Archiv rubriky: Výzva k podávání přihlášek

Výzva – Dynamika politické účasti. CEFRES-EHESS Workshop pro doktorandy

Dynamika politické účasti: disciplinární poznání skrze prizma „teritoriálních studií“

Tento doktorandský workshop je organizován v rámci dohody o spolupráci podepsané mezi EHESS, CEFRES, Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky.

Organizátoři a diskutující workshopu: Lucie Drechselova (CETOBAC, EHESS), Falk Bretschneider (Centre Georg Simmel, EHESS), Mateusz Chmurski (ředitel CEFRESu)
Datum a místo: 26. září 2023 – CEFRES, Na Florenci 3, Praha 1 (s možností online účasti)
Termín pro předložení návrhů: 25. května 2023
Termín pro odevzdání příspěvků: 15. srpna 2023
Jazyk workshopu: angličtina
Na podporu ubytování a cestovních nákladů vybraných účastníků je k dispozici omezený rozpočet.

Keynote prosloví Antonella Romano, EHESS

Způsobilost: Studenti doktorského studia (a pokročilí studenti magisterského studia) humanitních a společenských věd přidružených k CEFRES, EHESS, jakékoli univerzitě v České republice nebo se sídlem ve střední a východní Evropě se mohou přihlásit. Pokračování textu Výzva – Dynamika politické účasti. CEFRES-EHESS Workshop pro doktorandy

Výzva – Program TANDEM AV ČR / CNRS, 2024–2025

Akademie věd České republiky (AV ČR), Francouzské centrum pro výzkum ve společenských a humanitních vědách v Praze (CEFRES) a Francouzské národní centrum pro vědecký výzkum (CNRS) vyhlašují čtvrtý ročník programu TANDEM, inkubačního programu Platformy CEFRES. 

 

Cíle programu

Program TANDEM usiluje o excelenci výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd s cílem zintenzivnit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Francií v rámci Evropského výzkumného prostoru. Cílem je spojení dvou vědeckých pracovníků, jednoho z AV ČR, druhého z CNRS (či afiliovaného k CNRS, např. člena společných výzkumných pracovišť CNRS, tzv. Unités mixtes de recherche – UMR) v rámci společného výzkumného projektu, který posílí česko-francouzskou vědeckou spolupráci prostřednictvím podání návrhu projektu:

 • ve výzvě ERC (preferovaná možnost)
 • v jiných výzvách Rámcového programu Evropské unie pro výzkum a vědu (Horizon Europe)
 • v jiných výzvách usilujících o excelenci výzkumu srovnatelného významu, např. ve výzvách Francouzské vědecké nadace (ANR)

 

Organizace a očekávané výsledky

Na základě této výzvy bude vybrán jeden tým TANDEM, jehož společná práce bude trvat dva roky, a to od února 2024 do ledna 2026, a jehož základna bude v Praze v centru CEFRES.

Tým tvoří:

 • vědecký pracovník AV ČR, který bude přidružený k CEFRES na 0,5 pracovního úvazku a bude finančně podpořen ze zdrojů AV ČR (maximální výše podpory je 600 000 Kč / rok)
 • vědecký pracovník CNRS, který obdrží finanční podporu na mobilitu od CNRS (SMI  – outien à mobilité internationale) na pobyty v centru CEFRES od února do srpna 2024 a 1letou nebo 2letou afiliaci k CEFRES od září 2024 (affectation / délégation program)
 • postdoktorand, který bude podpořen ze zdrojů CEFRES a Univerzity Karlovy na 2 roky (2024–2026). Výzva k podávání přihlášek na tuto pozici bude vyhlášena na webu Univerzity Karlovy a na webu CEFRES.

Během řešení projektu se očekává, že řešitelé:

 • jednou za rok zorganizují jednu česko-francouzskou a (středo-)evropskou vědeckou akci v centru CEFRES (workshop, seminář, konferenci)
 • se budou ucházet o účast v aktivitách Expertní skupiny na podporu žadatelů ve výzvách ERC
 • dostanou nabídku podpory Ústavu pro humanitní a společenské vědy CNRS při rozvíjení aplikace evropského výzkumu

 

Výběrové řízení

Pro výběr bude rozhodující potenciál týmu podat úspěšnou žádost v rámci výše uvedených výzev. Hodnotící komise je tvořena zástupci AV ČR, CEFRES, CNRS a UK.

Kompletní návrhy projektu v angličtině (preferovaná možnost) nebo ve francouzštině musí být odevzdány před uvedeným termínem. Pro účast v programu je dostačující znalost angličtiny (cílem programu není podporovat jen francouzsky mluvící uchazeče).

Uchazečům se doporučuje kontaktovat koordinátory z AV ČR / CEFRES, než odevzdají návrh projektu. V případě potřeby bude zorganizován ad hoc webinář, na kterém se budou řešit otázky týkající programu a přípravy návrhů z vědeckého i praktického hlediska.

