Pavel Baloun: výzkum a CV

„Cikáni, metla venkova!“ Tvorba a uplatňování proticikánských opatření v Československu a v Protektorátu Čechy a Morava (1918-1942)

Výzkumná osa 2: Normy a Transgrese

Kontakt: pavel.baloun@cefres.cz (od 1. září 2018)

Ve své dizertační práce se věnuji dlouhodobému procesu kriminalizace těch obyvatel Československa a Protektorátu Čechy a Morava, kteří byli označování jako “cikáni”. V souvislosti s holokaustem Romů a Sintů na území Českých zemí v době druhé světové války se zaměřuji se také na otázku kontinuit a diskontinuit v uplatňování proticikánských opatření. Mým hlavním cílem je rekonstruovat, jak proticikánská opatření, tj. soubor právních norem, které byly namířeny vůči “cikánům”, dopadala na tuto různorodou skupinu obyvatel a ovlivňovala jejich životy.

Můj výzkum se ovšem nevyčerpává pouze tématem sociálního vyloučení. Vzhledem ke skutečnosti, že během meziválečného období a první fáze existence Protektorátu Čechy a Morava došlo k vytvoření tzv. cikánských škol, zabývám se také otázkou asimilace “cikánů”.

Ve své dizertaci v prvé řadě se snažím propojit makro- a mikro- historické perspektivy tak, abych proticikánská opatření zachytil v jejich dynamice, v napětí mezi centrálními a lokálními státními úřady. Za druhé soustředím svou pozornost na nejrůznější státní úřady, např. soudy, školy, donucovací pracovny, obce a četnické stanice, čímž zdůrazňuju různorodost jednání státních úřadů. A v neposlední řadě usiluji o rekonstrukci aktérského jednání samotných „cikánů“ – analyzuji jejich obranné strategie. Na tvorbu a uplatňování proticikánských opatření tedy pohlížím jako na dynamický proces vyjednávání sociálních norem, které byly specifické pro společnost československého národního státu a které vedly ke konkrétním praktikám sociálního vyloučení a asimilace „cikánů“.

CV

Vzdělání

2014—: PhD, Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

2014: Mgr. – Historie (Moderní sociální dějiny), Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzita Karlova

2012: Bc. – Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Stipendia

  • 10/2017-07/2018: Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (Junior Fellow)
  • 10/2016-30/2017: Historický ústav Slovenskej akademie vied (Národný štipendijný program Slovenskej republiky)
  • 09/2016: Institut für Geschichtswissenschaften, Philosophische Fakultät, Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Vybrané publikace

  • “Let’s Slaughter the Gypsies!” Anti-Roma Pogrom in Pobedim in 1928, Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století, 1/2017, s. 55-88
  • Von der „Landplage“ zur „fremden Rasse“ .Die Repräsentation der Zigeuner in der tschechoslowakischen Kriminalistik (1918-1939), Bohemia [rukopis přijatý v recenzním řízení]
  • Československá civilizační mise: Asimilační praktiky vůči „cikánským“ dětem v letech 1918-1942, Dějiny-Teorie-Kritika [rukopis přijatý v recenzním řízení]

Výzkumné granty

  • 2015-2018: Grantová agentura Univerzity Karlovy, č. 54216: “Cikáni, metla venkova!” Tvorba a uplatňování proticikánských opatření v Československu (1918-1940)

Pracovní zkušenosti

  • 09/2016-: Institut terezínské iniciativy, Databáze romských obětí holocaustu (konzultant)
  • 09/2015-06/2016: Multikulturní centrum Praha, Praha sdílená a rozdělená (http://praha.mkc.cz/) (koordinátor projektu)