Archiv autora: Claire Madl

Nové přirůstky. Září 2023

OBSAH

FILOZOFIE
SOCIOLOGIE & SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE
POLITOLOGIE
UMĚNÍ & LITERATURA
HISTORIE

Filozofie

179.3 CAR
CARRIÉ, Fabien
Sociologie de la cause animale /Fabien Carrié, Antoine Doré, Jérôme Michalon. Paris : La Découverte, 2023 , 126 p. ; (Repères 😉
6705
Résumé : Une synthèse sur les mouvements, associations et collectifs œuvrant pour la protection ou la libération des animaux depuis le XIXe siècle. Les origines, les formes et les évolutions sociologiques ou idéologiques de cet engagement sont étudiées. ©Electre 2023 Pokračování textu Nové přirůstky. Září 2023

Doktorandské granty CEFRESu 2023 | Výsledky

Francie & Visegrád PhD stipendium 

Olga Kalashnikova (Medievistika, Středoevropská univerzita)

Ex aequo Astrid Greve Kristensenová (Literární studia, Sorbonna) a Lola Sinoimeriová (Literární komparatistika, École Normale Supérieure v Lyonu, Sorbonna)

SAV-CEFRES PhD grant mobiity

Júlia Čížová (Historie, Historický ústav Slovenské akademie věd)

Program Platformy CEFRES

Kateřina Fuksová (Historie, Fakulta sociálních věd UK)

Jelena Božović (Lingvistika, Filozofická fakulta UK)

Na čekací listině (tzn. mají právo stát se přidruženým členem CEFRESu):

Vít Pokorný (Historie, Filozofická fakulta UK)

Jakub Zítko (Filosofie, Filozofická fakulta UK)

Navrženi na přidruženého pracovníka CEFRESu:

Aysha Farhana Chakkampullyová (Sociologie, Fakulta sociálních věd UK)

Julia Miesenböck (Translatologie, Filozofická fakulta UK)

Displacements: Gendered-based Violence, Women’s Writing and Creative Practices

Displacements: Gendered-based Violence, Women’s Writing and Creative Practices in Modern Central and Southeastern Europe

A project funded by a 4EU+ minigrant

Partners: UČL FF UK – IKP WP UW – SU – CEFRES

Conveyors: Eva Krásová – Mateusz Chmurski – Clara Royer – Lola Sinoimeri – Iwona Kurz – Hélène Martinelli

Using a transnational and interdisciplinary approach, the proposed research program confronts the polysemic category of displacement/dépaysement (exile, disorientation, dislodgement…) with the literary and artistic trajectories of Central European women. We aim at observing how the experience of gendered-based oppression fuels the literary and artistic practices of women from a region that has been torn between different imperial structures, marked by mass violence (the Holocaust, forced migrations, war crimes…) and where culture has always been permeated by a strong dialectical relationship between norms and transgressive gestures. Pokračování textu Displacements: Gendered-based Violence, Women’s Writing and Creative Practices

CEFRES pro Ukrajinu

Ruská invaze na Ukrajinu představuje návrat války do Evropy. Ačkoliv problém sahá až do ozbrojeného konfliktu na Donbasu, který začal v roce 2014, nyní se zahájením útočné války proti Ukrajině nabývá nevídaných rozměrů. Tento konflikt se mimo jiné vede i na poli informací a výkladu jednotlivých událostí, což pro pozorovatele a vědce představuje zásadní výzvy. CEFRES, nacházející se v srdci střední Evropy, která je válkou přímo ovlivněna, pořádá řadu událostí věnovaných analýze konfliktu a jeho dopadů na region a také zahájil stipendijní program pro podporu ukrajinských výzkumníků.

Pravidelný seminář Výzkum válkou proměněný: nové způsoby, metody i předměty  (květen–prosinec 2023)

Konference Válka na Ukrajině a exil  (24.–25. května 2023)

Výzva k podávání žádostí o Stipendia CEFRES pro nerezidentní ukrajinské výzkumné pracovníky v humanitních a sociálních vědách (výzva je zavřena od 15. března 2023)
—> Výsledky: Vybrané projekty

Webinář 1 Výzvy spojené s přijímáním ukrajinských uprchlíků ve střední Evropě (22. března 2022)

Webinář 2 Bělorusko a ruská invaze na Ukrajinu (20. dubna 2022)

Výzva – Výskumné pobyty vo Francúzsku pre členov Slovenskej adakémie vied

Program IFS-SAV-CEFRES na výskumné pobyty vo Francúzsku v oblasti humanitných a spoločenských vied

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku, Francúzsky inštitút na Slovensku a Slovenská akadémia vied v spolupráci s Francúzskym ústavom pre výskum v spoločenských vedách (CEFRES) a výskumným zoskupením „Poznanie stredo-východnej Európy“ (CEM) ponúkajú program podpory vedeckých pobytov v oblasti humanitných a spoločenských vied vo Francúzsku v roku 2023.

