Archiv rubriky: Zapojte se

Stáže v CEFRESu pro studenty FSV UK

CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách) díky spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy nově poskytuje odbornou praxi/stáž studentům magisterského nebo doktorského studijního programu. Stáže můžou trvat od 1 do 3 měsíců a studenti za ně získají ECTS kredity v rámci svého studijního programu (1 měsíc – 4 ECTS, 2 měsíce – 8 ECTS, 3 měsíce – 12 ECTS). Pokračování textu Stáže v CEFRESu pro studenty FSV UK

Stáže v CEFRESu pro studenty FF UK

Na stáže do CEFRESu přijímáme nejen frankofonní, ale i anglofonní studenty. Na stáž se mohou studenti FF UK přihlašovat v průběhu celého univerzitního roku.

CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách) díky spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy nově poskytuje odbornou praxi/stáž studentům magisterského nebo doktorského studijního programu. Stáže můžou trvat od 1 do 3 měsíců a studenti za ně získají ECTS kredity v rámci svého studijního programu (1 měsíc – 4 ECTS, 2 měsíce – 8 ECTS, 3 měsíce – 12 ECTS).

Od kandidátů se vyžaduje velmi dobrá úroveň francouzského a/či anglického jazyka a v ideálním případě studium francouzské/anglické filologie nebo překladatelství/tlumočnictví, mohou však být i z jiných společensko či humanitně vědních disciplín.

Konkrétní aktivity stáže budou upřesněny na základě dohody mezi studentem a jeho tutorem, který bude studenta doprovázet po celou délku jeho stáže. Stážista bude mít pro své aktivity k dispozici pracovní místo v CEFRESu a plný přístup do knihovny.

Náplní práce studentů během odborné praxe bude na základě domluvy s tutorem stáže napomáhat v běžném fungování instituce, zajišťovat překlady mezi francouzštinou/angličtinou a češtinou, podílet se na správě webové stránky a sociálních sítích CEFRESu, vypomáhat v knihovně a asistovat během organizace vědeckých aktivit (přednášek, seminářů, konferencí nebo workshopů).

Uchazeči předkládají žádost v češtině a ve francouzštině/angličtině zahrnující:

 • životopis
 • motivační dopis zahrnující očekávání v dosažených zkušenostech a nových dovednostech a zamýšlenou délku a dobu stáže

Pro veškeré informace se obracejte na adresu:
 cefres(@)cefres.cz
tel.: +420 224 921 400

CfA: Dvě postdoktorandské pozice v CEFRESu financované UK a CEFRESem v rámci specifických výzkumných projektů

Uzávěrka pro podávání žádostí: 23. srpna 2017
Období: 1. ledna 2018 – 31. prosince 2019
Jazyk přihlášek: pouze anglicky
Vyhlášení výsledků: 2. října 2017

CEFRES s podporou Univerzity Karlovy přijme od 1. ledna 2018 dva postdoktorandy. Ti budou přidruženi k CEFRESu a k příslušnému ústavu Univerzity Karlovy. Oba přijatí uchazeči budou pracovat na vlastním výzkumu a pod vedením výzkumného pracovníka z CEFRESu se budou podílet na kolektivním výzkumném projektu. Žadatelé si musí zvolit jeden z níže uvedených projektů:

Výzkumný projekt č. 1: Archives and Interculturality

Tento výzkumný projekt propojí postdoktoranda s výzkumnicí CNRS Benedettou Zaccarello.

Kandidát by měl mít zkušenost s výzkumem rukopisů především z archivů týkajících se filosofie a dějin myšlení. Obracíme se na žadatele, jejichž přístup klade důraz na historickou, textovou a mezikulturní hodnotu těchto dokumentů, a zaměřuje se na vícejazyčný korpus ovlivněný či zabývající se odlišnými tradicemi z hlediska času i prostoru. Upřednostňován je interdisciplinární přístup a zkušenosti s ediční prací na nevydaných textech a s metodou genetické kritiky.

Před podáním žádosti se kandidáti mohou obrátit na Benedettu Zaccarello: benedetta.zaccarello@cefres.cz

Adresa pro podávání žádostíclararoyer@cefres.cz

Výzkumný projekt č. 2: program TANDEM

Samostatné výběrové řízení na přijetí druhého postdoktoranda jehož práce se týká jednoho ze tří výzkumných témat zmíněných níže. Postdoktorand(ka) bude spolupracovat s výzkumníkem z AV ČR v rámci programu TANDEM.

