance d’une tradition historiographique tchèque, je součástí osy č. 3 výzkumného záměru CEFRESu.

Pascal Schneider

kontakt: pascal.charles.schneider(@)gmail.com

je doktorandem na univerzitě Paris-Sorbonne (Paříž IV), pod dvojím vedením Johanny Chapoutot a Dietmara Hüsera (Sárská univerzita). Jeho disertační práce z období soudobých dějin s názvem Sociologie členů Národně socialistické německé dělnické strany NSDAP na územích anexovaných Třetí říší (Alsasko, Moselle, Eupen-Malmédy, Sudety) v letech 1938–1944 je součástí osy č. II výzkumné osy CEFRESu.

Florence Vychytil-Baudoux

Kontakt: florence.vychytil-baudoux(@)cefres.cz

je doktorandkou na École des hautes études en sciences sociales v Paříži, pod vedením Nancy L. Green. Její disertační práce s názvem Mezi občanstvím, etnicitou a exilovou politikou: logiky politické integrace Polonie ve Francii, Spojených státech a Kanadě, 1945-1980 je součástí osy č. 1 výzkumného záměru CEFRESu.

Ciro Porcaro: Výzkum a CV

Metonymie a stereotypy: teoretické perspektivy a imigrační diskurz v německém jazyce 

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: Lidé, vědění, praktiky

Kontakt: ciro.porcaro(@)cefres.cz

Tento projekt má za cíl zkoumat metonymické jevy v německém jazyce. Ve výzkumu se bude zvláštní pozornost klást německému migračnímu diskurzu a metonymickým modelům, které jsou základem sociálních stereotypů (srov. Lakoff 1987). Konkrétněji budou identifikovány a analyzovány metonymické jevy, které přispívají ke stereotypnímu chápání kategorie „migrantů“ (ta je považována za používanou kategorii v migračním diskurzu), se zvláštním odkazem na bulvární deník Bild-Zeitung a zpravodajský časopis Der Spiegel. Pro analyzování témat vysídlení a migrace, budou použity metody a nástroje kognitivní lingvistiky v rámci diskurzivně-analytického přístupu (srov. Ziem 2013).

Pokračování textu Ciro Porcaro: Výzkum a CV

Emina Zoletic: Výzkum a CV

Mezigenerační předávání válečných vzpomínek: případy rodin v Bosně a Herzegovině a bosenské diaspory v Evropě

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení: Lidé, vědění, praktiky

Kontakt: eminazoletic81@gmail.com

Tento doktorský výzkumný projekt se zabývá mezigeneračním přenosem vzpomínek, se zaměřením na první generaci Bosňanů, kteří zažili válku v letech 1992-1995, a jejich děti, narozené po válce v Sarajevu a nyní žijící v krajinách Evropské unie, v Spojeném království a ve Spojených státech. Studium předávání válečných vzpomínek má velký společenský a politický význam. Jelikož minulost jen tak nezmizne, prožitá zkušenost se nakonec stává narativem, který se předává z jedné generace na druhou. Navíc, kolektivní paměť může ležet ladem, připravená vynořit se o generace nebo dokonce staletí později Hlavním cílem tohoto projektu je prozkoumat dynamiku mezigeneračního předávání vzpomínek na válku napříč rodinami žijícími v Bosně a Hercegovině a v bosenské diaspoře Evropské unie, se zvláštním zaměřením na to, jak si pamatujeme minulost, např. selekce, emfáze, rekalibrace, a s jakým záměrem tak děláme, např. utváření identity, potřeby respektu, posílení postavení ve společnosti, společenská změna a jiné.

Pokračování textu Emina Zoletic: Výzkum a CV

Olga Kalashnikova: Výzkum a CV

Pašijové kázání v Čechách 14. století: rétorika velkopátečních pašijí

Výzkumná osa 2 – Normy a transgrese

Kontakt: olga.kalashnikova(@)cefres.cz

photo_2022-06-29 12.36.11.jpeg

Tato disertace si klade za cíl osvětlit povahu pozdně středověké české zbožnosti sledováním vývoje a zvláštností kazatelských technik Velkého pátku v Čechách 14. století, od 30. let 14. století až po konec tohoto století. Pašijové kázání Velkého pátku byli jedni z nejpropracovanějších forem pozdně středověkého kázání a stala se zásadní pro utváření zbožnosti a náboženské zkušenosti dané doby, ve které bylo stále více pozornosti zaměřováno na intenzivnější formy aktivního připomínání si Kristova utrpení. Hlavním cílem disertační práce je prozkoumat teologické a komunikační metody komponování a uvádění pašijí Velkého pátku, partikularity bohémských kazatelských stylů a možné důvody těchto charakteristik.

Pokračování textu Olga Kalashnikova: Výzkum a CV

Arthur Thevenet: Výzkum a CV

Dopad environmentálních krizí na mezinárodní právo

 

Výzkumná osa 2 – Normy a transgrese

Kontakt: arthur.thevenet(@)cefres.cz

Životní prostředí je v právních vědách novým pojmem. Protože je součástí věd o člověku, neuniklo právu, že se v průběhu staletí vyvíjelo a odráželo hlavní problémy, kterým lidstvo čelí.

Z právního hlediska začaly mezinárodní texty zohledňovat ochranu životního prostředí v 70. a 80. letech 20. století (Stockholmská deklarace, Montrealský protokol, Rámcová úmluva OSN o změně klimatu).

Nicméně činy poškozující životní prostředí v mezinárodním měřítku dosud nejsou jednoznačně trestány. Problematika trestného činu ekocidy, uznaného pouze v desítce států, se na mezinárodní úrovni dosud neobjevila a není zahrnuta do kategorie mezinárodních trestných činů uznaných Mezinárodním trestním soudem.

Pokračování textu Arthur Thevenet: Výzkum a CV

CEFRES granty na podporu mobility doktorandů. Výsledky pro rok 2022–2023

Dne 31. května 2022, vyslechla mezioborová komise 12 kandidátů ucházejících se o CEFRES grant na podporu mobility doktorandů. Komise všem kandidátům blahopřeje k vysoké kvalitě jejich prací a prezentací.

Členové komise rozhodli po poradě následovně:

Grant platformy CEFRES
  1. Jan Kremer (Charles University, PedF): Digital Game as a Representation of History

Seznam čekatelů:

  1. Debraj Banerjee (Charles University, FHS): The Nation and its Aliens: Contentions of Citizenship under a Hindu Nationalist regime
Grant mladých vědců
  1. Vojtěch Pojar (CEU): Experts in Post-imperial Transitions: Entanglements and Diverging Trajectories of Eugenicists between the Habsburg Empire and the Nation States, 1912–1939
  2. Sabrina Rospert (Université Paris 1/LMU Munich): Penser et percevoir la désobéissance contre l’État. Vers une histoire
  3. Emina Zoletic (University of Warsaw): Intergenerational transmission of the memory of the war: The Cases of Families in Bosnia-Herzegovina and the Bosnian diaspora in Europe

Seznam čekatelů:

  1. Adrien Beauduin (CEU): Réarticulations de genre, sexualité, race et classe dans la droite radicale populiste en Tchéquie et en Pologne
Těmto kandidátům nabízíme možnost stát se přidruženými doktorandy v CEFRES pro akademický rok 2022–2023:
  • Laura Brody (Karlova Univerzita, FF/Université Paul Valéry): Imagining Imvros: Past and Present Narratives of Place, Memory and Belonging from Within the Imvriot Diaspora
  • Ciro Porcaro (Karlova Univerzita/ Sapienza Roma): Metonymy: Theoretical Perspectives and Migration Discourse in German Language