Neshody a spory v západním středověku

Čas a místo: každé úterý v 15h30, FHS UK, Jinonice, Praha 5
Vyučující: Martin Pjecha (CEU Budapest/CEFRES)
Jazyk: angličtina

Sylabus

Cílem tohoto semináře je představit studentům náboženské smýšlení a spory v západním středověku se zaměřením na období 11. až 15. století. Na téma budeme nazírat z “emického” hlediska, seminář se tak  bude věnovat filozofickému, historickému a politickému weltanschauungu, kterým se inspirovali současní “náboženští” aktéři. První polovina přednášek bude věnována historickému kontextu raného křesťanství a klíčovým myslitelům tohoto období, dále pak převládajícím koncepčním a metodologickým nejasnostem spojených se studiem “sektářských” a “kacířských” skupin.

Ve druhé polovině si představíme nejvytrvalejší symbolické formy opozice vůči “ortodoxii”: gnosticismus, mysticismus a apokalyptické hnutí. Dále si představíme několik případových studií, které budou zahrnovat časovou i geografickou oblast latinského křesťanství. Přednášková část semináře se zaměří na příslušné historické kontexty, zatímco interaktivní část semináře bude věnována diskusi o krátkých textech a otázkách daného tématu.

Požadavky

Hodnocení bude založeno na dvou zkouškách (jedna se bude konat v polovině semestru a druhá na jeho konci) a 6 krátkých písemných odpovědí. Dále bude zohledněna i aktivní účast na seminářích.

Zkoušky budou formou eseje zpracované doma o délce 3 až 5 stran, ve kterých studenti odpoví na otázky učitele souvisejících s tématem semináře. V těchto disertacích bude student vyzván k tomu, aby se vyjádřil k danému tématu a přitom vycházel z četby a diskuse v seminářích. Nebude se tedy jednat o výzkumnou esej.
Studentova disertace by měla shrnout četbu a navrhnout alespoň jednu otázku vycházející z textu, kterou student považuje za relevantní nebo problematickou. Student si bude moci vybrat text, na kterém bude pracovat, přičemž bude muset svou esej odevzdat v týdnu, kdy bude text probírán. Do konce semestru bude požadováno 6 písemných odpovědí.
Účast v semináři bude při hodnocení zohledněna a bude posuzována na základě docházky do seminářů a aktivní účasti během diskuse.

Program semináře (v angličtině)

Week 1: “Introduction & background: historiography and methods” (no readings)

Week 2: “Historiography, grand narratives, and methods”
Texts:

Week 3: “Church and sect; orthodox and heterodox”
Texts:

 • Troeltsch, Ernst, The Social Teaching of the Christian Churches, vol. 1, Louisville: Westminster/John Knox Press, 1992, pp. 331-349.
 • Kaminsky, Howard, “The Problematics of ‘Heresy’ and ‘Reformation’,” in: František Šmahel (ed.), Häresie und vorzeitige Reformation im Spätmittelalter, Munich: Oldenburg, 1998, pp. 1-14.

Source:

 • 1 Corinthians (selections) [in class]

Week 4: “Concepts: apocalypticism, mysticism, Gnosticism”
Texts:

 • Williams, Michael, “Gnosticism” in Encyclopædia Britannica.
 • Riedl, Matthias, “Christian Mysticism,” in A New Dictionary of the History of Ideas, ed. Maryanne Cline Horowitz, New York: Charles Scribner’s Sons, 2005, pp. 1546-1549.
 • Riedl, “Eschatology”, in ibid., pp. 708-10.

Sources:

 • “The Hymn of the Pearl” (from the Acts of Thomas), in J.K. Elliott, The Apocryphal New Testament, Oxford: Oxford UP, 1993, pp. 488-490.
 • Pseudo-Dionysius, “The Mystical Theology,” in Pseudo-Dionysius. The Complete Works, trans. Colm Luibheid, New York/Mahwah: Paulist Press, 1987, pp. 135-141.
 • Revelation of John (selections).

Week 5: “Roman Empire and early Christians”
Texts:

 • Pelikan, Jaroslav, “Christianity”, in Mircea Eliade (ed.), The Encyclopedia of Religion, vol. 3, New York: Simon & Schuster Macmillan, 1987, pp. 348-51, 354-62.
 • Riedl Matthias, “Truth vs Utility: The Debate on Civil Religion in the Roman Empire of the Third and Fourth Centuries”, in Ronald Weed, John von Heyking (eds.), Civil Religion and Political Thought: Its Perennial Questions and Enduring Relevance in North America, Washington: The Catholic University of America Press, 2010, pp. 47-59.
 • Lyman, J. Rebecca, “Heresiology: The invention of ‘heresy’ and ‘schism’,” in The Cambridge History of Christianity vol. 2: Constantine to c. 600, Cambridge: Cambridge UP, 2007, pp. 299-302.

