Archiv rubriky: Mobilita

Výzva – Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia 2023

Výzva k podávání přihlášek pro doktorandy od 2. ročníku studia z Univerzity Karlovy nebo Akademie věd České republiky

Uzávěrka na podávání přihlášek : 31. března 2023 (appel ouvert)
Období : 1. září 2023 – 31. srpna 2024

V rámci své platformy pro spolupráci, nabízí CEFRES finanční příspěvek na dobu jednoho roku pro dva doktorandy z oboru společenských a humanitních věd, kteří jsou zapsáni ke studiu na Univerzitě Karlově nebo jsou stipendisty Akademie věd ČR zapsaní na jedné z univerzit v České republice. Výzkumné projekty doktorandů se musejí týkat jedné z výzkumných os CEFRESu. Finanční příspěvek činí 225 000 Kč ročně. Dobrá znalost angličtiny je podmínkou, znalost francouzštiny výhodou. Vybraní doktorandi se stanou členy týmu CEFRESu a aktivně se budou podílet na vědeckém životě ústavu.

Pokračování textu Výzva – Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia 2023

CFA – Cefres non-residential fellowships for ukrainian researchers

Cefres non-residential fellowships for ukrainian researchers in humanities and social sciences (Українська нижче)

The French Center for Research in Humanities and Social Sciences (CEFRES) in close collaboration with the French Ministry of Europe and Foreign Affairs, the French Embassy and Institute in Ukraine as well as Czech partner institutions launches a program of non-residential fellowships for Ukrainian researchers in humanities and social sciences.

Pokračování textu CFA – Cefres non-residential fellowships for ukrainian researchers

Výzva 2023 – Program na podporu mobility doktorandů do CEFRES

Výzva k podávání kandidatur do Programu na podporu doktorandů (od 2. roku studia) z Francie a zemí Visegrádské čtyřky 

Uzávěrka na podávání přihlášek : 31. března 2023 (appel ouvert)
Období : 1. září 2023 – 31. srpna 2024

CEFRES nabízí finanční podporu za účelem mobility na dobu jednoho roku pro doktorandy nejméně ve 2. ročníku doktorského studia z Francie, Maïarska, Polska, Slovenska nebo České republiky. Programme Tento finanční podpory se týká mladých vědců, jejichž práce se vztahují k jedné z výzkumných os CEFRESu . Financování bude poskytováno ve výši 300 000 Kč ročně. Podmínkou je dobrá úroveň angličtiny, znalost francouzštiny je výhodou. Vybraní doktorandi se zapojí do týmu CEFRESu a aktivně budou se účastnit vědeckých akcí ústavu.

Pokračování textu Výzva 2023 – Program na podporu mobility doktorandů do CEFRES

Výzva – Výskumné pobyty vo Francúzsku pre členov Slovenskej adakémie vied

Program IFS-SAV-CEFRES na výskumné pobyty vo Francúzsku v oblasti humanitných a spoločenských vied

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku, Francúzsky inštitút na Slovensku a Slovenská akadémia vied v spolupráci s Francúzskym ústavom pre výskum v spoločenských vedách (CEFRES) a výskumným zoskupením „Poznanie stredo-východnej Európy“ (CEM) ponúkajú program podpory vedeckých pobytov v oblasti humanitných a spoločenských vied vo Francúzsku v roku 2023.

Tento program je určený pre mladých vedeckovýskumných pracovníkov pôsobiacich v ústavoch a centrách Slovenskej akadémie vied. Cieľom tohto programu je podporiť slovensko-francúzsku spoluprácu v tejto oblasti prostredníctvom dvojmesačného výskumného pobytu s vedeckou podporou vybraného francúzskeho partnera, tímov zo CEFRES a členov zoskupenia CEM.

Žiadosti preto budú mladí vedeckovýskumní pracovníci predkladať individuálne, ale kľúčovým prvkom pri ich hodnotení bude podpora členov CEFRES a CEM.

Ambíciou programu je vytvoriť trvalú vedeckovýskumnú spoluprácu medzi francúzskymi a slovenskými partnermi, ktorí sa zapoja do riešenia inovatívnych a interdisciplinárnych tém v oblasti spoločenských a humanitných vied.

Výhody :

Štipendium ponúka nasledovné výhody:

 • štipendium od Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku, Francúzskeho inštitútu na Slovensku a Slovenskej akadémie vied, ktorého výška závisí od postavenia uchádzača a pohybuje sa od 1704 € do 2055 € mesačne počas dvoch mesiacov;
 • pomoc pri hľadaní ubytovania prostredníctvom francúzskej agentúry Campus France.

Očakávané výsledky:

Očakáva sa do konca roka 2023 prezentácia výsledkov spolupráce na seminári CEFRES, ktorý bude nasledovať po pobyte vo Francúzsku (prezenčne alebo online; CEFRES uhradí cestovné náklady a náklady na ubytovanie prednášajúceho v Prahe).

