CfP: (Trans)missions: Monasteries as Sites of Cultural Transfers

Deadline pro zasílání příspěvků (250 slov): 26. června 2017
Zveřejnění výsledků: 31. července 2017
Místo a čas konání: Praha, 25.-(26) září 2017
Vědečtí organizátoři: Monika Brenišínová (SIAS FF UK), Katalin Pataki (CEU/CEFRES) a Lenka Panušková (ÚDU AV ČR)

Ve spolupráci Střediska ibero-amerických studií, Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách a Ústavu dějin umění Akademie věd ČR se dne 25. září 2017 uskuteční workshop s názvem (Trans)missions: Monasteries as Sites of Cultural Transfers. Spolupráce probíhá v rámci výzkumného projektu „Cataloging and study of the translations of Spanish and Ibero-American Dominicans“.

Předmětem workshopu je fenomén kláštera jako mnohostranné výzkumné téma v co nejširší, interdisciplinární perspektivě. Vítány jsou především příspěvky zabývající se rolemi kláštera a jeho institucí v procesech kulturní výměny a změn či utváření hmotné a duchovní kultury a politicko-mocenských vztahů. Záběr workshopu není nijak časově, geograficky, ani konfesijně vymezen, neboť jeho cílem je podnítit dialog mezi vědci z různých vědeckých oborů.

Kláštery, v jejichž stěnách vznikala literární díla, kázání, překlady a umělecké předměty, po staletí fungovaly jako centra vzdělávání a kultury. I když někdy sloužily klášterní stěny jako neproniknutelná bariéra oddělující mnichy od vnějšího světa, častěji sloužily tyto stavby jako vědomý politický nástroj, který spoluutvářel duševní i hmotný prostor nejenom v rámci klášterních zdí, ale i za nimi. Kláštery mezi sebou vzájemně spolupracovaly, udržovaly čilé vztahy se svým bezprostředním okolím, jakož i s představiteli světské moci a stávaly se tak součástí větších intelektuálních, duchovních, hospodářských a politických sítí. Sloužily jako výchozí body při kulturních a náboženských misiích a dobývání nových území, čímž přispívaly k vzájemné mezikulturní výměně a interakci a usnadňovaly tak výměnu a přenos znalostí mezi jednotlivými kulturami a náboženstvími. Dlouhodobá přítomnost klášterů na území pak zajišťovala kontinuitu, jež umožňuje zkoumání změn z hlediska času dlouhého trvání (longue durée). A i když samotný prostor kláštera podléhal vývoji a změnám (včetně hmotné kultury a architektury), stejně tak jako krajina kolem, kláštery významně přispěly k formování, takových fenoménů, jako jsou identita, hranice a migrace, které jsou předmětem našeho zájmu.

Vítány jsou zejména příspěvky z následujících tematických oblastí:

– církevní řády jako činitelé společenského formování; christianizace; konfecionalizace; kolonizace; kulturní, náboženské a politické misie; církevní a společenské reformy; atd.

– kláštery jako prostředníci v toku a výměně idejí; materiálního zboží (artefakty, relikvie, vzácné zboží, léčivé látky atd.); náboženské, vzdělávací a léčebné praktiky

– činnost klášterních institucí a jejich vliv na okolí a vnímání krajiny (např. zemědělské postupy, zakládání farností, kaplí, svatyní apod.)

Workshop je zaměřen především na mladé začínající vědce z řad studentů doktorských studijních programů a postdoků. Jeho cílem je prozkoumat možnosti společného výzkumu výše zmíněných témat a položit tak základy budoucí spolupráce. Důraz je přitom kladen na inovativní a interdisciplinární přístup, a to nejen mimo hranice vědeckých disciplín, ale také národů. Zároveň by rád podnítil debatu vedenou zástupci z řad zkušených  akademiků a sloužil jako platforma pro představení výzkumných projektů, pracovních skupin a publikací. Vybrané příspěvky budou publikovány v rámci monotematického čísla časopisu Střediska ibero-amerických studií Ibero-Americana Pragensia. Hlavním jednacím jazykem setkání je angličtina, avšak přijímány jsou i abstrakty předložené v jiných svétových jazycích (němčina, francouzština, španělština).

V případě zájmu o účast, zašlete abstrakt příspěvku (250 slov) včetně svého jména a akademické afiliace na následující e-mailovou adresu: workshopSIASCEFRES@gmail.com, a to do pondělí 26. června 2017. O výsledku výběru budou uchazeči informováni do 31. července téhož roku.