Tento program je určený pre mladých vedeckovýskumných pracovníkov pôsobiacich v ústavoch a centrách Slovenskej akadémie vied. Cieľom tohto programu je podporiť slovensko-francúzsku spoluprácu v tejto oblasti prostredníctvom dvojmesačného výskumného pobytu s vedeckou podporou vybraného francúzskeho partnera, tímov zo CEFRES a členov zoskupenia CEM.

Žiadosti preto budú mladí vedeckovýskumní pracovníci predkladať individuálne, ale kľúčovým prvkom pri ich hodnotení bude podpora členov CEFRES a CEM.

Ambíciou programu je vytvoriť trvalú vedeckovýskumnú spoluprácu medzi francúzskymi a slovenskými partnermi, ktorí sa zapoja do riešenia inovatívnych a interdisciplinárnych tém v oblasti spoločenských a humanitných vied.

Výhody :

Štipendium ponúka nasledovné výhody:

 • štipendium od Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku, Francúzskeho inštitútu na Slovensku a Slovenskej akadémie vied, ktorého výška závisí od postavenia uchádzača a pohybuje sa od 1704 € do 2055 € mesačne počas dvoch mesiacov;
 • pomoc pri hľadaní ubytovania prostredníctvom francúzskej agentúry Campus France.

Očakávané výsledky:

Očakáva sa do konca roka 2023 prezentácia výsledkov spolupráce na seminári CEFRES, ktorý bude nasledovať po pobyte vo Francúzsku (prezenčne alebo online; CEFRES uhradí cestovné náklady a náklady na ubytovanie prednášajúceho v Prahe).

Zorganizovanie seminára (výskumného alebo pre doktorandov), ktorý sa uskutoční na Slovensku. Na organizáciu seminára na Slovensku sa neposkytuje žiadny finančný príspevok a za hľadanie primeraného financovania zodpovedá žiadateľ.

Úspešní uchádzači tejto výzvy budú vyzvaní na podanie žiadosti o grant typu CNRS IEA (https://international.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/06/Fiche-IEA-2020.pdf) s odporúčanou témou „Vytváranie, dekonštruovanie a využívanie strachu: interdisciplinárny priestor“. Žiadateľ však môže navrhnúť aj vlastnú tému.

Harmonogram:

 • Dátum otvorenia výzvy na predkladanie žiadostí: 16. ledna 2023
 • Uzávierka termínu na predkladanie žiadostí: 17. dubna 2023
 • Pohovory s uchádzačmi: 5. května  2023
 • Zverejnenie výsledkov: 12. května 2023
 • Nástup na pobyt vo Francúzsku: od 1. června do 30. listopadu 2023
 • Usporiadanie francúzsko-slovenského seminára na Slovensku: od 1. ledna do 31. prosince 2024.

Kontaktné údaje:

Všetky žiadosti o informácie alebo podávanie žiadosti adresujte:

Yan Pautrat, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu
Tel: + 421 918 563 113
E-mail: yan.pautrat@diplomatie.gouv.fr

Podmienky oprávnenosti :

Výzva je určená pre výskumných pracovníkov, ktorí sú v čase podania žiadosti zapísaní na doktorandskom štúdiu alebo obhájili doktorát pred maximálne ôsmimi rokmi, nemajú francúzske občianstvo a pracujú v ústave alebo centre Slovenskej akadémie vied. Znalosť francúzskeho jazyka je výhodou, ale nie je podmienkou prihlášky.

Kritériá hodnotenia projektu :

Žiadosti bude hodnotiť zmiešaná komisia odborníkov vytvorená na základe dohody o spolupráci medzi CEFRES a SAV. Žiadatelia musia predložiť projekt interdisciplinárnej vedeckej spolupráce a projekt semináru (výskumného alebo pre doktorandov), ktorý sa bude konať na Slovensku a ktorý vyústi do podania medzinárodného projektu Emerging Actions medzi Národným centrom pre vedecký výskum a Slovenskou akadémiou vied v spolupráci s pražským CEFRES. Pri hodnotení sa zohľadní:

 • Samotná žiadosť a vedecký profil uchádzača;
 • Kvalita vedeckého projektu, v rámci ktorého sa má štipendijný pobyt uskutočniť;
 • Kvalita projektu seminára, ktorý žiadateľ navrhne zorganizovať na Slovensku v období od 1. januára do 31. augusta 2024, a jeho vplyv na vedeckú spoluprácu medzi Slovenskou akadémiou vied, CEM a CEFRES.

Vedecké oblasti :

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky oblasti humanitných a spoločenských vied, ale odporúčaná téma je: „Vytváranie, dekonštruovanie a využívanie strachu: interdisciplinárny priestor“.

Žiadosť, ktorú treba vyplniť, nájdete na webe Francúzskeho inštitútu na Slovensku.