Sources:

 • “The Passion of the Scillitan Martyrs”, in Herbert Musurillo (trans.), The Acts of the Christian Martyrs, Oxford: Clarendon Press, 1972, pp. 87-9.
 • Nicaean creed (in class)

Week 6: “Church, Papacy, and the Empire”
Texts:

 • Pelikan, Jaroslav, “Christianity in Western Europe”, Mircea Eliade (ed.), The Encyclopedia of Religion, vol. 3, New York: Simon & Schuster Macmillan, 1987, pp. 379-82.
 • Canning, Joseph, A History of Medieval Political Thought, 300-1450, London: Routledge, 1996, pp. 29-39.
 • McGinn, Bernard, “Introduction,” in Matthias Riedl (ed.), A Companion to Joachim of Fiore, Leiden: Brill, 2017, pp. 2-5.
 • Chadwick, Henry, “Christian Doctrine”, in The Cambridge History of Medival Political Thought c.350-c.1450, ed. J.H. Burns (Cambridge, 1991), pp. 11-20.

Sources:

Week 7:  “Investiture controversy”
Texts:

 • “Medieval Papacy” in Encyclopædia Britannica
 • Canning, A History of Medieval Political Thought, pp. 42-3, 84-89.
 • Riedl, Matthias, “The Secular Sphere in Western Theology: A Historical Reconsideration”, in: The Future of Political Theology: Religious and Theological Perspectives, ed. Péter Losonczi, Mika Luoma-Aho, Aakash Singh, Surrey: Ashgate, 2011, pp. 17-18.
 • Watt, J. A., “Spiritual and Temporal Powers”, in: The Cambridge History of Medieval Political Thought c.350-c.1450, ed. J.H. Burns, Cambridge: Cambridge University Press, 1991, pp. 370-83.

Sources:

 • “Various Documents on medieval political thought”, pp. 1-5

Week 8: “Cathars and Waldensians”
Text:

 • Biller, Peter, “Christians and heretics,” in The Cambridge History of Christianity vol.4: Christianity in Western Europe c.1100 – c.1500, ed. Miri Rubin and Walter Simons, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, pp. 170-186.

Sources:

 • Moore, R. I., The Birth of Popular Heresy, Toronto: University of Toronto Press, 1995, pp. 132-8.
 • “Select Waldensian sources” pp. 1-3.
 • “The Book of Two Principles” in Walter L. Wakefield, Austin P. Evans (trans.), Heresies of the High Middle Ages, New York: Columbia UP, 1991, pp. 519-25

Week 9 : “Spiritual Franciscans & Joachites”
Text:

 • Lambert, Malcolm, “Spiritual Franciscans and heretical Joachimites,” in Medieval Heresy. Popular Movements from the Gregorian Reform to the Reformation, 2nd ed. Oxford: Blackwell, 1992, pp. 189-214.

Source:

 • McGinn, Bernard, Apocalyptic Spirituality, Mahwah, Paulist Press, 1979, pp. 136-41.

Week 10: “Schism & Conciliarism”
Text:

 • Black, Anthony, “The conciliar movement”, in The Cambridge History of Medieval Political Thought c.350-c.1450, ed. J.H. Burns, Cambridge: Cambridge University Press, 1991, pp. 573-87.

Sources:

 • Marsilius of Padua, Defensor pacis, pp. 367-75.
 • Nicholas of Cusa, The Catholic Concordance, pp. 118-26.

Week 11: “Wyclif and the Lollards”
Text:

 • Lambert, Malcolm, Medieval Heresy: Popular Movements from the Gregorian Reform to the Reformation, 2nd ed., Oxford: Blackwell, 1992, pp. 225-42.

Source:

 • John Wyclif, Tracts and Treatises, pp. 173-7, 193-7.

Week 12: “The Hussites”
Texts:

 • Ozment, Steven, The Age of Reform: 1250-1550: An Intellectual and Religious History of Late Medieval and Reformation Europe (New Haven: Yale UP, 1980), pp. 164-74.
 • Soukup, Pavel, “Religion and Violence in the Hussite Wars,” in The European Wars of Religion. An Interdisciplinary Reassessment of Sources, Interpretations, and Myths, ed. by Wolfgang Palaver, Harriet Rudolph and Dietmar Regensburger, Farnham: Ashgate 2016, pp. 19-22.

Sources:

 • Jan Hus, De Ecclesia, pp. 183-6.
 • “Selections from utraquist controversy”, pp. 1-4
 • McGinn, Bernard, Visions of the End. Apocalyptic Traditions in the Middle Ages, New York: Columbia University Press, 1979, pp. 259-269.
 • Fudge, Thomas A., The Crusade against Heretics in Bohemia, 1418-1437, Aldershot: Ashgate, 2002, pp. 99-100.

Illustration : “The story of a dispute with the Cathar heretics, where St. Dominic’s books prove their superiority by miraculously being preserved from the flames”.