Téma č. 1 : “Cosmopolitics of Hunt: Bringing Europe into Perspective”

Tento projekt přidruží post-doktoranda do projektu vedeného Luďkem Brožem (Etnologický ústav AV ČR)
Popis: Candidates across social sciences and humanities are invited to explore how “wild species” have featured in human lives, and vice versa, in dynamically changing socio-environmental contexts. Successful applicants are expected to develop their own niche of empirical inquiry and, using methodology aligned with their respective disciplines, focus on “wild species” – human relationships as both a topic in its own right, and a strategic viewpoint on other issues of social and academic relevance. The supported candidate should be ready to engage in reflexive interdisciplinary collaboration.
Vyzýváme kandidáty, aby před zasláním přihlášky kontaktovali v případě jakýchkoli dotazů spojených s kandidaturou L. Brože na e-mailu: broz@eu.cas.cz 

Téma č. 2 : “Denaturalisation and Refugees in Europe in the First Half of the 20th Century”
Tento projekt přidruží post-doktoranda do projektu vedeného Michalem Franklem (Masarykův ústav AV ČR)
Popis: The project aims to develop a comparative perspective on large-scale denaturalisations in Europe in the first half of the 20th century and to probe the intrinsic connection between the status of the citizen and the position of the refugee. The applicant will show interest into research on citizenship, statelessness and/or refugees and should have background in historical and archival research (but an interdisciplinary combination with related disciplines is also possible and encouraged). Within the project s/he will be tasked with assessing existing body of research, working with the PI to develop the project methodology and conducting original research on mass revocations of citizenship and refugee policies. S/he should demonstrate interest in comparative history and explain his/her ability to contribute to a European comparative project (for instance, but not limited to, knowledge of the French and/or other national/regional contexts and languages).
Vyzýváme kandidáty, aby před zasláním přihlášky kontaktovali v případě jakýchkoli dotazů spojených s kandidaturou M. Frankla na e-mailu: frankl@mua.cas.cz.

Téma č. 3 : “Islamic Activists in Exile: Europe, Middle East and South-Asia”

Tento projekt přidruží post-doktoranda do projektu vedeného Giedre Sabaseviciute.
Popis: Candidates will be expected to contribute to the project on the contemporary exiled Islamic activists in European, Middle Eastern and South-Asian cities. The project aims to research the ways in which the experience of exile affect the trajectories of activism, focusing on how different national context influence their career choices, which vary between the continuation of activism, involvement into different causes, or disengagement. Possible research topics include but are not restricted to 1- circulation of ideas, norms and activism through human networks; 2- patterns of activist network formation; 3- relationship between the exiled activists and their host countries; 4- continuities and ruptures in individual trajectories of activism. Candidates are expected to have conducted their doctoral research in one of the regions covered by the project (The Gulf, Turkey, South-Asia), to be proficient of one of its languages (Turkish, Arabic, Malay), and have an important knowledge of the fieldwork. Interdisciplinary approach is preferred, as well as some experience in ethnographic and biographical research, media studies, and discourse analysis.
Vyzýváme kandidáty, aby před zasláním přihlášky kontaktovali v případě jakýchkoli dotazů spojených s kandidaturou na e-mailu: saba@orient.cas.cz 

Přihláška

Žádost musí obsahovat:

 • Náležitě vyplněný formulář žádosti: ke stažení zde. Formulář zahrnuje popis výzkumného projektu. Ve výzkumném projektu musí být:
  • specifikovaný název výzkumného projektu, na který se hlásíte (např. „Archives and Intertextuality“) a vysvětlení provázanosti s vaším výzkumem.
  • obsaženo vysvětlení metodologie, zdroje výzkumu a výběr bibliografie (maximálně 1 strana)
  • zahrnuty výstupy (publikace, účast na konferencích a tak dále)
 • Doporučující dopis od vedoucího doktorské dizertační práce ke stažení zde. Dopis musí obsahovat vyjádření školitele (téma dizertace, kandidátova úspešnost atd.
 • Podrobný životopis
 • Seznam publikací
 • Kopii doktorského diplomu

Žádosti musí být podány do 23. srpna 2017 v elektronické podobě e-mailem pod názvem „VAŠE PŘÍJMENÍ_CEFRES-UK“ na adresu: clararoyer@cefres.cz. Prosíme, zasílejte Vaše žádosti ve formátu PDF i doc. Žadatelé mohou kontaktovat vedoucího výzkumu, na nějž se hlásí.

Podmínky přijetí

 • program je otevřen zahraničním špičkovým vědcům, kteří obhájili svoji doktorskou dizertační práci na univerzitě mimo Českou republiku ne déle než 10 let před uzávěrkou žádosti
 • provádění výzkumu souvisejícího s některým z výše uvedených projektů
 • dobrá znalost angličtiny

Struktura postdoktorandské pozice v rámci CEFRESu a Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova přijme v rámci partnertství Platformy CEFRES dva špičkové zahraniční postdoktorandy, kteří budou přidružení k CEFRESu. Tato výzva je součástí Fondu na podporu pobytů zahraničních výzkumníků (post-doc) na Univerzitě Karlově. Hrubá měsíční mzda je stanovena na 32 000 Kč. Mezi postdoktorandem a CEFRESem bude podepsaná smlouva na dobu určitou. Postdoktorand bude přidružen k CEFRESu a k příslušnému společensko či humanitněvědního ústavu Univerzity Karlovy na základě jeho disciplíny.