Informace k programu TANDEM jsou publikovány na webu AV ČR (pro vědecké pracovníky AV ČR) a současně prostřednictvím CEFRES (pro vědecké pracovníky CNRS).

Vědečtí pracovníci AV ČR odevzdávají návrhy projektů prostřednictvím online aplikace KIS. Pro úspěšné odevzdání projektu je nutné jeho schválení ředitelem daného ústavu AV ČR v aplikaci KIS.

Vědečtí pracovníci CNRS zasílají své přihlášky řediteli CEFRES (viz kontakt níže).

 

Harmonogram

Zveřejnění výzvy   20. března 2023
Termín pro odevzdání návrhů projektů   25. srpna 2023
Hodnocení komisí   září 2023
Podání přihlášky pro SMI & delegation/affiliation (týká se vědeckého pracovníka CNRS)   říjen 2023–únor 2024
Zahájení realizace projektu   1. února 2023

 

Kontakty

Pro další informace a podporu při sestavování týmu TANDEM se neváhejte obrátit na následující koordinátory:

 • Mateusz Chmurski, ředitel CEFRES, chmurski@cefres.cz, tel.: (+420) 224 921 400. Kandidáti AV ČR (nebo CNRS) se mohou obrátit na ředitele CEFRESu o pomoc s vyhledáním svého spolupracovníka z CNRS (nebo AV ČR).
 • Jana Whalen, Kancelář AV ČR, Odbor mezinárodní spolupráce, whalen@kav.cas.cz, : (+420) 221 403 354

Výzva – Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia 2023

Výzva k podávání přihlášek pro doktorandy od 2. ročníku studia z Univerzity Karlovy nebo Akademie věd České republiky

Uzávěrka na podávání přihlášek : 31. března 2023 (appel ouvert)
Období : 1. září 2023 – 31. srpna 2024

V rámci své platformy pro spolupráci, nabízí CEFRES finanční příspěvek na dobu jednoho roku pro dva doktorandy z oboru společenských a humanitních věd, kteří jsou zapsáni ke studiu na Univerzitě Karlově nebo jsou stipendisty Akademie věd ČR zapsaní na jedné z univerzit v České republice. Výzkumné projekty doktorandů se musejí týkat jedné z výzkumných os CEFRESu. Finanční příspěvek činí 225 000 Kč ročně. Dobrá znalost angličtiny je podmínkou, znalost francouzštiny výhodou. Vybraní doktorandi se stanou členy týmu CEFRESu a aktivně se budou podílet na vědeckém životě ústavu.

Pokračování textu Výzva – Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia 2023

CFA – Cefres non-residential fellowships for Ukrainian researchers

Cefres non-residential fellowships for ukrainian researchers in humanities and social sciences (Українська нижче)

The French Center for Research in Humanities and Social Sciences (CEFRES) in close collaboration with the French Ministry of Europe and Foreign Affairs, the French Embassy and Institute in Ukraine as well as Czech partner institutions launches a program of non-residential fellowships for Ukrainian researchers in humanities and social sciences.

Pokračování textu CFA – Cefres non-residential fellowships for Ukrainian researchers

Výzva 2023 – Program na podporu mobility doktorandů do CEFRES

Výzva k podávání kandidatur do Programu na podporu doktorandů (od 2. roku studia) z Francie a zemí Visegrádské čtyřky 

Uzávěrka na podávání přihlášek : 31. března 2023 (appel ouvert)
Období : 1. září 2023 – 31. srpna 2024

CEFRES nabízí finanční podporu za účelem mobility na dobu jednoho roku pro doktorandy nejméně ve 2. ročníku doktorského studia z Francie, Maïarska, Polska, Slovenska nebo České republiky. Programme Tento finanční podpory se týká mladých vědců, jejichž práce se vztahují k jedné z výzkumných os CEFRESu . Financování bude poskytováno ve výši 300 000 Kč ročně. Podmínkou je dobrá úroveň angličtiny, znalost francouzštiny je výhodou. Vybraní doktorandi se zapojí do týmu CEFRESu a aktivně budou se účastnit vědeckých akcí ústavu.

Pokračování textu Výzva 2023 – Program na podporu mobility doktorandů do CEFRES

Výzva – Výskumné pobyty vo Francúzsku pre členov Slovenskej adakémie vied

Program IFS-SAV-CEFRES na výskumné pobyty vo Francúzsku v oblasti humanitných a spoločenských vied

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku, Francúzsky inštitút na Slovensku a Slovenská akadémia vied v spolupráci s Francúzskym ústavom pre výskum v spoločenských vedách (CEFRES) a výskumným zoskupením „Poznanie stredo-východnej Európy“ (CEM) ponúkajú program podpory vedeckých pobytov v oblasti humanitných a spoločenských vied vo Francúzsku v roku 2023.