Zorganizovanie seminára (výskumného alebo pre doktorandov), ktorý sa uskutoční na Slovensku. Na organizáciu seminára na Slovensku sa neposkytuje žiadny finančný príspevok a za hľadanie primeraného financovania zodpovedá žiadateľ.

Úspešní uchádzači tejto výzvy budú vyzvaní na podanie žiadosti o grant typu CNRS IEA (https://international.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/06/Fiche-IEA-2020.pdf) s odporúčanou témou „Vytváranie, dekonštruovanie a využívanie strachu: interdisciplinárny priestor“. Žiadateľ však môže navrhnúť aj vlastnú tému.

Harmonogram:

 • Dátum otvorenia výzvy na predkladanie žiadostí: 16. ledna 2023
 • Uzávierka termínu na predkladanie žiadostí: 17. dubna 2023
 • Pohovory s uchádzačmi: 5. května  2023
 • Zverejnenie výsledkov: 12. května 2023
 • Nástup na pobyt vo Francúzsku: od 1. června do 30. listopadu 2023
 • Usporiadanie francúzsko-slovenského seminára na Slovensku: od 1. ledna do 31. prosince 2024.

Kontaktné údaje:

Všetky žiadosti o informácie alebo podávanie žiadosti adresujte:

Yan Pautrat, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu
Tel: + 421 918 563 113
E-mail: yan.pautrat@diplomatie.gouv.fr

Podmienky oprávnenosti :

Výzva je určená pre výskumných pracovníkov, ktorí sú v čase podania žiadosti zapísaní na doktorandskom štúdiu alebo obhájili doktorát pred maximálne ôsmimi rokmi, nemajú francúzske občianstvo a pracujú v ústave alebo centre Slovenskej akadémie vied. Znalosť francúzskeho jazyka je výhodou, ale nie je podmienkou prihlášky.

Kritériá hodnotenia projektu :

Žiadosti bude hodnotiť zmiešaná komisia odborníkov vytvorená na základe dohody o spolupráci medzi CEFRES a SAV. Žiadatelia musia predložiť projekt interdisciplinárnej vedeckej spolupráce a projekt semináru (výskumného alebo pre doktorandov), ktorý sa bude konať na Slovensku a ktorý vyústi do podania medzinárodného projektu Emerging Actions medzi Národným centrom pre vedecký výskum a Slovenskou akadémiou vied v spolupráci s pražským CEFRES. Pri hodnotení sa zohľadní:

 • Samotná žiadosť a vedecký profil uchádzača;
 • Kvalita vedeckého projektu, v rámci ktorého sa má štipendijný pobyt uskutočniť;
 • Kvalita projektu seminára, ktorý žiadateľ navrhne zorganizovať na Slovensku v období od 1. januára do 31. augusta 2024, a jeho vplyv na vedeckú spoluprácu medzi Slovenskou akadémiou vied, CEM a CEFRES.

Vedecké oblasti :

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky oblasti humanitných a spoločenských vied, ale odporúčaná téma je: „Vytváranie, dekonštruovanie a využívanie strachu: interdisciplinárny priestor“.

Žiadosť, ktorú treba vyplniť, nájdete na webe Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

AAC – Séjour au CEFRES des chercheuses et chercheurs de l’EHESS

Séjour de recherche et d’enseignement au Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) de Prague

Dans le cadre de la convention de coopération entre l’EHESS et le CEFRES, qui inclut également l’Université Charles de Prague ainsi que l’Académie des sciences de la République tchèque, et pour intensifier les échanges scientifiques franco-tchèques dans le domaine des sciences humaines et sociales, le CEFRES propose l’accueil d’un/e enseignant/e-chercheur/se de l’EHESS pour deux semaines durant l’année 2023. Pokračování textu AAC – Séjour au CEFRES des chercheuses et chercheurs de l’EHESS

CNRS International Emerging Action / AVČR Mobility Plus – CFA 2022

International Emerging Action (IEA)

International Emerging Actions are PI-to-PI projects whose purpose is to explore new fields of research and international partnerships through: short-term mobility of scientists, the organisation of working meetings, and the initiation of early-stage joint research works for shared scientific projects. These actions have a duration of two years.

As a complement to the resources provided directly by participating teams, International Emerging Actions receive funds earmarked by the CNRS for international mobility between the laboratories
involved, for organising working meetings, and implementing field assignments between partners, for a total amount comprised between €10,000-€14,000 over the duration of the project.

See the presentation of the Programme on CNRS website here
and read the complete 2022 call on CNRS website here.

In the Czech Republic, the partner institution of the programme is the Czech Academy of Sciences.

See the terms and condition on the website of the Czech Academy of Scieces here.

In 2022, the calendar of the programme was as follows:

 • Launch date of the call for proposals: CNRS: June 22, 2022, CAS: June 27, 2022
 • Closure date of the call for proposals: September 16, 2022
 • Release of the results: December 2022
 • Start date of the projects: January 2023