Od postdoktorandů se očekává:

 • vědecký přínos (prostřednictvím jejich vlastního výzkumu) pro výzkum, jehož se stanou součástí
 • účast na vědeckých aktivitách CEFRESu
 • zpracování výroční zprávy o výzkumu ředitelce CEFRESu
 • pobyt v Praze od 1. ledna 2018.

Výzva pro podávání žádostí bude uveřejněna na stránkách Univerzity Karlovy 1. července 2017. CEFRES bude jednou z hostitelských institucí Fondu na podporu pobytů zahraničních výzkumníků (post-doc) na Univerzitě Karlově.

Podpora mezinárodní mobility CNRS 2021

Zapojte se do CEFRESU v rámci krátké mobility!

Uzávěrka na podání přihlášek: 3. listopadu 2020
Období působení: 3 až 9 měsíců v roce 2021
Formulář k vyplnění: SMI

InSHS (Institut sociálních a humanitních věd) nabízí v rámci podpory mezinárodní mobility pomoc pro vědecko-výzkumné pracovníky a vysokoškolské pedagogy z výzkumných jednotek (UMR) pod vedením CNRS či pod dvojím vedením v kombinaci s další institucí. Pomoc se týká realizace vědeckých aktivit v roce 2021.

Podpora zahrnuje všechny disciplíny a všechny druhy výzkumných pobytů (terénní výzkumy, studium zdrojů, sestavení projektu, sepsání kolektivní publikace nebo článku apod.). Podpora zahrnuje všechny destinace (s ohledem na platné zákony o pobytu v dané zemi) a všechny hostující instituce.

Výzkumné pobyty v zahraničí se budou konat v průběhu roku 2021. Doba jejich trvání musí přesahovat tři měsíce a nesmí být delší než devět měsíců. Finanční pomoc bude poskytována formou paušálního příspěvku v maximální výši 2 000 euro na měsíc, který bude přidělen příslušné výzkumné jednotce ve Francii (UMR), a který bude určen na pokrytí všech nákladů výzkumného pobytu. Tato částka musí být v roce 2021 zcela vyčerpána.

Přihlášky budou hodnoceny na základě jejich kvality a vědeckého záměru.

Vědecko-výzkumní pracovníci a vysokoškolští pedagogové musí svou přihlášku poslat nejpozději do 3. listopadu 2020 e-mailem na: inshs.smi@cnrs.fr

Uchazeči předkládají žádost zahrnující:

 • vědecké odůvodnění projektu (maximálně dvě stránky).
 • popis všech plánovaných činností v průběhu pobytu (maximálně půl stránky).
 • předpokládané využití požadovaného rozpočtu (maximálně půl stránky). V případě spolufinancování musí být uveden i další zdroj.
 • CV obsahující především seznam 5 publikací souvisejících s předkládaným projektem.
 • vyplněný formulář SMI se souhlasem ředitele jednotky.

Dvě pozice pro zahraniční postdoktorandy v CEFRESu prostřednictvím Univerzity Karlovy

Výzva k podávání přihlášek

Uzávěrka pro posílání přihlášek do CEFRESu: 28. srpna 2015.

Období: od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2018.

Jazyk přihlášek: pouze anglicky.

V rámci partnerství Platformy CEFRES, přijme Univerzita Karlova dva vysoce kvalitní zahraniční postdoktoranty, kteří se stanou součástí CEFRESu.  Tato výzva je součástí Fondu na podporu pobytů zahraničních výzkumníků (post-doc) na Univerzitě Karlově. Tyto dvě pozice jsou určené na dobu dvou let a začínají od 1. ledna 2016. Hrubý měsíční plat je stanovený na částku 28 000 Kč. Mezi postdoktorandy a CEFRESem bude podepsána smlouva na dobu určitou na období jednoho roku s možností smlouvu jedenkrát prodloužit. Pokračování textu Dvě pozice pro zahraniční postdoktorandy v CEFRESu prostřednictvím Univerzity Karlovy

Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia

Výzva k podávání přihlášek pro doktorandy od 2. ročníku studia z Univerzity Karlovy nebo Akademie věd České republiky

Uzávěrka pro podávání přihlášek: 15. března 2016 (18h00).
Období: 1. září 2016 – 31. srpna 2017.

cefres 2015V rámci své platformy pro spolupráci, nabízí CEFRES finanční příspěvek na dobu jednoho roku pro dva doktorandy z oboru společenských a humanitních věd, kteří jsou zapsáni ke studiu na Univerzitě Karlově nebo jsou stipendisty Akademie věd ČR zapsaní na jedné z univerzit v České republice. Výzkumné projekty doktorandů se musejí týkat jedné z výzkumných os CEFRESu.  Finanční příspěvek činí 10 000 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců. Dobrá znalost angličtiny je podmínkou, znalost francouzštiny výhodou. Vybraní doktorandi se stanou členy týmu CEFRESu a budou se podílet na vědeckém životě ústavu.

Pokračování textu Program Platformy CEFRES na podporu doktorského studia