Tento program je určený pre mladých vedeckovýskumných pracovníkov pôsobiacich v ústavoch a centrách Slovenskej akadémie vied. Cieľom tohto programu je podporiť slovensko-francúzsku spoluprácu v tejto oblasti prostredníctvom dvojmesačného výskumného pobytu s vedeckou podporou vybraného francúzskeho partnera, tímov zo CEFRES a členov zoskupenia CEM.

Žiadosti preto budú mladí vedeckovýskumní pracovníci predkladať individuálne, ale kľúčovým prvkom pri ich hodnotení bude podpora členov CEFRES a CEM.

Ambíciou programu je vytvoriť trvalú vedeckovýskumnú spoluprácu medzi francúzskymi a slovenskými partnermi, ktorí sa zapoja do riešenia inovatívnych a interdisciplinárnych tém v oblasti spoločenských a humanitných vied.

Výhody :

Štipendium ponúka nasledovné výhody:

 • štipendium od Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku, Francúzskeho inštitútu na Slovensku a Slovenskej akadémie vied, ktorého výška závisí od postavenia uchádzača a pohybuje sa od 1704 € do 2055 € mesačne počas dvoch mesiacov;
 • pomoc pri hľadaní ubytovania prostredníctvom francúzskej agentúry Campus France.

Očakávané výsledky:

Očakáva sa do konca roka 2023 prezentácia výsledkov spolupráce na seminári CEFRES, ktorý bude nasledovať po pobyte vo Francúzsku (prezenčne alebo online; CEFRES uhradí cestovné náklady a náklady na ubytovanie prednášajúceho v Prahe).

Zorganizovanie seminára (výskumného alebo pre doktorandov), ktorý sa uskutoční na Slovensku. Na organizáciu seminára na Slovensku sa neposkytuje žiadny finančný príspevok a za hľadanie primeraného financovania zodpovedá žiadateľ.

Úspešní uchádzači tejto výzvy budú vyzvaní na podanie žiadosti o grant typu CNRS IEA (https://international.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/06/Fiche-IEA-2020.pdf) s odporúčanou témou „Vytváranie, dekonštruovanie a využívanie strachu: interdisciplinárny priestor“. Žiadateľ však môže navrhnúť aj vlastnú tému.

Harmonogram:

 • Dátum otvorenia výzvy na predkladanie žiadostí: 16. ledna 2023
 • Uzávierka termínu na predkladanie žiadostí: 17. dubna 2023
 • Pohovory s uchádzačmi: 5. května  2023
 • Zverejnenie výsledkov: 12. května 2023
 • Nástup na pobyt vo Francúzsku: od 1. června do 30. listopadu 2023
 • Usporiadanie francúzsko-slovenského seminára na Slovensku: od 1. ledna do 31. prosince 2024.

Kontaktné údaje:

Všetky žiadosti o informácie alebo podávanie žiadosti adresujte:

Yan Pautrat, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu
Tel: + 421 918 563 113
E-mail: yan.pautrat@diplomatie.gouv.fr

Podmienky oprávnenosti :

Výzva je určená pre výskumných pracovníkov, ktorí sú v čase podania žiadosti zapísaní na doktorandskom štúdiu alebo obhájili doktorát pred maximálne ôsmimi rokmi, nemajú francúzske občianstvo a pracujú v ústave alebo centre Slovenskej akadémie vied. Znalosť francúzskeho jazyka je výhodou, ale nie je podmienkou prihlášky.

Kritériá hodnotenia projektu :

Žiadosti bude hodnotiť zmiešaná komisia odborníkov vytvorená na základe dohody o spolupráci medzi CEFRES a SAV. Žiadatelia musia predložiť projekt interdisciplinárnej vedeckej spolupráce a projekt semináru (výskumného alebo pre doktorandov), ktorý sa bude konať na Slovensku a ktorý vyústi do podania medzinárodného projektu Emerging Actions medzi Národným centrom pre vedecký výskum a Slovenskou akadémiou vied v spolupráci s pražským CEFRES. Pri hodnotení sa zohľadní:

 • Samotná žiadosť a vedecký profil uchádzača;
 • Kvalita vedeckého projektu, v rámci ktorého sa má štipendijný pobyt uskutočniť;
 • Kvalita projektu seminára, ktorý žiadateľ navrhne zorganizovať na Slovensku v období od 1. januára do 31. augusta 2024, a jeho vplyv na vedeckú spoluprácu medzi Slovenskou akadémiou vied, CEM a CEFRES.

Vedecké oblasti :

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky oblasti humanitných a spoločenských vied, ale odporúčaná téma je: „Vytváranie, dekonštruovanie a využívanie strachu: interdisciplinárny priestor“.

Žiadosť, ktorú treba vyplniť, nájdete na webe Francúzskeho inštitútu na Slovensku.